Urząd Miasta Racibórz
https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/Odpady_komunalne
Drukuj grafikę : tak / nie

Odpady komunalne

Jak działa system gospodarowania odpadami komunalnymi w Raciborzu?

1 lipca 2013r. Miasto Racibórz przejęło obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi, a wszyscy mieszkańcy zostali objęci zorganizowanym przez Miasto Racibórz systemem odbioru odpadów komunalnych. Do dnia 31.12.2019 roku usługę realizuje Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Tylmanowej (Lider) i Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (Partner).

Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych znajdziesz w tabeli na dole strony.

Pojemniki lub worki należy wystawiać w dniu odbioru najpóźniej do godz. 6.00 rano zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 

Jako właściciel nieruchomości jesteś zobowiązany do wyposażenia jej w pojemniki na odpady. Możesz to zrobić w jeden z następujących sposobów:

  1. Zakupić pojemniki w zadeklarowanej liczbie i zgodne z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Racibórz; 
  2. Wydzierżawić pojemniki w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o., ( tel. 32 415 3424);

Pojemniki na bioodpady możesz bezpłatnie użyczyć od Miasta Racibórz o ile w danej chwili są dostępne. W przypadku braku pojemników w danej chwili sporządzana jest lista osób oczekujących, która jest podstawą do podjęcia decyzji o zakupie kolejnej partii pojemników. Sprawy związane z użyczeniem pojemników w imieniu Miasta Racibórz prowadzi Empol Sp. z o.o.

Zbiórka odpadów segregowanych organizowana w tzw. gniazdach segregacyjnych/dzwonach jest systemem miejskim ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców. Oznacza to, że z wszystkich punktów segregacyjnych może korzystać każdy mieszkaniec.

Na dzielnicach został utrzymany system workowy zbiórki odpadów segregowanych.

Każdy ma obowiązek zbierać odpady komunalne selektywnie. Jeżeli narusza ten obowiązek firma wywożąca odpady, przyjmie je jako zmieszane i powiadomi o tym gminę. Za niesegregowane odpady obowiązuje wyższa opłata. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta znajdują się na dole strony. Miasto zapewni zagospodarowanie 11 frakcji odpadów tj.:

1) papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury,
2) szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,
3) metali i tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
4) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
5) odpadów zielonych, a w szczególności pochodzących z utrzymania zieleni miejskiej, przydrożnej, przydomowej, cmentarnej, ogródków działkowych,
6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności lodówek, telewizorów, monitorów, kuchenek gazowych, pralek,
7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, a w szczególności  dywanów, wykładzin, wózków dziecięcych, tekstyliów, a w szczególności odzieży, tkanin, wełny,
8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a w szczególności gruzu betonowego, ceglanego, dekarskiego, stolarki okiennej i drzwiowej,
9) zużytych opon,
10) żużli i popiołów,
11) odpadów niebezpiecznych, a w szczególności przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, zużytych baterii i akumulatorów, chemikaliów, opakowań po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, farb, rozpuszczalników.

Radni podjęli uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami. Postanowiono, że Miasto Racibórz przejmuje obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uszczelnia to system gospodarki odpadami oraz pozwola kontrolować, monitorować i prawidłowo zagospodarować cały strumień odpadów komunalnych powstających na terenie miasta. Oznacza to, że Miasto Racibórz zorganizuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w firmach, przedsiębiorstwach instytucjach publicznych i innych. Szczegółowe informacje dotyczące tego systemu odbioru odpadów znajdziesz tu.

Dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych wysokość opłaty jest zależna od ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość, czyli korzystających z systemu odbioru odpadów komunalnych.

Opłatę samodzielnie wylicza się w „deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Pierwszą deklarację należało złożyć do 31 marca 2013 r. Jeśli nie dopełniłeś tego obowiązku zrób to bezzwłocznie.  Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Miasta Racibórz. Wzór deklaracji znajdziesz na dole strony. Również w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość należy zmienić deklarację.

Elektroniczny druk deklaracji  https://deklaracjazaodpady.raciborz.pl

Opłatę należy wnosić co kwartał, w terminach do 15 dnia miesiąca po kwartale, którego dotyczy ta opłata tj. do 15 października, 15 stycznia, 15 kwietnia i 15 lipca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta Racibórz nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 (ING BSK S.A.) lub w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 13 (parter) i pokój nr 116 (I piętro).

 

STAWKI OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 lipca 2017 rokU:

W przypadku zmiany stawki wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Raciborza, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w wcześniej złożonych deklaracjach.

Zmiana wysokości stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji. 

Pamiętaj o uiszczeniu najbliższej opłaty do dnia 15 października 2018 r.

UWAGA! Jeśli jesteś najemcą, lokatorem lub właścicielem lokalu, mieszkania w budynku wielorodzinnym deklarację zamiast do Urzędu Miasta Racibórz złóż swojemu zarządcy lub administratorowi budynku. Opłata będzie pobierana z pozostałymi opłatami za dany lokal czy mieszkanie.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, prezydent miasta wyda decyzję administracyjną, w której określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Pamiętajmy, że to, co codziennie trafia do koszy na śmieci, znika z naszych oczu, ale pozostaje w naszym środowisku naturalnym.

