Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!
Strona główna Rewitalizacja Ankiety i konsultacje społeczne

Uprzejmie informujemy, że konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórzzostały zakończone.

Bardzo dziękujemy za każdy głos!

Konsultacje społeczne

18 marca rozpoczeły się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz. Chcieliśmy w nich poznać, na ile opinie szerokiego grona mieszkańców pokrywają się z wnioskami płynącymi z danych.

Jedną z form konsultacji jest ankieta, która jest dostępna pod następującym linkiem: ANKIETA

W ankiecie prosimy o wyrażenie zdania na temat zaproponowanego obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Wyniki będą omawiane i analizowane wyłącznie zbiorczo, przy zachowaniu pełnej anonimowości respondentów.

Inną formą konsultacji jest spacer badawczy, podczas którego przejdziemy wybranymi ulicami i zakamarkami Raciborza. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą opowiedzieć o swoich inicjatywach, przyjrzeć się miejscom wymagającym szczególnej uwagi i pomóc odkryć raciborskie perełki. Będzie to również okazja, by w luźnej atmosferze porozmawiać o tym, czym jest GPR i jak zapisać w nim swój projekt.

Termin spaceru: czwartek 31.03.2022 r.
Miejsce zbiórki: Ogród Jordanowski
Godzina: 14:00

Relacja ze spaceru.

Poza wyżej wymienionymi formami konsultacji, można również składać uwagi do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz na załączonym formularzu. Uwagi prosimy przesyłać na adres e-mail:

Zmienia się termin przeprowadzenia konsultacji pierwotnie ustalonych na dzień od 4 marca 2022 r. do 2 kwietnia 2022 r.

Prezydent Miasta Racibórz na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021 r. poz. 485 t.j.) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz.

Konsultacje społeczne są prowadzone w okresie od 18 marca 2022 r. do 16 kwietnia 2022 r.

Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych współistniejących z problemami gospodarczymi, środowiskowymi, przestrzenno-funkcjonalnymi i technicznymi.

Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

Propozycję obszarów wyznaczono w oparciu o zestaw wskaźników dotyczących m.in.: demografii, bezrobocia, ubóstwa, bezpieczeństwa publicznego, a także na podstawie spotkań bezpośrednich w trakcie których identyfikowano problemy oraz miejsca i obiekty wymagające podjęcia działań rewitalizacyjnych.

Do udziału w niniejszych konsultacjach w szczególny sposób zaproszeni są interesariusze rewitalizacji, którymi są m.in: mieszkańcy, właściciele i użytkownicy nieruchomości, przedstawiciele sektora biznesu, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Przyjęcie Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przez Radę Miasta planowane jest w maju 2022 roku po przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy problemów oraz identyfikacji miejsc i obiektów wymagających podjęcia działań rewitalizacyjnych.

Projekt Uchwały oraz formularz zgłaszania uwag zostaną udostępnione najpóźniej w dniu 18 marca br. na stronach internetowych www.bipraciborz.pl (w zakładce konsultacje) i www.raciborz.pl/Rewitalizacja oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6 w Raciborzu.

Uwagi do projektu Uchwały prosimy przesyłać do Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz do 16 kwietnia 2022 r. w wersji edytowalnej, wyłącznie na formularzu elektronicznym, na adres e-mail: Uwagi przesłane po wskazanym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Jednocześnie informuję że konsultacje społeczne będą również prowadzone w formach: spaceru studyjnego oraz ankiety internetowej. Informacje o możliwościach udziału w tych formach konsultacji zostaną opublikowane na stronie www.raciborz.pl/Rewitalizacja w terminie do 18 marca 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrywania składanych uwag i propozycji jest Prezydent Miasta Racibórz.

kategoria: Konsultacje dotyczące delimitacji obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport z konsultacji społecznych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz 22-05-09 10:34 1.8MB pobierz plik: Raport z konsultacji społecznych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz
pdf Projekt Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz 22-05-09 10:44 179.38KB pobierz plik: Projekt Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz
pdf Załącznik nr 1 do Uchwały - mapa w skali 1:5000 22-05-09 10:45 60.65MB pobierz plik: Załącznik nr 1 do Uchwały - mapa w skali 1:5000
pdf Załącznik nr 2 do Uchwały - mapa poglądowa 22-05-09 10:46 4.61MB pobierz plik: Załącznik nr 2 do Uchwały - mapa poglądowa
pdf Załącznik nr 3 do Uchwały - Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Racibórz 22-05-09 10:46 6.27MB pobierz plik: Załącznik nr 3 do Uchwały - Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Racibórz

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H