Klawisze Dostępności

Odpady komunalne

 

Jak działa system gospodarowania odpadami komunalnymi w Raciborzu?

1 lipca 2013r. Miasto Racibórz przejęło obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi, a wszyscy mieszkańcy zostali objęci zorganizowanym przez Miasto Racibórz systemem odbioru odpadów komunalnych. Do dnia 30.06.2016 roku usługę realizuje Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10.

Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych komunalnych znajdziesz w tabeli poniżej.

Jako właściciel nieruchomości jesteś zobowiązany do wyposażenia jej w pojemniki na odpady. Możesz to zrobić w jeden z następujących sposobów:

 1. Zakupić pojemniki w zadeklarowanej liczbie i zgodne z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Racibórz; 
 2. Wydzierżawić pojemniki w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o., ( tel. 32 415 3424);

Pojemniki na bioodpady możesz bezpłatnie użyczyć od Miasta Racibórz o ile w danej chwili są dostępne. W przypadku braku pojemników w danej chwili sporządzana jest lista osób oczekujących, która jest podstawą do podjęcia decyzji o zakupie kolejnej partii pojemników.

Zbiórka odpadów segregowanych organizowana w tzw. gniazdach segregacyjnych/dzwonach jest systemem miejskim ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców. Oznacza to, że z wszystkich punktów segregacyjnych może korzystać każdy mieszkaniec.

Na dzielnicach zostaje utrzymany system workowy zbiórki odpadów segregowanych.

Miasto Racibórz przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach opracowało poradnik w zakresie szczegółowego postępowania z odpadami komunalnymi wraz z adresami punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dystrybucja poradnika do każdej nieruchomości odbyła się za pośrednictwem firmy odbierającej odpady w lipcu 2013r. Z publikacją można się również zapoznać/pobrać z tabeli poniżej. 

Każdy ma obowiązek zbierać odpady komunalne selektywnie. Jeżeli narusza ten obowiązek firma wywożąca odpady, przyjmie je jako zmieszane i powiadomi o tym gminę. Za niesegregowane odpady obowiązywać będzie wyższa opłata. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta (do pobrania na końcu artykułu). Miasto zapewni odbiór 14 frakcji odpadów tj.:

 1. papieru i tektury, a w szczególności opakowań papierowych i kartonowych, czasopism, katalogów, zeszytów, książek,  wolnych od zszywek i innych części metalowych,
 2. szkła, a w  szczególności opakowań szklanych – butelek, słoików i innych, stłuczek szklanych wolnych od zanieczyszczeń metalowych i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych,
 3. tworzywa sztucznego, a w szczególności opakowań z tworzyw sztucznych – butelek po napojach, butelek po płynach do prania i mycia, opakowań po artykułach spożywczych i kosmetykach,
 4. opakowań wielomateriałowych, a w szczególności  opakowań po sokach i mleku typu Tetra – Pack,
 5. metali, a  w szczególności opakowań aluminiowych, opakowań ze stali,
 6. odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a w szczególności odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
 7. odpadów zielonych, a w szczególności pochodzących z utrzymania zieleni miejskiej, przydrożnej, przydomowej, cmentarnej, ogródków działkowych,
 8. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności lodówek, telewizorów, monitorów, kuchenek gazowych, pralek,
 9. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, a w szczególności  dywanów, wykładzin, wózków dziecięcych,
 10. tekstyliów, a w szczególności   odzieży, tkanin, wełny,
 11. odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a w szczególności  gruzu betonowego, ceglanego, dekarskiego, stolarki okiennej i drzwiowej,
 12. zużytych opon,
 13. żużli i popiołów,
 14. odpadów niebezpiecznych, a w szczególności przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, zużytych baterii i akumulatorów, chemikaliów, opakowań po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, farb, rozpuszczalników.

Radni podjęli uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami. Postanowiono, że Miasto Racibórz przejmie na siebie obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Przyczyni się to do uszczelnienia systemu gospodarki odpadami oraz pozwoli kontrolować, monitorować i prawidłowo zagospodarować cały strumień odpadów komunalnych powstających na terenie miasta. Oznacza to, że Miasto Racibórz zorganizuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w firmach, przedsiębiorstwach instytucjach publicznych i innych. Szczegółowe informacje dotyczące tego systemu odbioru odpadów znajdziesz tu.

Dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych wysokość opłaty jest zależna od ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość, czyli korzystających z systemu odbioru odpadów komunalnych.

Opłatę samodzielnie wylicza się w „deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Pierwszą deklarację należało złożyć do 31 marca 2013 r. Jeśli nie dopełniłeś tego obowiązku zrób to bezzwłocznie.  Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Miasta Racibórz. Wzór deklaracji wraz z instrukcją wypełniania znajdziesz w tabeli poniżej.

Elektroniczny druk deklaracji  https://deklaracjazaodpady.raciborz.pl

Deklarację można wypełnić w pliku word, wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta. Druk można pobrać TUTAJ      

Opłatę należy wnosić co kwartał, w terminach do 15 dnia miesiąca po kwartale, którego dotyczy ta opłata tj. do 15 października, 15 stycznia, 15 kwietnia i 15 lipca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta Racibórz nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 (ING BSK S.A.) lub w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 3 (parter) i pokój nr 116 (I piętro).

Stawki opłat do dnia 31 grudnia 2015r. wynosiły :

 • 9 zł na miesiąc od osoby w przypadku zbierania i przekazywania odpadów w sposób selektywny,
 • 18 zł na miesiąc od osoby w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

 Z dniem 1 stycznia 2016 roku wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  uległa zmianie i wynosi obecnie:

 • 12 zł na miesiąc od osoby w przypadku zbierania i przekazywania odpadów w sposób selektywny,
 • 24 zł na miesiąc od osoby w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Pierwszą opłatę w zmienionej stawce należało uiścić do dnia 15 kwietnia 2016 r. (z dołu za I kwartał 2016 r.)

Wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Raciborza, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w wcześniej złożonych deklaracjach.

Zmiana wysokości stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji.

 

Pamiętaj o uiszczeniu najbliższj opłaty do dnia 15 lipca 2016 r.

UWAGA! Jeśli jesteś najemcą, lokatorem lub właścicielem lokalu, mieszkania w budynku wielorodzinnym deklarację zamiast do Urzędu Miasta Racibórz złóż swojemu zarządcy lub administratorowi budynku. Opłata będzie pobierana z pozostałymi opłatami za dany lokal czy mieszkanie.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, prezydent miasta wyda decyzję administracyjną, w której określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ustawodawca wprowadził wiele zmian w zakresie gospodarki odpadami. Niekoniecznie zmiany te będą odczuwalne w naszym codziennym życiu. Pamiętajmy, że to, co codziennie trafia do koszy na śmieci, znika z naszych oczu, ale pozostaje w naszym środowisku naturalnym.

Nowe prawo dla czystego środowiska - kampania informacyjna Ministerstwa Środowiska


Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości


Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Racibórz jest:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10

 

 Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Racibórz zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o., ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz Składowisko odpadów Innych niż Obojętne i Niebezpieczne

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o., ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz Kompostownia

                          Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów                                 

W związku z organizacją nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na terenie miasta Racibórz uruchomiono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

Punkt jest profesjonalnie przygotowanym miejscem przeznaczonym do odbioru i magazynowania odpadów komunalnych wysegregowanych przez mieszkańców Raciborza. Jeśli nie masz pewności, co zrobić z powstałym odpadem, a jest on problematyczny i intuicyjnie czujesz, że nie powinien trafić do odpadów zmieszanych ze względu na potencjalnie niebezpieczne zawartości takie jak oleje, smary, farby, lakiery, detergenty, chemikalia czy inne substancje niebezpieczne dostarcz je do PSZOK. Zebrane w punkcie odpady zostaną zagospodarowane we właściwy sposób i nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska.

PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10.

PSZOK mieści się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu - Płoni.

Można tu dostarczyć wszystkie rodzaje wysegregowanych odpadów.

 

Godziny otwarcia PSZOK:
od poniedziałku do piątku 9:00 - 17:00
sobota 9:00 - 13:00

 Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Miasto Racibórz w 2014 r. osiągnęło:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

  100 % (wymagany poziom dla 2014 r. wynosi ≥38 %)

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

  16,7 % (wymagany poziom dla 2014 r. wynosi ≥14 %)

 • poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

  82,6 % (wymagany poziom dla 2014 r. mógł wynosić nie więcej niż 50 %).