Nowe prawo dla czystego środowiska - kampania informacyjna Ministerstwa Środowiska

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Racibórz jest:

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Tylmanowej (Lider) i Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (Partner).

tel. 887 227 003

tel 887 227 045

mail:

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Racibórz zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o., ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz Składowisko odpadów Innych niż Obojętne i Niebezpieczne

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o., ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz Kompostownia

Empol Sp. z o. o., ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz Mechaniczno - Biologiczna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Powyższe instalacje tworżą Zintegrowane Centrum Przetwarzania Odpadów Komunalnych gwarantujące zagospodarowanie całego strumienia odpoadów pochodzących z Raciborza.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów                                

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na terenie miasta Racibórz funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

Punkt jest profesjonalnie przygotowanym miejscem przeznaczonym do odbioru i magazynowania odpadów komunalnych wysegregowanych przez mieszkańców Raciborza. Jeśli nie masz pewności, co zrobić z powstałym odpadem, a jest on problematyczny i intuicyjnie czujesz, że nie powinien trafić do odpadów zmieszanych ze względu na potencjalnie niebezpieczne zawartości takie jak oleje, smary, farby, lakiery, detergenty, chemikalia czy inne substancje niebezpieczne dostarcz je do PSZOK. Zebrane w punkcie odpady zostaną zagospodarowane we właściwy sposób i nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska.

PSZOK mieści się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu - Płoni.

Można tu dostarczyć wszystkie rodzaje wysegregowanych odpadów. 

Godziny otwarcia PSZOK:
od poniedziałku do piątku 9:00 - 17:00
sobota 9:00 - 13:00

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

W 2014 roku Miasto Racibórz osiągnęło:

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2014 rok

W 2015r. osiągnięto:

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2015 rok

W 2016r. osiągnięto:

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2016 rok

W 2017r. osiągnięto:

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2017 rok

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Miasta Racibórz

DO NIEODPŁATNEGO przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zobowiązani są także:

Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt 

kategoria: Odpady komunalne [22]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
jpg Plakat - Kochasz dzieci nie pal śmieci 12-11-09 13:06 907.83KB pobierz plik: Plakat - Kochasz dzieci nie pal śmieci
pdf Poradnik segregacji odpadów w Raciborzu 13-07-12 12:25 1.47MB pobierz plik: Poradnik segregacji odpadów w Raciborzu
pdf Druk deklaracji 13-07-12 12:26 102.69KB pobierz plik: Druk deklaracji
pdf Druk deklaracji domki letniskowe i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.pdf 16-09-14 11:25 50.56KB pobierz plik: Druk deklaracji domki letniskowe i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.pdf
pdf Plakat 2017 - odcinek 3/3 18-10-03 15:49 5.69MB pobierz plik: Plakat 2017 - odcinek 3/3
pdf Plakat 2017 - odcinek 2/3 18-10-03 15:50 11.36MB pobierz plik: Plakat 2017 - odcinek 2/3
pdf Plakat 2017 - odcinek 1/3 18-10-03 15:49 3.88MB pobierz plik: Plakat 2017 - odcinek 1/3
jpg harmonogram kal 2018 Stara Wieś lipiec-grudzień 17-12-11 10:20 493.12KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Stara Wieś lipiec-grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Brzezie 1 + Dębicz lipiec - grudzień 17-12-11 10:22 490.36KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Brzezie 1 + Dębicz lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Centrum 1 + Nowe Zagrody lipiec - grudzień 17-12-11 10:24 494.24KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Centrum 1 + Nowe Zagrody lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Ostróg lipiec - grudzień 17-12-11 10:26 497.69KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Ostróg lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Obora + Płonia lipiec - grudzień 17-12-11 10:28 498.04KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Obora + Płonia lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Sudół lipiec - grudzień 17-12-11 10:30 480.71KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Sudół lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Brzezie 2 lipiec - grudzień 17-12-11 10:33 489.65KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Brzezie 2 lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Centrum 2 lipiec - grudzień 17-12-11 10:35 479.16KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Centrum 2 lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Ocice 2 lipiec - grudzień 17-12-11 10:37 485.43KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Ocice 2 lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Ocice 2 lipiec - grudzień 17-12-11 10:38 491.68KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Ocice 2 lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Markowice 2 lipiec - grudzień 17-12-11 10:42 490.21KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Markowice 2 lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Markowice 1 lipiec - grudzień 17-12-11 10:44 484.13KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Markowice 1 lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Miedonia lipiec - grudzień 17-12-11 10:45 482.32KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Miedonia lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Studzienna lipiec- grudzień 17-12-11 10:47 489.85KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Studzienna lipiec- grudzień
pdf Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racibórz 18-10-03 15:46 288.36KB pobierz plik: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racibórz
kategoria: Odpady_niezamieszkałe [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Instrukcja wypełniania deklaracji-NIEZAMIESZKAŁE.pdf 13-02-28 10:30 122.32KB pobierz plik: Instrukcja wypełniania deklaracji-NIEZAMIESZKAŁE.pdf