Klawisze Dostępności

Wiadomości Urzędu Miasta

Konsultacje społeczne: ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 2011-06-10

Plan działań Miasta Racibórz w oparciu o wejście w życie ustawy żłobkowej oraz projektu zmian do uchwały o systemie oświaty był głównym tematem spotkania Mirosława Lenka prezydenta miasta z mieszkańcami, jakie 8 czerwca odbyło się w urzędzie.
Zgodnie z ustawą żłobkową opieka nad małymi dziećmi będzie sprawowana przez: żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna lub nianię. Do żłobka przyjmowane będą dzieci od ukończenia 20. tygodnia życia do 3 lat.

Ustawa żłobkowa oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
Ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zakłada, że żłobki będą prowadzone przez gminy lub przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. stowarzyszenia).Opieka w tej placówce ma trwać maksymalnie 10 godzin dziennie, z możliwością wydłużenia tego czasu za dodatkową opłatą.
Klub dziecięcy to placówka przeznaczona do opieki nad dziećmi, które skończyły rok. Kwalifikacje opiekunów zatrudnionych w klubach mają być identyczne z tymi, które są wymagane z żłobkach. Czas opieki nad dziećmi nie może przekraczać 5 godzin dziennie.
Opiekę nad dziećmi od 20. tygodnia życia do 3 lat będą też mogli sprawować opiekunowie dzienni zatrudniani przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Opiekę nad dziećmi sprawować będą w swoim domu lub lokalu udostępnionym przez gminę. Kandydaci na opiekunów będą wyłaniani w drodze konkursu ogłaszanego przez gminę. Opiekun dzienny ma być zatrudniany na podstawie umowy, w której określone będą jego obowiązki, czas, miejsce sprawowania opieki oraz wysokość wynagrodzenia. Przed rozpoczęciem pracy powinien odbyć 160-godzinne szkolenie, jeśli nie posiada odpowiednich kwalifikacji.
Niania będzie mogła sprawować opiekę nad dziećmi od 20. tygodnia życia do 3 lat. Będzie zatrudniana przez rodzinę, natomiast z budżetu państwa zostanie opłacona za nią składka na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) i ubezpieczenie zdrowotne od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest to, że oboje rodzice dziecka (lub rodzic, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko) pracują. Jeśli niania otrzymywać będzie wynagrodzenie wyższe od minimalnego, różnicę za składki na ubezpieczenie pokrywać będą rodzice. Osoba, z którą zawarto umowę, będzie musiała zostać zgłoszona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty zakłada, udzielenie przez budżet państwa finansowego wsparcia gminom w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Proponowane jest objęcie subwencjonowaniem edukacji dzieci 4-letnich i 5-letnich towarzyszące daniu 4-latkom prawa do podejmowania edukacji przedszkolnej. U podstaw projektowanych zmian leży również zamiar uelastycznienia systemu opieki nad małym dzieckiem poprzez umożliwienie - w zależności od potrzeb - objęcia edukacją przedszkolną dziecka 2-letniego, jak i pozostawienia pod opieką żłobkową dzieci do lat 3.

Obecna sytuacja w Raciborzu
Obecnie liczba dzieci w raciborskich przedszkolach wynosi 1538 dzieci. Na terenie miasta zlokalizowanych jest 16 przedszkoli publicznych w tym 3 wchodzące w skład zespołów szkolno-przedszkolnych – 1480 dzieci oraz 2 placówki niepubliczne (Sudół 33 dzieci, Starowiejska 63 dzieci) do których łącznie uczęszcza 96 dzieci. Liczba wychowanków w żłobku liczy 97 dzieci.

