Klawisze Dostępności

Odpady komunalne

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych.

Szanowny Mieszkańcu nie oznacza to jednak wielkich zmian dla Ciebie!!!

Jak działa system w Raciborzu?

Miasto Racibórz przejęło obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi, a wszyscy mieszkańcy zostali objęci zorganizowanym przez Miasto Racibórz systemem odbioru odpadów komunalnych. Do dnia 30.06.2015 roku usługę realizuje Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych pozostaje właściwie bez zmian. Znajdziesz go w tabeli poniżej.

Jako właściciel nieruchomości jesteś zobowiązany do wyposażenia jej w pojemniki na odpady. Możesz to zrobić w jeden z następujących sposobów:

 1. Zakupić pojemniki w zadeklarowanej liczbie i zgodne z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Racibórz;
 2. Wydzierżawić pojemniki w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o., ( tel. 32 415 3424);

Pojemniki na bioodpady możesz bezpłatnie użyczyć od Miasta Racibórz o ile w danej chwili są dostępne. Użyczenie pojemników odbywa się za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego, który realizuje zadanie w imieniu Urzędu Miasta Racibórz. Do końca 2014 roku zadanie dystrybucji pojemników na bioodpady realizowane jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu (tel. 32 415 3033). W przypadku braku pojemników w danej chwili sporządzana jest lista osób oczekujących, która jest podstawą do podjęcia decyzji o zakupie kolejnej partii pojemników.

Zbiórka odpadów segregowanych organizowana w tzw. gniazdach segregacyjnych/dzwonach jest systemem miejskim ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców. Oznacza to, że z wszystkich punktów segregacyjnych może korzystać każdy mieszkaniec.

Na dzielnicach zostaje utrzymany system workowy zbiórki odpadów segregowanych.

Miasto Racibórz przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach opracowało poradnik w zakresie szczegółowego postępowania z odpadami komunalnymi wraz z adresami punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dystrybucja poradnika do każdej nieruchomości odbyła się za pośrednictwem firmy odbierającej odpady w lipcu 2013r. Z publikacją można się również zapoznać/pobrać z tabeli poniżej.

Każdy ma obowiązek zbierać odpady komunalne selektywnie. Jeżeli narusza ten obowiązek firma wywożąca odpady, przyjmie je jako zmieszane i powiadomi o tym gminę. Za niesegregowane odpady obowiązywać będzie wyższa opłata. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta (do pobrania na końcu artykułu). Miasto zapewni odbiór 14 frakcji odpadów tj.:

 1. papieru i tektury, a w szczególności opakowań papierowych i kartonowych, czasopism, katalogów, zeszytów, książek,  wolnych od zszywek i innych części metalowych,
 2. szkła, a w  szczególności opakowań szklanych – butelek, słoików i innych, stłuczek szklanych wolnych od zanieczyszczeń metalowych i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych,
 3. tworzywa sztucznego, a w szczególności opakowań z tworzyw sztucznych – butelek po napojach, butelek po płynach do prania i mycia, opakowań po artykułach spożywczych i kosmetykach,
 4. opakowań wielomateriałowych, a w szczególności  opakowań po sokach i mleku typu Tetra – Pack,
 5. metali, a  w szczególności opakowań aluminiowych, opakowań ze stali,
 6. odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a w szczególności odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
 7. odpadów zielonych, a w szczególności pochodzących z utrzymania zieleni miejskiej, przydrożnej, przydomowej, cmentarnej, ogródków działkowych,
 8. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności lodówek, telewizorów, monitorów, kuchenek gazowych, pralek,
 9. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, a w szczególności  dywanów, wykładzin, wózków dziecięcych,
 10. tekstyliów, a w szczególności   odzieży, tkanin, wełny,
 11. odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a w szczególności  gruzu betonowego, ceglanego, dekarskiego, stolarki okiennej i drzwiowej,
 12. zużytych opon,
 13. żużli i popiołów,
 14. odpadów niebezpiecznych, a w szczególności przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, zużytych baterii i akumulatorów, chemikaliów, opakowań po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, farb, rozpuszczalników.

