Klawisze Dostępności

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza 2014 r. I edycja - procedura w trakcie realizacji

 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza 2014 r. - I edycja obejmuje przeprowadzenie procedury planistycznej sporządzenia miejscowych planów dla 97 terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Brzezie, Markowice, Miedonia, Ocice, Ostróg, Płonia, Proszowiec – Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście w Raciborzu.

Publikowane informacje dotyczą procedury planistycznej sporządzania planu miejscowego, która realizowana jest zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny.

Procedura obejmuje tereny wyznaczone w uchwałach Rady Miasta Racibórz z 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych.


Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów

Uchwała Nr XXXVI/501/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Proszowiec Stara - Wieś oraz Ocice w Raciborzu

Uchwała Nr XXXVI/502/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu

Uchwała Nr XXXVI/503/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu

Uchwała Nr XXXVI/504/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Miedonia w Raciborzu

Uchwała Nr XXXVI/505/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu

Uchwała Nr XXXVI/506/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu

Uchwała Nr XXXVI/507/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu

Uchwała Nr XXXVI/508/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu

Uchwała Nr XXXVI/509/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu

Uchwała Nr XXXVI/510/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu


Harmonogram realizacji procedury planistycznej

Poniżej zamieszczony został harmonogram realizacji procedury planistycznej. Terminy wykonania poszczególnych etapów mają charakter orientacyjny, ich realizacja uzależniona jest od konieczności wykonania niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa oraz rzetelnego i terminowego wypełnienia postanowień umowy przez Projektanta.

 • Z przyczyn niezależnych od Miasta Racibórz nastąpi zmiana terminu realizacji I etapu procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza 2014 r. - I edycja.

Projektant realizujący procedurę sporządzenia planu nie przedłożył wymaganych materiałów w terminie wynikającym z postanowień umowy, zawartej na potrzeby realizacji przedmiotowej procedury. Projektant zobowiązał się w możliwie najkrótszym terminie przekazać stosowną dokumentację. Po otrzymaniu wymaganych materiałów zostanie zaktualizowany harmonogram realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu.

 • Z przyczyn niezależnych od Miasta Racibórz nastąpi zmiana terminu realizacji II etapu procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza 2014 r. - I edycja.

Projektant realizujący procedurę sporządzenia planu nie przedłożył wymaganych materiałów w terminie wynikającym z postanowień umowy, zawartej na potrzeby realizacji przedmiotowej procedury. Projektant zobowiązał się w możliwie najkrótszym terminie przekazać stosowną dokumentację. Po otrzymaniu wymaganych materiałów zostanie zaktualizowany harmonogram realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu.

 • Z przyczyn niezależnych od Miasta Racibórz nastąpi zmiana terminu realizacji III etapu procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza 2014 r. - I edycja.

Projektant realizujący procedurę sporządzenia planu przekazał projekty planów miejscowych do organów właściwych do opiniowania i uzgadniania. Aktualnie oczekujemy na przedmiotowe opinie i uzgodnienia. Po zakończeniu etapu opiniowania i uzgadniania zostanie zaktualizowany harmonogram realizacji procedury planistycznej oraz nastąpi realizacja kolejnego etapu - wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów miejscowych. Wszelkie informacje sukcesywnie będą publikowane na przedmiotowej stronie. 

 •   Harmonogram - aktualizacja - częściowe zakończenie procedury

Przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Opis procedury oraz formularz wniosku zamieszczono na Platformie e-Usług Publicznych - SEKAP - Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu.

Sposób oraz termin złożenia wniosku do sporządzanych projektów miejscowych planów określono w ogłoszeniu.

W okresie wskazanym w ogłoszeniu złożono odpowiednio:

 • do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Proszowiec - Stara Wieś oraz Ocice w Raciborzu - 3 wnioski,
 • do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu - 1 wniosek,
 • w ramach przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu - 1 wniosek.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w trakcie opracowania projektów miejscowych planów. Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz opublikowane zostanie na stronie internetowej miasta i równocześnie stanowić będzie informację dla wnioskodawcy o sposobie jego rozpatrzenia.


W dniu 30 lipca 2015 r. Prezydent Miasta Racibórz zgodnie z niżej zamieszczonymi Zarządzeniami rozpatrzył wnioski złożone w ramach procedury sporządzenia planu miejscowego.

Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych do mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Proszowiec - Stara Wieś oraz Ocice w Raciborzu

Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych do mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu

Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu


Z dniem 31 lipca 2015 r. rozpoczęto III etap realizacji procedury planistycznej. Powyżej opublikowano aktualny harmonogram prac.


Z dniem 17 lutego 2016 r. rozpoczęto IV etap realizacji procedury planistycznej. Powyżej opublikowano aktualny harmonogram prac.


