do góry

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/463/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 października 2013 r.
POLITYKA ŚRODOWISKOWA GMINY RACIBÓRZ

Rada Miasta Racibórz mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego miasta oraz uznając prawo mieszkańców do zdrowego życia w harmonii z naturą, zaspokajając potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń -uwzględniając zasadę zrównoważonego rozwoju wyraża gotowość realizacji i ciągłego doskonalenia działań proekologicznych - zobowiązuje się do zapobiegania negatywnym zmianom w środowisku oraz potencjalnym zagrożeniom poprzez:

Ustawiczną poprawę stanu środowiska naturalnegow wyniku:

 • Systematycznego ograniczan ia zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,
 • Minimalizowania ilości odpadów i właściwego gospodarowania nimi poprzez dążenie do ich powtórnegowykorzystania i odzysku,
 • Zmniejszania uciążliwości ruchu samochodowego,
 • Utrzymania i ochrony terenówzielonych,
 • Zachowania unikatowych zasobów przyrodniczych oraz walorów krajobrazowych, Ochrony i właściwego wykorzystania gruntów rolnych.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.
 • Szeroko pojętą edukację ekologiczną społeczeństwa.

Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz innych wymagań dotyczących Gminy przez:

 • Stwarzanie między innymi odpowiednich warunków i udogodnień do sprostania wymaganiom szczególnym,
 • Wspieranie inwestycji proekologicznych.
 • Utrzymanie i doskonalenie zakresu objętego działaniami systemowymi usprawniającymi zarządzanie środowiskowe wGmi nie.
 • Monitorowanie stanu środowiska w mieście.
 • Zapobieganie awariom i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz usuwanie ich skutków.
 • Promowanie ekologicznego rolnictwa i produkcji rolnej.
 • Oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Współpraca z sąsiednimi Gminami i innymi podmiotami w zakresie wypracowania jednolitego systemu działań na rzecz ochrony środowiska.
 • Promowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców, przedsiębiorców, dostawców i podwykonawców. Polityka ta jest jawna, skierowana do wszystkich zainteresowanych i wynika z realizacji założeń:
 • AGENDY 21 - dokumentu końcowego konferencji „Szczytu Ziemi" 11111zorganizowanej w 1992 r.w Rio deJanei ro,
 • Polityki Ekologicznej Państwa,
 • Dyrektyw Unii Europejskiej, i jest zbieżna z wojewódzkim, powiatowym i gminnym Programem Ochrony środowiska.

Plakat z opisem polityki środowiskowej gminy Racibórz - tekst jak powyżej

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H