Radni podjęli uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami. Postanowiono, że Miasto Racibórz przejmie na siebie obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Przyczyni się to do uszczelnienia systemu gospodarki odpadami oraz pozwoli kontrolować, monitorować i prawidłowo zagospodarować cały strumień odpadów komunalnych powstających na terenie miasta. Oznacza to, że Miasto Racibórz zorganizuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w firmach, przedsiębiorstwach instytucjach publicznych i innych. Szczegółowe informacje dotyczące tego systemu odbioru odpadów znajdziesz tu.

Dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych wysokość opłaty będzie zależna od ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość, czyli korzystających z systemu odbioru odpadów komunalnych. Ustalono następujące stawki opłat za odpady :

 • 9 zł na miesiąc od osoby w przypadku zbierania i przekazywania odpadów w sposób selektywny,
 • 18 zł na miesiąc od osoby w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Opłatę samodzielnie wylicza się w „deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Pierwszą deklarację należało złożyć do 31 marca 2013 r. Jeśli nie dopełniłeś tego obowiązku zrób to bezzwłocznie.  Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Miasta Racibórz. Wzór deklaracji wraz z instrukcją wypełniania znajdziesz w tabeli poniżej.

Deklarację można wypełnić elektronicznie a następnie wydrukować gotowy plik PDF, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta           https://deklaracjazaodpady.raciborz.pl

 

Opłatę należy wnosić co kwartał, w terminach do 15 dnia miesiąca po kwartale, którego dotyczy ta opłata tj. do 15 października, 15 stycznia, 15 kwietnia i 15 lipca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta Racibórz nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 (ING BSK S.A.) lub w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 3 (parter) i pokój nr 116 (I piętro).

Pamiętaj więc o uiszczeniu najbliższj opłaty do dnia 15 stycznia 2015 r., zgodnie z zadeklarowaną wysokością.


UWAGA! Jeśli jesteś najemcą, lokatorem lub właścicielem lokalu, mieszkania w budynku wielorodzinnym deklarację zamiast do Urzędu Miasta Racibórz złóż swojemu zarządcy lub administratorowi budynku. Opłata będzie pobierana z pozostałymi opłatami za dany lokal czy mieszkanie.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, prezydent miasta wyda decyzję administracyjną, w której określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ustawodawca wprowadził wiele zmian w zakresie gospodarki odpadami. Niekoniecznie zmiany te będą odczuwalne w naszym codziennym życiu. Pamiętajmy, że to, co codziennie trafia do koszy na śmieci, znika z naszych oczu, ale pozostaje w naszym środowisku naturalnym.

Nowe prawo dla czystego środowiska - kampania informacyjna Ministerstwa Środowiska

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Odpady komunalne [ 6 ]
Druk deklaracji Druk deklaracji 13-07-12 12:26 102.69KB pobierz
Harmonogram wywozu odpadow komunalnych od stycznia do czerwca 2015r.pdf Harmonogram wywozu odpadow komunalnych od stycznia do czerwca 2015r.pdf 14-12-29 14:57 71.88KB pobierz
Instrukcja wypełniania deklaracji Instrukcja wypełniania deklaracji 13-02-11 14:54 112.24KB pobierz
Plakat - Kochasz dzieci nie pal śmieci Plakat - Kochasz dzieci nie pal śmieci 12-11-09 13:06 907.83KB pobierz
Poradnik segregacji odpadów w Raciborzu Poradnik segregacji odpadów w Raciborzu 13-07-12 12:25 1.47MB pobierz
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racibórz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racibórz 14-10-23 15:10 176.23KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Odpady_niezamieszkałe [ 1 ]
Instrukcja wypełniania deklaracji-NIEZAMIESZKAŁE.pdf Instrukcja wypełniania deklaracji-NIEZAMIESZKAŁE.pdf 13-02-28 10:34 122.32KB pobierz
Redagował: Małgorzata Schwan 2014-12-29 11:20 Zapisz jako PDF Poleć znajomemu Drukuj

I2H-93N_v49u5hEFknxK_8blelg8HoHYzLMMI58zURTkulrcqiuJrv5Ki9TV2fgumFZp8w-Jc2oowMMoSrcTdQ