 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów miejscowych

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Sposób oraz termin złożenia uwag do projektu planu określono w obwieszczeniu.

Opis procedury oraz formularz uwag zamieszczono na Platformie e-Usług Publicznych - SEKAP - Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu

     Pojekty planów miejscowych: 

Projekt planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowce, Proszowiec Stara - Wieś oraz Ocice

Projekt planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie

Projekt planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice

Projekt planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Miedonia

Projekt planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ocice

Projekt planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg

Projekt planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia

Projekt planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś

Projekt planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół

Projekt planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście

     Prognozy oddziaływania na środowisko:

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowce, Proszowiec Stara - Wieś oraz Ocice

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Miedonia

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ocice

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście

Zgodnie z obwieszczeniem o wyłożeniu projektów planów miejscowych do publicznego wglądu w dniu 16 marca br. zorganizowano w tut. Urzędzie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami. Protokół z dyskusji publicznej dostępny jest tutaj.

W okresie wskazanym w ogłoszeniu złożono odpowiednio:

 • do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Proszowiec - Stara Wieś oraz Ocice - 2 uwagi,
 • do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia - 1 uwagę,
 • do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś - 1 uwagę,
 • do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście - 5 uwag,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa po upływie terminu na składanie uwag w okresie 21 dni Prezydent Miasta rozpatruje uwagi. Część uwag zostało rozpatrzonych w dniu 13 kwietnia br. zgodnie z niżej zamieszczonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta

Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Proszowiec - Stara Wieś oraz Ocice w Raciborzu

Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu

Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu

Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu

Mając na uwadze ww. rozpatrzenie uwag złożonych do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu informujemy, że aktualnie trwają analizy, o których mowa w przedmiotowym zarządzeniu. Wszelkie informacje dotyczące podjętych czynności w tym zakresie będą na bieżąco publikowane na przedmiotowej stronie. Informacje te będą oznaczone kolorem niebieskim oraz kursywą.

Lista nieuwzględnionych uwag stanowi jeden z załączników do projektu uchwały w sprawie uchwalenia danego planu miejscowego. Zgodnie z przepisami Rada Miasta uchwalając plan miejscowy rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu planu.


Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Proszowiec Stara - Wieś oraz Ocice, w jednostce strukturalnej Brzezie, Markowice, Miedonia, Ocice, Ostróg, Płonia, Proszowiec - Stara Wieś oraz w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół zostały przekazane na sesję Rady Miasta Racibórz, która odbędzie się 27 kwietnia br.

 Porządek obrad sesji Rady Miasta dostępny jest tutaj.


 

Zakończenie procedury sporządzenia planów miejscowych

 

Rada Miasta Racibórz na sesji w dniu 27 maja br. uchwaliła ww. plany miejscowe. Uchwały wraz z dokumentacją prac planistycznych zostały przekazane Wojewodzie w celu oceny zgodności przyjętych w planie ustaleń z przepisami prawa oraz publikacji uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwały w sprawie miejscowego planu wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Stosowna informacja o publikacji planów miejscowych w dzienniku urzędowym województwa zostanie podana na niniejszej stronie.

Plany miejscowe, po ich wejściu w życie, zostaną zamieszczone w Rejestrze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz dostępnym tutaj.


Redagował: Tomasz Pawliczek 2016-05-09 15:32 Zapisz jako PDF Poleć znajomemu Drukuj

kxjg9al9kODL-NlTFLCqGBgGrrxsJcEAHarUegU1VIbGyNXjW-O_4mNbR9cJgsd_q3mPfyzQ1NapVgafUosaHQn2J22xkU086Aq_FcZRN_MhQ0wxs0KaqcgV6MZC80-c

sqiBCuqNrAhOp4vj5tnnpXuZ72LKZek6mmX07iTMZ6fGyNXjW-O_4mNbR9cJgsd_q3mPfyzQ1NapVgafUosaHQn2J22xkU086Aq_FcZRN_MhQ0wxs0KaqcgV6MZC80-c

IndfMHxhxXbVKFU7w5BWK62QwOCdoGrIwpCKFEZ29e3GyNXjW-O_4mNbR9cJgsd_q3mPfyzQ1NapVgafUosaHQn2J22xkU086Aq_FcZRN_MhQ0wxs0KaqcgV6MZC80-c

IG42wTk2tFT0i026IhR30iDaW-oNwNa8HEwdFjlkFsPGyNXjW-O_4mNbR9cJgsd_q3mPfyzQ1NapVgafUosaHQn2J22xkU086Aq_FcZRN_MhQ0wxs0KaqcgV6MZC80-c

IpAPbDY0Z0Ll2YbnIWnBDb42xKew4GMYIvc6F4tnM-rGyNXjW-O_4mNbR9cJgsd_q3mPfyzQ1NapVgafUosaHQn2J22xkU086Aq_FcZRN_MhQ0wxs0KaqcgV6MZC80-c

