do góry

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/463/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 października 2013 r.
POLITYKA ŚRODOWISKOWA GMINY RACIBÓRZ

Rada Miasta Racibórz mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego miasta oraz uznając prawo mieszkańców do zdrowego życia w harmonii z naturą, zaspokajając potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń -uwzględniając zasadę zrównoważonego rozwoju wyraża gotowość realizacji i ciągłego doskonalenia działań proekologicznych - zobowiązuje się do zapobiegania negatywnym zmianom w środowisku oraz potencjalnym zagrożeniom poprzez:

Ustawiczną poprawę stanu środowiska naturalnegow wyniku:

 • Systematycznego ograniczania zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,
 • Minimalizowania ilości odpadów i właściwego gospodarowania nimi poprzez dążenie do ich powtórnego wykorzystania i odzysku,
 • Zmniejszania uciążliwości ruchu samochodowego,
 • Utrzymania i ochrony terenów zielonych,
 • Zachowania unikatowych zasobów przyrodniczych oraz walorów krajobrazowych,
 • Ochrony i właściwego wykorzystania gruntów rolnych.

Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

Szeroko pojętą edukację ekologiczną społeczeństwa.

Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz innych wymagań dotyczących Gminy przez:

 • Stwarzanie między innymi odpowiednich warunków i udogodnień do sprostania wymaganiom szczególnym,
 • Wspieranie inwestycji proekologicznych.

Utrzymanie i doskonalenie zakresu objętego działaniami systemowymi usprawniającymi zarządzanie środowiskowe wGminie.

Monitorowanie stanu środowiska w mieście.

Zapobieganie awariom i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz usuwanie ich skutków.

Promowanie ekologicznego rolnictwa i produkcji rolnej.

Oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Współpraca z sąsiednimi Gminami i innymi podmiotami w zakresie wypracowania jednolitego systemu działań na rzecz ochrony środowiska.

Promowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców, przedsiębiorców, dostawców i podwykonawców.

Polityka ta jest jawna, skierowana do wszystkich zainteresowanych i wynika z realizacji założeń:

 • AGENDY 21 - dokumentu końcowego konferencji „Szczytu Ziemi" zorganizowanej w 1992 r. w Rio de Janeiro,
 • Polityki Ekologicznej Państwa,
 • Dyrektyw Unii Europejskiej, i jest zbieżna z wojewódzkim, powiatowym i gminnym Programem Ochrony Środowiska.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H