4G-RLcju_pPCaAkFz6bCCshJ38AH2RJGUgfyWpmkjV7kulrcqiuJrv5Ki9TV2fgumFZp8w-Jc2oowMMoSrcTdQ

8cH_bQKksroLmqBeZj0ojamlMU1KDBfErfcbyOeJumXkulrcqiuJrv5Ki9TV2fgumFZp8w-Jc2oowMMoSrcTdQ

emk-nBl2oc2od0U0UrOrZNkYH4m34iYsIj2P1nP6OyPkulrcqiuJrv5Ki9TV2fgumFZp8w-Jc2oowMMoSrcTdQ

BlPCL_Mnza8ttl5HCYxGgYf7XQzqUsr0dzO_GR3qTEHkulrcqiuJrv5Ki9TV2fgumFZp8w-Jc2oowMMoSrcTdQ

B_OyhIVTfq6DG25Z2915ICLuU317k40PIkkrSIGyzXbskF5O5xUa_Mb9YjklCMyuxkS0KyLYjxc3Y8VeqZpDYg

83Z_yhr8A9YwQ9lkUjZyfwKJQgNfszITyfBzH68vyEnskF5O5xUa_Mb9YjklCMyuxkS0KyLYjxc3Y8VeqZpDYg

au4Cu5s3XjxUh8ElLLYMwl7AjAj5Tl3O_3iguMBKK1fskF5O5xUa_Mb9YjklCMyuxkS0KyLYjxc3Y8VeqZpDYg

Fdjj0HHYiohZEoOXQkjDtMPH6YAjZAsBm56YAXUH2KXskF5O5xUa_Mb9YjklCMyuxkS0KyLYjxc3Y8VeqZpDYg

COjcF-LxR1dfPwe2T9pmmpLQBaFEnRt0jgySy1gdvFjskF5O5xUa_Mb9YjklCMyuxkS0KyLYjxc3Y8VeqZpDYg

crsXoStBX3fWvBlBqxCTflvCeMXVge5obDqb5A_RlAXskF5O5xUa_Mb9YjklCMyuxkS0KyLYjxc3Y8VeqZpDYg

B6Akcra9BpqAhqWtgQ7PnnMxRvdKTq59nkwmSwFdApXskF5O5xUa_Mb9YjklCMyuxkS0KyLYjxc3Y8VeqZpDYg

WwbUvhcZ_iLZqY1EbWoh5KcS4XpCI3_9iG53o7-G3s7skF5O5xUa_Mb9YjklCMyuxkS0KyLYjxc3Y8VeqZpDYg

kwlzSdDWQ5wCkfhJ1p1RevN8qyQDoOan0KGf7nOZLgHskF5O5xUa_Mb9YjklCMyuxkS0KyLYjxc3Y8VeqZpDYg

R3kbVkkayo0rCfEspyQ-BpRSCZNG4kxCulZf-wWYZfVY83qg91NVjmG8QPwlefS84lbphbTWeJL9dy58c6O0BA

ilc8AZGo0qLaSmHSfL130VikmQcjYwaSKg8M30k8VJ5Y83qg91NVjmG8QPwlefS84lbphbTWeJL9dy58c6O0BA

yDyUw-pDNmRrK2rMwGSat4CPQj4EMqorNjDJE3200RBY83qg91NVjmG8QPwlefS84lbphbTWeJL9dy58c6O0BA

AmI2RqFXez82XXSQJfUo4U-_dNtUPaqCGfjTIXHJ4fNY83qg91NVjmG8QPwlefS84lbphbTWeJL9dy58c6O0BA

t5mT5q-LwpyGb9uiS1S4kalUQCh1-Gs2XocrS7Lbs1tY83qg91NVjmG8QPwlefS84lbphbTWeJL9dy58c6O0BA

vVcJJtnEuxnPeq-QMQHNLQo-R9pWhHK5XRd0x3BiZrxY83qg91NVjmG8QPwlefS84lbphbTWeJL9dy58c6O0BA

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projektowanie stron: IntraCOM.pl