W 2015r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

  100 % (wymagany poziom dla 2015 r. wynosi ≥40 %)

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

  22,64 % (wymagany poziom dla 2015 r. wynosi ≥16 %)

 • poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

  78,75 % (wymagany poziom dla 2015 r. mógł wynosić nie więcej niż 50 %).iż 50 %).

Wymagany poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania nie został osiągnięty jednak poczyniono działania zmierzające do jego poprawy. Realizowany jest program naprawczy. Miasto Racibórz uruchomiło kompostownię odpadów zielonych na terenie obecnego Zakładu Przetwarzania Odpadów Sp. z o.o., rozbudowuje system zbórki odpadów zielonych (w ramach systemu zbiórki zapewniono mieszkańcom m.in. bezpłatnie pojemniki do zbiórki tych odpadów). Prowadzone są również działania w kierunku uruchomienia w Raciborzu instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, która wraz z istniejącymi instalacjami (tj. składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz kompostownią odpadów zielonych) stanowić będą zintegrowane centrum przetwarzania odpadów komunalnych. Postępowanie na realizację przedmiotowej inwestycji zakończyło się podpisaniem w dniu 30.10.2014r. umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Instalacja została zakończona 30 grudnia 2015r.. W związku z zaistnieniem sporu kompetencyjnego między Starostą Raciborskim, a Marszałkiem Województwa Śląskiego w Katowicach nie udało się w tym terminie uzyskać pozwolenia zintegowanego niezbędnego do użytkowania tej instalacji. Od stycznia 2016r. wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powstające na terenie Gminy Racibórz trafiają na instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Knurowie, posiadającą status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Po oddaniu do użytkowania instalacji w Raciborzu strumień odpadów zmieszanych będzie kierowany na przedmiotową instalację.

 

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Miasta Racibórz

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
Punkt zbierania ZSEE w Raciborzu: ul. Adamczyka 10

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWOCZESNA
ul. Wileńska 3
47-400 Racibórz
Punkt zbierania ZSEE w Raciborzu: ul. Nad Koleją

"B&WJ" Sp. z o.o.
ul. Stalowa 4
47-400 Racibórz
Punkt zbierania ZSEE w Raciborzu: ul. Stalowa 4

GP ECO Sp. z o.o.
ul. Stalowa 4
47-400 Racibórz
Punkt zbierania ZSEE w Raciborzu: ul. Stalowa 4

Do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zobowiązani są także:

 • sprzedawcy detaliczni i hurtowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego - przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju

 • prowadzący punkt serwisowy - w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Odpady komunalne [ 8 ]
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za rok 2014 15-05-07 10:30 1.97MB pobierz
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2015.pdf Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2015.pdf 16-04-29 10:46 2.92MB pobierz
Druk deklaracji Druk deklaracji 13-07-12 12:26 102.69KB pobierz
harmonogram odbioru odpadów komunalnych harmonogram odbioru odpadów komunalnych 16-01-05 08:27 614.4KB pobierz
Instrukcja wypełniania deklaracji Instrukcja wypełniania deklaracji 13-02-11 14:54 112.24KB pobierz
Plakat - Kochasz dzieci nie pal śmieci Plakat - Kochasz dzieci nie pal śmieci 12-11-09 13:06 907.83KB pobierz
Poradnik segregacji odpadów w Raciborzu Poradnik segregacji odpadów w Raciborzu 13-07-12 12:25 1.47MB pobierz
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racibórz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racibórz 15-07-22 17:05 178.97KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Odpady_niezamieszkałe [ 1 ]
Instrukcja wypełniania deklaracji-NIEZAMIESZKAŁE.pdf Instrukcja wypełniania deklaracji-NIEZAMIESZKAŁE.pdf 13-02-28 10:34 122.32KB pobierz
Redagował: Katarzyna Polak 2016-05-09 15:31 Zapisz jako PDF Poleć znajomemu Drukuj

