Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

Pomoc miasta dla branży gastronomiczno-hotelarskiej

Radni Miasta Racibórz jednogłośnie poparli inicjatywę prezydenta przyjmując projekt uchwały zwalniającej branżę gastronomiczno-hotelarską z opłaty za koncesję alkoholową za rok 2021.

 Zgodnie z zapisami przyjętej 24 lutego przez Radę Miasta uchwały:
•    zwalnia się przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Miasta Racibórz z opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
•    zwraca się 2/3 opłaty wniesionej przez przedsiębiorców jednorazowo za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

Od 18 marca 2020 r. do 11 maja 2020 r. Przedsiębiorstwo Komunalne zawiesiło pobieranie opłat w strefie płatnego parkowania.

Czasowe obniżenie stawek czynszu za najem lokali użytkowych w zasobie Gminy Miasta Racibórz w związku z ograniczeniami wynikającymi z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – 1 zł za lokal za miesiąc kwiecień i maj 2020 r.

Powyższe wsparcie dotyczyło 167 firm, które prowadzą działalność w Raciborzu.

Możliwość otrzymania ulgi (umorzenie, odroczenie terminów płatności, rozłożenie na raty) w zakresie podatków m.in. od nieruchomości, od posiadania środków transportowych.

Szczegółowe informacje oraz Dokumenty: Wniosek, dostępne są tutaj: HTTPS://WWW.BIPRACIBORZ.PL/BIPKOD/12992851?START=2

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc deminimis
Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc deminimis

 

Informacje w sprawie możliwości umorzenia, rozłożenia płatności opłat na raty/przedłużenia terminów płatności:

Dzierżawy nieruchomości nierolnych na czas nieokreślony lub określony – rozłożenie na raty należności czynszowych:  
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu -rozłożenie na raty bieżących opłat – karta informacyjna plus druk wniosku:

Uwaga! Dotyczy opłat podlegających ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (art.74) z wyłączeniem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Opłaty przekształceniowe – rozłożenie na raty (na wniosek) podlegające ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Uwaga! Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności opłata może zostać rozłożona na raty bądź może zostać ustalony inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Zmiana terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej – do 30 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 15j i art. 53 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 568)   

  • Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art.71 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.
  • Opłatę przekształceniową, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 139   z późn. zm.) wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.
    Termin ten może być przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 wskazując w tytule przelewu: „opłata przekształceniowa za rok 2020” lub „opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2020”,  bądź w placówkach  Poczty Polskiej – bez uiszczania dodatkowej prowizji.

Zmiana stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródków przy lokalach gastronomicznych.

W związku z negatywnymi skutkami ekonomicznymi jakie spowodowała epidemia wywołana przez wirus COVID-19, w celu ułatwienia wznowienia działalności gospodarczej w dziedzinie gastronomi, postanowiono zmniejszyć stawkę opłat za zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródków przy lokalach gastronomicznych.
Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę na mocy której obniżono do 0,10 zł/m2 stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródków przy lokalach gastronomicznych. Z treścią uchwały można zapoznać się pod adresem: https://www.przedsiebiorczyraciborz.pl/wp-content/uploads/2020/05/Uchwala-Nr-XVII-258-2020-1.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H