Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

ul. Tęczowa

Położenie

 

Dane podstawowe

Nieruchomość posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta i wydzielono z niej pięć działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz działkę pod wewnętrzną drogę dojazdową, skomunikowaną z ul. Tęczową. Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tereny rolnicze.
Wykonanie drogi dojazdowej, łączącej działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową z ul. Tęczową, nastąpi kosztem i staraniem nabywcy nieruchomości.
Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej, obejmującej sieć wodociągową, gazową i elektroenergetyczną, zlokalizowane jest bezpośrednio w ulicy Tęczowej. Brak kanalizacji deszczowej i sanitarnej od strony ul. Tęczowej.

Oznaczenia geodezyjne

 Nieruchomość, w skład której wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie:
- nr 537/4 k.m. 4 obręb Markowice o powierzchni 0,1191 ha,
- nr 537/5 k.m. 4 obręb Markowice o powierzchni 0,0872 ha,
- nr 537/6 k.m. 4 obręb Markowice o powierzchni 0,0933 ha,
- nr 537/7 k.m. 4 obręb Markowice o powierzchni 0,0972 ha,
- nr 537/8 k.m. 4 obręb Markowice o powierzchni 0,1350 ha,
- nr 537/9 k.m. 4 obręb Markowice o powierzchni 0,0768 ha.
Działki stanowią własność Gminy Miasta Racibórz i zapisane są w księdze wieczystej nr GL1R/00015486/5 Sądu Rejonowego w Raciborzu.
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,6086 ha.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Proszowiec - Stara Wieś oraz Ocice w Raciborzu, zatwierdzonego uchwałą Nr XVII/219/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 12 maja 2016 r., poz. 2770), nieruchomość zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolem:
EZ2/9MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na działkach wrysowano:
1) Strefę obserwacji archeologicznej.
2) Park krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich".
3) Strefę ochronną od napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia - dotyczy działek nr 537/4 i 537/9.
4) Nieprzekraczalną linię zabudowy - dotyczy działek nr 537/4 i 537/9.
5) Napowietrzną linię elektroenergetyczną średniego napięcia - dotyczy działek nr 537/4 i 537/9.

Jednocześnie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć "budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku".
Poszczególne rodzaje zabudowy mieszkaniowej zostały zdefiniowane w planie miejscowym w § 4:
35) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, których jedna ze ścian zewnętrznych przylega, w całości lub w części, do drugiego budynku, a pozostałe trzy elewacje usytuowane są swobodnie, przy czym obie części budynku nie muszą być lustrzanym odbiciem;
36) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, których dwie ściany zewnętrzne przylegają, w całości lub w części, do sąsiednich budynków, a dwie stanowią przednią (wejściową) i tylną elewację;
37) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, których bryła jest usytuowana niezależnie od pozostałej zabudowy, stanowiąc budynki wolnostojące, nietworzące pierzei.

Forma zbycia

 Nieruchomość pozostaje w ofercie Miasta

Kontakt

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju
pokój 303, tel. 32 755 07 20/21
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ WYŚLIJ WIADOMOŚĆ  

Zaktualizowano: 2023-12-16

do góry