Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

Położenie

Dane podstawowe

Działka gruntu położona w Raciborzu przy ul. Brzozowej, oznaczona ewidencyjnie nr 950/65 k.m. 4 obręb Ostróg o powierzchni 1,8998 ha, zapisana w księdze wieczystej nr GL1R/00030346/3 Sądu Rejonowego w Raciborzu, na własność Gminy Miasta Racibórz.
Nieruchomość położona jest w Raciborzu, w obrębie Ostróg, przy ul. Brzozowej. Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna, tereny zielone (Park Zamkowy) i sportowo-rekreacyjne (Ośrodek Sportu i Rekreacji). Działka stanowi niezagospodarowany teren zielony, porośnięty zróżnicowaną roślinnością, w tym drzewami. Od strony północnej i zachodniej teren przylega bezpośrednio do obwałowań rzeki Odry. Nieruchomość jest dogodnie skomunikowana z drogą wojewódzką 919, na wysokości ul. Armii Krajowej w Raciborzu. Przez nieruchomość przebiegają sieci: kanalizacji wodociągowej i gazowa oraz sieć kanalizacji ogólnospławnej.
Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej znajduje się w ulicy Brzozowej.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11fUJ9SkXCqkun1TJbMWmo6l9YNtILGsf&ouid=0&ll=50.100674407433104,18.219398050000013&z=18

Połączenie komunikacyjne:
z autostradą A4:
- na północnym wschodzie poprzez drogę DW 919 (dystans 36 km - węzeł Sośnicowice);
z autostradą D1 w Republice Czeskiej (przejście graniczne Chałupki/Bohumin):
- od północnego zachodu drogą DK 45  (dystans 25 km)
z autostradą A1 drogą DW 935 - dystans 37 km
Odległość od lotniska: Katowice – Pyrzowice (90 km), Ostrava – Mosnov (69 km)
Odległość od kolei: 2,3 km, ok. 7 min.
Miejscowość, w której znajduje się kolej: Racibórz
Odległość od bocznicy kolejowej: 2,6 km, ok. 7 min.
Oznaczenia geodezyjne

Nieruchomość w skład której wchodzi działka oznaczona ewidencyjnie numerem:950/65

Plan zagospodarowania przestrzennego

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu - etap I, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/251/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 8 maja 2020 r. poz. 3816), działka zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolem:

  • KZ3/1MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na działce wrysowano:
1. Strefę obserwacji archeologicznej.
2. Obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% - raz na 500 lat.
3. Obszar obejmujący teren narażony na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego.
4. Granicę 50-metrowej strefy ochronnej wałów przeciwpowodziowych.
5. Nieprzekraczalne linie zabudowy.

Forma zbycia

II przetarg pisemny nieograniczony.

Cena wywoławcza

1 800 000,00 zł
Uzyskana w przetargu cena nieruchomości, powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%.

Oczekiwanym przez Gminę Racibórz zagospodarowaniem nieruchomości jest realizacja zabudowy mieszkaniowej, mającej na celu stworzenie osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z przedstawioną koncepcją zagospodarowania terenu.

Warunki uczestnictwa w przetargu

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 r. o godzinie 11.00, w sali nr 108 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości  180 000,00 zł, na konto bankowe Nr 97 1050 1070 1000 0004 0003 3544 ING Bank Śląski S.A., z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej w dniu 15 lutego 2022 r.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłata wadium w terminie, w wysokości i na wskazany rachunek bankowy,
- złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty w Biurze Obsługi Interesantów (parter - główne wejście do budynku) Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, w terminie do 15 lutego 2022 r. Na kopercie należy umieścić czytelny napis: „Oferta w drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działki gruntu położonej w Raciborzu przy ul. Brzozowej”.

Kontakt

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju
pokój 325, tel. 32 755 07 20/21
e-mail: ,

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
pokój 216, tel. 32 755 07 41


                                                                                    Fot. Teren inwestycyjny przy ul. Brzozowej

 Teren inwestycyjny przy ul. Brzozowej
Podstawowe informacje - Teren inwestycyjny przy ul. Brzozowej 

 


 

 

 

 

 

 

 


Zaktualizowano: 2021-08-25

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Site check list ul. Brzozowa.pdf 21-04-12 13:56 2.37MB pobierz plik: Site check list ul. Brzozowa.pdf
pdf ogłoszenie II ul. Brzozowa.pdf 22-01-03 11:21 156.98KB pobierz plik: ogłoszenie II ul. Brzozowa.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H