do góry

W Raciborzu podejmowane są różne inicjatywy mające na celu zapewnienie wykwalifikowanych kadr dla lokalnych przedsiębiorców.

W ramach wdrażanego przez Miasto Programu Wspierania Przedsiębiorczości jednym z 4 kluczowych obszarów wsparcia jest Edukacja dostosowana do lokalnego rynku pracy.

Prężnie działa w Raciborzu Powiatowy Urząd Pracy, który prowadzi na bieżąco monitoring rynku pracy, gromadzi informacje na temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych, wspiera przedsiębiorców w dokształcaniu pracowników, organizuje szereg przedsięwzięć mających na celu zapobieganie odpływowi pracowników.

Podejmowane w Raciborzu działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego pozwalają osiągać realne rezultaty w postaci ponadprzeciętnych statystyk, lepszych w odniesieniu do województwa i kraju, znajdujących odzwierciedlenie w odpowiednich wskaźnikach. I tak np. bezrobocie w 2015 roku – 6,7 proc.

Dynamika na raciborskim rynku pracy jest stosunkowo wysoka. 64,5% mieszkańców Raciborza jest w wieku produkcyjnym, a 15,2% w wieku przedprodukcyjnym.

  • Najliczniejszą grupą wiekową wśród mężczyzn zamieszkujących powiat raciborski są osoby w wieku 25-34 lat.
  • Drugą najliczniejszą grupą wiekową wśród kobiet zamieszkujących powiat raciborski są osoby w wieku 30-34 lata.
  • W latach 2010-2014 stopa bezrobocia wahała się w granicach 7,4 - 8,7% co stanowi wartość niższą od średnich: krajowej oraz wojewódzkiej.
  • W 2014 roku bezrobocie w powiecie osiągnęło wartość 7,4%, w 2015 roku – 6,7%.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Raciborzu wynosi 3 579,20 PLN, co odpowiada 89,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Informacje zaczerpnięte z danych zebranych na portalu internetowym Banku Danych Lokalnych (BDL) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Raciborza 2 051 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 3 876 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 825.

Liczba osób pracujących wśród mieszkańców gminy wyniosła ogółem 16 764, w całym powiecie zaś są to 23 188 osoby. Liczebność osób bezrobotnych to odpowiednio 1 476 i 2 745 osób. W jednym i drugim przypadku udział kobiet wśród bezrobotnych stanowi ok. 60%.

Informacje zaczerpnięte z danych zawartych w dokumencie pn. „Statystyczne Vademecum Samorządowca”; http://katowice.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/.

  • 16% ogólnej liczby aktywnych zawodowo Raciborzan pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo).
  • 35,3% znalazło zatrudnienie w przemyśle i budownictwie.
  • 18,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja).
  • Najmniejsza część, bo zaledwie 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

Informacje zaczerpnięte z danych zebranych na portalu internetowym Banku Danych Lokalnych (BDL) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Rzeczowe informacje o sytuacji na rynku pracy w powiecie raciborskim znaleźć można na portalu Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu http://raciborz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/monitoring-zawodow-deficytowych-i-nadwyzkowych

Aktualne dane demograficzne oraz aktualne wskaźniki dotyczące rynku pracy dla konkretnych regionów oraz całej Polski można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: http://stat.gov.pl/.

wskaźnik Racibórz Powiat Raciborski woj. Śląskie Polska
liczba mieszkańców  55 492 109 161 4 570 849   38 437 239
powierzchnia  75 km kw. 543,98 km kw.   12 333 km kw.  312 679 km kw.
 stopa bezrobocia  - 6,7%  8,2%  11,4% 
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto)  - 3 579,40 zł*  4 100,51 zł*   4 004 zł*
 mieszkańcy w wieku produkcyjnym (procent ogółu)

35 839

(64,5%)

70 845

(64,9%)

 

2 858 648

(62,5%)

 

24 002 168

(62,4%)

 mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym (procent ogółu)  

8 446

(15,2%)

17 368

(15,9%)

767 533

(16,8%)

 

6 901 795

(18%)

 

Tab.: zestawienie najważniejszych danych makroekonomicznych Raciborza w relacji do całego kraju;
źródło: oprac. własne, na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego – stan na 2015 rok

*stan na 2014 rok

 Zaktualizowano: 2016-08-31

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H