Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Strategia Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020

Drodzy Raciborzanie!

Przedstawiamy Państwu Aktualizację Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020. W przygotowanie niniejszego dokumentu zaangażowało się wielu mieszkańców reprezentujących różne środowiska. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele samorządu, edukacji, kultury, sportu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz studenci. W dokumencie swoje odzwierciedlenie mają również głosy internautów, którzy zgłaszali wnioski do Strategii drogą elektroniczną. Wszystkie przesłane uwagi były analizowane przez zespoły powołane do prac nad Strategią. Nad przebiegiem prac czuwali eksperci z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.

Zaktualizowana Strategia jest dokumentem określającym podstawowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta w dłuższym czasie. Dokument zawiera analizę mocnych i słabych stron Raciborza, jak również analizę szans i zagrożeń dla jego rozwoju. Zaprezentowana w dokumencie analiza była wielokrotnie konsultowana, tak by przedstawić prawdziwy obraz Raciborza. Dokument zakreśla również wizję Raciborza w przyszłości - jego pożądany i oczekiwany przez nas wszystkich obraz. Dla urzeczywistnienia tej wizji wytyczono trzy priorytety rozwoju oraz cele strategiczne i operacyjne.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w prace nad prezentowanym dokumentem serdecznie dziękuję i zapraszam do zapoznania się ze Strategią! 

Mirosław Lenk
Prezydent Miasta Racibórz 

Strategia rozwoju jest jednym z najbardziej popularnych dokumentów wykorzystywanych w planowaniu działań miejskich. Jej posiadanie wynika m.in. z potrzeby skoordynowania działań i ukierunkowania ich na osiągnięcie wyznaczonych priorytetów, kierunków i celów.  Strategia wraz z dokumentami programowymi, powinna wyznaczać główne kierunki rozwojowe i wpływać na realizację projektów inwestycyjnych.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020 stanowiącą podstawowy dokument programowy i rozwojowy Miasta, została przyjęta Uchwałą Nr XXX/423/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 czerwca 2013r.

Informacja dostępna jest także w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://www.bipraciborz.pl/bip/dokumenty-akcja-wyszukaj-idkategorii-39901?komunikat=12336088

Dokument Operacyjny do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020

W zwiazku z faktem, iż Strategia wyznacza jedynie główne cele i priorytety, zrodziła się konieczność opracowania dokumentu, który zawierałby w sobie szczegółowe zadania i działania, pozwalające osiągnąć wyznaczone cele. Prace nad opracowaniem Dokumentu trwały ponad pół roku. W przeciągu tego czasu udało się wypracować kompatybilny, spójny i szczegółowy zapis konkretnych zadań do realizacji do 2020 roku.

Raport z realizacji Dokumentu Operacyjnego do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Raciborz do roku 2020 za rok 2014 r. jest już dostępny. 

W poniższej tabeli zamieszczone zostały wszelkie wspomniane dokumenty. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

do góry