I2H-93N_v49u5hEFknxK_8blelg8HoHYzLMMI58zURTkulrcqiuJrv5Ki9TV2fgumFZp8w-Jc2oowMMoSrcTdQ

4G-RLcju_pPCaAkFz6bCCshJ38AH2RJGUgfyWpmkjV7kulrcqiuJrv5Ki9TV2fgumFZp8w-Jc2oowMMoSrcTdQ

8cH_bQKksroLmqBeZj0ojamlMU1KDBfErfcbyOeJumXkulrcqiuJrv5Ki9TV2fgumFZp8w-Jc2oowMMoSrcTdQ

emk-nBl2oc2od0U0UrOrZNkYH4m34iYsIj2P1nP6OyPkulrcqiuJrv5Ki9TV2fgumFZp8w-Jc2oowMMoSrcTdQ

BlPCL_Mnza8ttl5HCYxGgYf7XQzqUsr0dzO_GR3qTEHkulrcqiuJrv5Ki9TV2fgumFZp8w-Jc2oowMMoSrcTdQ

B_OyhIVTfq6DG25Z2915ICLuU317k40PIkkrSIGyzXbskF5O5xUa_Mb9YjklCMyuxkS0KyLYjxc3Y8VeqZpDYg

83Z_yhr8A9YwQ9lkUjZyfwKJQgNfszITyfBzH68vyEnskF5O5xUa_Mb9YjklCMyuxkS0KyLYjxc3Y8VeqZpDYg

au4Cu5s3XjxUh8ElLLYMwl7AjAj5Tl3O_3iguMBKK1fskF5O5xUa_Mb9YjklCMyuxkS0KyLYjxc3Y8VeqZpDYg

Fdjj0HHYiohZEoOXQkjDtMPH6YAjZAsBm56YAXUH2KXskF5O5xUa_Mb9YjklCMyuxkS0KyLYjxc3Y8VeqZpDYg

COjcF-LxR1dfPwe2T9pmmpLQBaFEnRt0jgySy1gdvFjskF5O5xUa_Mb9YjklCMyuxkS0KyLYjxc3Y8VeqZpDYg

crsXoStBX3fWvBlBqxCTflvCeMXVge5obDqb5A_RlAXskF5O5xUa_Mb9YjklCMyuxkS0KyLYjxc3Y8VeqZpDYg

B6Akcra9BpqAhqWtgQ7PnnMxRvdKTq59nkwmSwFdApXskF5O5xUa_Mb9YjklCMyuxkS0KyLYjxc3Y8VeqZpDYg

WwbUvhcZ_iLZqY1EbWoh5KcS4XpCI3_9iG53o7-G3s7skF5O5xUa_Mb9YjklCMyuxkS0KyLYjxc3Y8VeqZpDYg

kwlzSdDWQ5wCkfhJ1p1RevN8qyQDoOan0KGf7nOZLgHskF5O5xUa_Mb9YjklCMyuxkS0KyLYjxc3Y8VeqZpDYg

R3kbVkkayo0rCfEspyQ-BpRSCZNG4kxCulZf-wWYZfVY83qg91NVjmG8QPwlefS84lbphbTWeJL9dy58c6O0BA

ilc8AZGo0qLaSmHSfL130VikmQcjYwaSKg8M30k8VJ5Y83qg91NVjmG8QPwlefS84lbphbTWeJL9dy58c6O0BA

yDyUw-pDNmRrK2rMwGSat4CPQj4EMqorNjDJE3200RBY83qg91NVjmG8QPwlefS84lbphbTWeJL9dy58c6O0BA

AmI2RqFXez82XXSQJfUo4U-_dNtUPaqCGfjTIXHJ4fNY83qg91NVjmG8QPwlefS84lbphbTWeJL9dy58c6O0BA

t5mT5q-LwpyGb9uiS1S4kalUQCh1-Gs2XocrS7Lbs1tY83qg91NVjmG8QPwlefS84lbphbTWeJL9dy58c6O0BA

vVcJJtnEuxnPeq-QMQHNLQo-R9pWhHK5XRd0x3BiZrxY83qg91NVjmG8QPwlefS84lbphbTWeJL9dy58c6O0BA

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projektowanie stron: IntraCOM.pl