Strona główna Dla Mieszkańców Odpady komunalne Odpady z nieruchomości niezamieszkałych

Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach niezamieszkałych jest zależna od charakteru działalności i ponoszona jest wg. stawki za liczbę i rodzaj pojemników przewidzianych dla danej działalności lub obiektu zgodnie z założeniami regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Racibórz.

Ustalono średnie ilości wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych, zależnych od charakteru działalności, tj.:

 1. dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 10 l miesięcznie na każde dziecko, ucznia, studenta, słuchacza i pracownika ,
 2. dla obiektów handlowych – 80 l miesięcznie na każde 10 m2 powierzchni całkowitej,
 3. dla lokali gastronomicznych – 40 l miesięcznie na 1 miejsce konsumpcyjne,
 4. dla szpitali, hoteli, internatów, pensjonatów, domów pomocy społecznej, zakładów zamkniętych, w których zamieszkują ludzie – 80 l miesięcznie na każde łóżko,
 5. dla ogródków działkowych – 20 l miesięcznie na każdy ogródek działkowy w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 1 l miesięcznie poza tym okresem,
 6. dla cmentarzy – 15 l miesięcznie na każde 10 m2 powierzchni, na której znajdują się groby, katakumby, kolumbaria,
 7. dla nieruchomości na których organizowane są imprezy z wyłączeniem imprez masowych, wiece, zgromadzenia publiczne 1 l na osobę uczestniczącą w imprezie, wiecu, zgromadzeniu publicznym.
 8. dla pozostałych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub obiektów użyteczności publicznej – 40 l miesięcznie na każdego pracownika.

Uwaga! Obliczeniowa liczba pojemników nie musi być tożsama z liczbą pojemników, w którą faktycznie zostanie wyposażona nieruchomość. Obliczeniowa liczba pojemników jest teoretyczna i stanowi podstawę wyliczenia opłaty rocznej za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Faktycznie można wyposażyć nieruchomość w inną liczbę pojemników.

Obliczenie wysokości opłaty wymaga umiejscowienia prowadzonej działalności w powyższym wykazie oraz przygotowania wskazanych danych.

stawki za poszczególne rodzaje pojemników

Do dnia 31 grudnia 2015 roku stawki wynosiły:
 • 15 zł za pojemnik 110 litrów, 65 zł za pojemnik 1100 litrów, 400 zł za pojemnik 7000 litrów i 11 zł za worek 80 litrów w przypadku selektywnego gromadzenia odpadów,
 • 30 zł za pojemnik 110 litrów, 130 zł za pojemnik 1100 litrów, 800 zł za pojemnik 7000 litrów i 22 zł za worek 80 litrów w przypadku gromadzenia odpadów w sposób zmieszany.
Z dniem 1 stycznia 2016 roku stawki uległy zmianie Opłata, w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny wynosi:
 • za pojemnik pojemności 110 l/120 l - w wysokości 21,50 zł
 • za pojemnik pojemności 240 l - w wysokości 40,00 zł,
 • za pojemnik pojemności 1100 l - w wysokości 93,00 zł,
 • za pojemnik pojemności 7000 l - w wysokości 572,00 zł,
 • za worek o pojemności 80 l - w wysokości 16,00 zł,

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, którzy nie zbierają ich w sposób selektywny, stawka za pojemnik o określonej pojemności jest wyższa o 100%.

Od 2016 roku wprowadzona została ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, w tym rodzinnych ogrodów działkowych w wysokości:

 • 12,50 zł na rok od jednego domku letniskowego, działki lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 25,00 zł na rok od jednego domku letniskowego, działki lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H