Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw informuje, iż Departament Rynku Pracy wraz z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej przygotował zasady w zakresie nowych instrumentów i rozwiązań przewidzianych w ww. akcie prawnym.

 

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozporządzenia rozdział 3 Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozporządzenia rozdział 3
Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy.

 • Zasady ubiegania się o pożyczkę.
 • Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  • na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.),
  • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 31 marca 2021 r.,
  • przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.,
  • nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonej w ww. rozporządzeniu.
  Listę branż objętych wsparciem oraz informację o tym, ile razy przedsiębiorca może otrzymać dotację znaleźć można w zamieszczonych niżej „Zasadach udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia"
 • Kto udziela dotacji i na jakich zasadach?
  Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej uprawnionemu przedsiębiorcy.
  Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niezwróconych i nienależnie udzielonych dotacji.
  Dotacja udzielana jest na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy, co oznacza, że ustawa reguluje kwestie dotyczące dotacji, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu.
 • Jaka jest maksymalna kwota dotacji?
  Dotacja jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 tys. zł.
 • Czy dotacja jest bezzwrotna?
  Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
 • W jakich sytuacjach przedsiębiorca musi zwrócić dotację?
  Przedsiębiorca musi zwrócić dotację, gdy:
  - nie wykonywał działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia otrzymania dotacji,
  - wydatkował dotację niezgodnie z przeznaczeniem,
  - złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń zawartych we wniosku o udzielenie dotacji,
  - nie spełniał warunków do udzielania dotacji,
  - nie poddał się kontroli dotyczącej wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub właściwego dokumentowania dotacji.
 • Czy można łączyć dotację z innymi formami wsparcia z Tarczy Antykryzysowej?
  Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.
 • Czy są konsekwencje za złożenie fałszywego oświadczenia we wniosku o udzielenie dotacji?
  We wniosku o przyznanie dotacji przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, następujące oświadczenia:
  - o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
  - o prowadzeniu na dzień 31 marca 2021 r. działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj  przeważającej działalności,  jednym z kodów wskazanych  w § 7 ust. 1 rozporządzenia;
  - potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.;
  - o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021r.;
  - o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.).
  We wniosku przedsiębiorca składa następujące oświadczenie: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Czy wsparcie – dotacja z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców - stanowi pomoc publiczną?
  Wsparcie polegające na udzieleniu dotacji z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
  Do wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca dołącza wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków".
 • Gdzie należy złożyć wniosek o dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców z Funduszu Pracy?
  Wniosek o dotację przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek o dotację może być złożony do dnia 31 sierpnia 2021 r., jedynie w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl.
   

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
32 4154550 wew. 216, 218 lub 236 lub pisząc na email :   lub

kategoria: Powiązane pliki [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Rozp_rozdz.3_zasady_udzielania_dotacji_dla_mikro_i_malych_przeds_v4_27.04.2021.pdf 21-07-13 11:14 275.84KB pobierz plik: Rozp_rozdz.3_zasady_udzielania_dotacji_dla_mikro_i_malych_przeds_v4_27.04.2021.pdf
pdf Rozp_rozdz.3_umowa_v3_26.04.2021.pdf 21-07-13 11:15 220.37KB pobierz plik: Rozp_rozdz.3_umowa_v3_26.04.2021.pdf
xlsx Rozp_rozdz.3_zal_nr_1_form_informacji_przedst_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_COVID-19.xlsx 21-07-13 11:16 30.3KB pobierz plik: Rozp_rozdz.3_zal_nr_1_form_informacji_przedst_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_COVID-19.xlsx
pdf Rozp_rozdz.3_instrukcja_PSZ-DBKDG_v3_26.04.2021_praca.gov.pl.pdf 21-07-13 11:17 1.96MB pobierz plik: Rozp_rozdz.3_instrukcja_PSZ-DBKDG_v3_26.04.2021_praca.gov.pl.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H