Gminne przedszkola w 2010/2011

 • 6 – latki rocznik 2004 466 92 %
 • 5 – latki rocznik 2005 369 91 %
 • 4 – latki rocznik 2006 348 83 %
 • 3 – latki rocznik 2007 297 68 %
 • Strategia Lizbońska 3- 6 lat 90 %

Obłożenie żłobka 2010/2011

 • liczba wychowanków 97 7 % 0 – 3 lat
 • rocznik 2008 30 31 %
 • rocznik 2009 47 48 %
 • rocznik 2010 20 21 %

Oczekujący do żłobka 2011

 • liczba wychowanków 121 8 % 0 – 3 lat
 • rocznik 2009 40 33 %
 • rocznik 2010 61 50 %
 • rocznik 2011 20 17 %


Plan działań Miasta Racibórz w oparciu o wejście w życie ustawy "żłobkowej" oraz projektu zmian do ustawy o systemie oświaty i Strategii Lizbońskiej
Na spotkaniu Marek Kurpis Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przedstawił dwa warianty zmian w zależności od przyjętej przez rząd Ustawy. Odniesiono się do dokumentów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 9 marca 2011. Trzeci wariant zakłada zmiany odnoszące się do Strategii Lizbońskiej (10-letniego plan rozwoju dla Unii Europejskiej).

Wariant 1

 • 6 – latki do szkół podstawowych
 • zachowanie populacji 4 roczników
  w przedszkolach – dzieci 2 – 5 letnie
 • funkcjonowanie 1 publicznego żłobka
 • wsparcie działań podmiotów niepublicznych prowadzących żłobek - 25-50% rocznej dotacji bieżących wydatków na wychowanka

Wariant 2

 • 6 – latki do szkół podstawowych
 • populacja 3 roczników w przedszkolach
  wyłącznie dzieci 3 – 5 letnie
  blisko 400 wolnych miejsc w placówkach
 • rozważenie potrzeby funkcjonowania większej liczby publicznych żłobków na blisko 200-300 miejsc – zadania inwestycyjne w oparciu o program rządowy "Maluch"
 • wsparcie działań podmiotów niepublicznych prowadzących żłobek - 25-50% rocznej dotacji bieżących wydatków
  na wychowanka

Wariant docelowy Strategia Lizbońska objęcie opieką dzieci do 3 lat w 30 %

 • 2 – latki do przedszkoli
 • żłobek publiczny głównie dla dzieci od 20 tygodnia do rozpoczęcia 2 roku życia
 • wsparcie działań podmiotów niepublicznych prowadzących żłobek - 25-50% rocznej dotacji bieżących wydatków na wychowanka

Harmonogram działań Miasta Racibórz (uchwały RM)

 • czerwiec 2011 - statut żłobka, wysokość opłaty
  za wpis do rejestru żłobków
 • sierpień 2011 – opłaty za żłobek publiczny
 • wrzesień 2011 - wysokość dotacji dla niepublicznych podmiotów ze skutkiem od 2012, przyjęcie planu nadzoru sprawowanego nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennym opiekunem.

Prezydent zaznaczył, że miasto chciałoby utrzymać obecny stan a mianowicie zachować tylko jeden żłobek publiczny na 100 miejsc i otworzyć podmiotom prywatnym miejsce na realizację żłobka czy klubu dziecięcego. Sytuacja może się jedynie zmienić w momencie, gdyby nie weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty ( 2-latki jedynie mogą być objęte opieką w żłobku). Wówczas ze względu na ograniczenie opieki przedszkolnej do trzech roczników, pozostanie blisko 400 miejsc w tych placówkach, co stwarza zagrożenie utraty pracy przez kilkadziesiąt wykwalifikowanych nauczycieli i pracowników obsługi. W takiej sytuacji, aby zachować miejsca pracy dla nauczycieli, władze miasta rozważać będą tworzenie większej liczby publicznych żłobków na blisko 200 -300 miejsc.

wszystkie wiadomości

irs-mW80LyvsZVAb6tdZGzdTbdNRYm6a7DYwCWUHK9bS6Kh_oe0KzVCShK694tcHyx5ZVDeYo19S09W6ltIRsg