CkWdzxVSTC3MDa91QMmxafu-i4pXCFp49DukapEfloBDlffIRrggLsjlss-SmjUVj3r3GHpqPev1jANS_gLhnRkRqA_359bb2WOBZN0mvwFkoitPFJ_1Y6Exi2cbuLqc

YQpqvXwb0KWYD8mwTKLcDyFhwUgBdRTGunEhp3DEpC5DlffIRrggLsjlss-SmjUVj3r3GHpqPev1jANS_gLhnRkRqA_359bb2WOBZN0mvwFkoitPFJ_1Y6Exi2cbuLqc

AS8dX1KT2CSJb5UDLBiXGzu7YjBvRwHZaT6YehrIz95DlffIRrggLsjlss-SmjUVj3r3GHpqPev1jANS_gLhnRkRqA_359bb2WOBZN0mvwFkoitPFJ_1Y6Exi2cbuLqc

Fa8c_MGG9NPdjqBJpmJHHWQbiR9aY0yZrXgny6EmsutDlffIRrggLsjlss-SmjUVj3r3GHpqPev1jANS_gLhnRkRqA_359bb2WOBZN0mvwFkoitPFJ_1Y6Exi2cbuLqc

dQ-BFEFlJmwfQpEStfgKPkZLU9p3EWASPG7JipnV2ENDlffIRrggLsjlss-SmjUVj3r3GHpqPev1jANS_gLhnRkRqA_359bb2WOBZN0mvwFkoitPFJ_1Y6Exi2cbuLqc

JeLAiokZWUCjy8QcxFsC_2hIRjRH4GGGZpeFnzIT7FlDlffIRrggLsjlss-SmjUVj3r3GHpqPev1jANS_gLhnRkRqA_359bb2WOBZN0mvwFkoitPFJ_1Y6Exi2cbuLqc

qmDhd-Tf3lb4I_-hrNqKjb8aC4lSBYOAg8k1itP7XPhDlffIRrggLsjlss-SmjUVj3r3GHpqPev1jANS_gLhnRkRqA_359bb2WOBZN0mvwFkoitPFJ_1Y6Exi2cbuLqc

2CXWREzLGY4--tNzk_AA031QOVOdECHh4GigMEdii9VDlffIRrggLsjlss-SmjUVj3r3GHpqPev1jANS_gLhnRkRqA_359bb2WOBZN0mvwFkoitPFJ_1Y6Exi2cbuLqc

9SBloqFMGnWwQB3bj0J2C-2Us8cGIPoxiuvS1IVd7ilDlffIRrggLsjlss-SmjUVj3r3GHpqPev1jANS_gLhnRkRqA_359bb2WOBZN0mvwFkoitPFJ_1Y6Exi2cbuLqc

8lkE2di6yhbYgLLWXjnhb6Mt808oSc1YA1IjI5GYNZ-IKB9XifNj5rM2xft2qF3aqooW_UAMD3_Ve65tKNeBwnuVJ37m6SEzKUfIV0HkfCw027PIDrD6DLcXZvgs7Rjv

wcGaegAGNuWZ_gykCLT4jEmUNMvhR5BwTlgV1hMgQm2IKB9XifNj5rM2xft2qF3aqooW_UAMD3_Ve65tKNeBwnuVJ37m6SEzKUfIV0HkfCw027PIDrD6DLcXZvgs7Rjv

YHtOqrqOw4c9s3K6ykG0g6Hc3WfPbfqpVhotshRWWhKIKB9XifNj5rM2xft2qF3aqooW_UAMD3_Ve65tKNeBwnuVJ37m6SEzKUfIV0HkfCw027PIDrD6DLcXZvgs7Rjv

TSj8gSre4tRQbb6HnzYOi1z_ha-MAllFfo9vpSln-96IKB9XifNj5rM2xft2qF3aqooW_UAMD3_Ve65tKNeBwnuVJ37m6SEzKUfIV0HkfCw027PIDrD6DLcXZvgs7Rjv

vDtEilTfYbuv5l9RAzKN1QyCYz4zUrBwXMJz9rYNCf2IKB9XifNj5rM2xft2qF3aqooW_UAMD3_Ve65tKNeBwnuVJ37m6SEzKUfIV0HkfCw027PIDrD6DLcXZvgs7Rjv

brO5iCxzD4UKPboyi9o-M4I_skattVcYOPy3lCAaI8-IKB9XifNj5rM2xft2qF3aqooW_UAMD3_Ve65tKNeBwnuVJ37m6SEzKUfIV0HkfCw027PIDrD6DLcXZvgs7Rjv

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projektowanie stron: IntraCOM.pl