Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Ochrona zabytków/Park Kulturowy/Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków rozmawiał z (..)

Miasto Racibórz w grudniu 2019 r. przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego. Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta. Na sesji rady Miasta Racibórz 26 kwietnia 2023 r. odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały o parku kulturowym w Raciborzu. Uchwała nie została podjęta — dziesięciu radnych głosowało za przyjęciem, dziesięciu przeciw i jeden wstrzymał się od głosu.

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków rozmawiał z radnymi

2023-04-03
 

Na zaproszenie przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, pan Łukasz Konarzewski, wziął udział w obradach komisji Rady Miasta Racibórz 23 marca 2023 r. Opowiedział o swoim spostrzeganiu problemów z ochroną dziedzictwa na terenie miasta, przedstawił także kontekst województwa.

Wojewódzki konserwator stwierdził, że opieka nad zabytkami w Raciborzu nie wygląda najgorzej. Cieszy się, że jest ona przedmiotem zainteresowania władz gminy, co przejawia się choćby w zaproszeniu go na obrady komisji. Rozmowa skupiła się na ścisłym centrum i wpisanym do rejestru zabytków układzie urbanistycznym. Głos w dyskusji zabierali radni, między innymi Piotr Klima, Henryk Mainusz, Mirosław Lenk, Marcin Fica i Michał Kuliga. Pytali o kwestie pozwoleń na zmianę wyglądu okien i witryn na terenie starego miasta oraz o rodzaj nawierzchni ulic na terenie starówki. Ważnym tematem była kwestia tymczasowego lodowiska na Rynku oraz ogłoszonego przez Miasto Racibórz wspólnie z Stowarzyszeniem Architektów Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Katowice konkursu na koncepcję zagospodarowania Rynku. Pan konserwator rozumiał wątpliwości radnych, jednak bronił idei konkursu i zasadności jego przeprowadzenia. Wyraził także swoje zadowolenie nad trwającymi pracami nad utworzeniem parku kulturowego w rejonie starego miasta, choć przyznał, że jest to zadanie trudne.

Poza kwestiami dotyczącymi centrum miasta wojewódzki konserwator opowiedział o kondycji zabytków techniki na Śląsku i o możliwościach zewnętrznego finansowania prac konserwatorskich. Podkreślił dużą rolę dobrej, rozwiniętej świadomości społecznej w dbaniu o zabytki - wyjaśnił, że ustawa o ochronie zabytków i opiece nad nimi jest dwuczłonowa: ochrona (prawna) to zadanie dla służb konserwatorskich natomiast opieka (codzienna dbałość i przeprowadzanie niezbędnych remontów) leży po stronie właścicieli obiektów.

ŚWKZ, pan Łukasz Konarzewski zaznaczył, że w miarę możliwości stara się dofinansowywać prace konserwatorskie przy zabytkach na terenie Raciborza i powiatu raciborskiego. Podkreślił, że rejon Raciborza jest ważnym dla niego terenem, nie tylko z uwagi na zabytkowe miasto ale również z powodu znajdujących się w pobliskich miejscowościach pałaców - w Krowiarkach, Rzuchowie czy w Sławikowie.

 

do góry