ZMRvmT8aY-iBUs43imxS1jWxGnLcQ-fMjwvLdFjAPXnS6Kh_oe0KzVCShK694tcHyx5ZVDeYo19S09W6ltIRsg

EVdHodfaYBes3JsBgSHr_LKrWSrYOGpWJDyXIZHgT7zS6Kh_oe0KzVCShK694tcHyx5ZVDeYo19S09W6ltIRsg

TA0zYa3gnCTUEvMmvKy8pAxf1iLlmoNOS6XwBCBdQUbS6Kh_oe0KzVCShK694tcHyx5ZVDeYo19S09W6ltIRsg

KNxX-Pj7RLFvS1_NRiudtyxdsyXvdd3iCxlpqhce9XTS6Kh_oe0KzVCShK694tcHyx5ZVDeYo19S09W6ltIRsg

R4Y8K8d1-J_swStbnKpowR1NDwgInBit0N41JBf02byl09i82I1pWJKWkXRdvU5cgTFH5cNotV_e7WtSd9XqYQ

mYu_eMDIr1wdDkvhuVpA1VsjlwDsJNe2QT9t3G9h5Gul09i82I1pWJKWkXRdvU5cgTFH5cNotV_e7WtSd9XqYQ

MikAR2qEbnAsimzaNLXXAqNw6gL6xCXbmaJXCiKGvnWl09i82I1pWJKWkXRdvU5cgTFH5cNotV_e7WtSd9XqYQ

quzzN29OI4uzWJ5uK6m1jVZvRPrvzDfffuVR8Bz-o4Cl09i82I1pWJKWkXRdvU5cgTFH5cNotV_e7WtSd9XqYQ

BcNsJn-6t0XL5svRQDwvYf2m4666KI4xqQ3RRAG5bvOl09i82I1pWJKWkXRdvU5cgTFH5cNotV_e7WtSd9XqYQ

4e6sRINqiqPz6dN_zXGGzzVmRovPHNDjCzvrg5Jo0H-l09i82I1pWJKWkXRdvU5cgTFH5cNotV_e7WtSd9XqYQ

KaIxGuelM05J_meKoeztPv5QkOqTBLlMR328kfvQY0Kl09i82I1pWJKWkXRdvU5cgTFH5cNotV_e7WtSd9XqYQ

t0iGbyXyMQTF5YNFRFd1yleDP_yzFotyHA27of9xH7Ol09i82I1pWJKWkXRdvU5cgTFH5cNotV_e7WtSd9XqYQ

a-CqkL-kuYakqp0Zk0ciyXbkVJ-CJI9lHxYFBCncnUml09i82I1pWJKWkXRdvU5cgTFH5cNotV_e7WtSd9XqYQ

xtViWXVSaq6O3PYDCz0dVVW1HhQxDG6HTksawTkFmSLC4bqmPGlvczGgW21eCQfqXkdhfYWZ7te9rO9yOx6g5A

wtEnXC1RsU6nrZIoxctFDGO5FhdU-uEmsUguyKO4urTC4bqmPGlvczGgW21eCQfqXkdhfYWZ7te9rO9yOx6g5A

98ivM41lwqrgcFg1s4CgzOQIOHF0UVV74doew4deB8zC4bqmPGlvczGgW21eCQfqXkdhfYWZ7te9rO9yOx6g5A

YvDq3yz5OfzP8Ris7NNETi9T7DLm9WcdKgL7Gp5t6SPC4bqmPGlvczGgW21eCQfqXkdhfYWZ7te9rO9yOx6g5A

Ifn2ROMuOsqZ4vESy8JXefP4d35UKeA0Q9rc6vnftIfC4bqmPGlvczGgW21eCQfqXkdhfYWZ7te9rO9yOx6g5A

4UYq2swDnP5TB1dFWMRz431w9lA1NkiWJrSzLpAj6bbC4bqmPGlvczGgW21eCQfqXkdhfYWZ7te9rO9yOx6g5A

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projektowanie stron: IntraCOM.pl