• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Ekologia/Powiadomienia o jakości powietrza/Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu (..)

 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego. Poziom 3.

2022-12-04

1
DMS-KA.731.2.46.2022

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

POZIOM 3

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu
alarmowego 150 μg/m3 dla pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia
04.12.2022 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka
Od godz.09.00 dnia 04.12.2022 r. do godz.
24.00 dnia 04.12.2022 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-
komunalnego

Dzień 04.12.2022 r.

Na podstawie wyników pomiarów na stacjach monitoringu, prognoz jakości powietrza
i meteorologicznych na poniższym obszarze, ze względu na pył zawieszony PM10,
prognozowana jest bardzo zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych,
wieczornych i nocnych.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 04.12.2022 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10
obejmuje: powiat żywiecki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla
pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 04.12.2022 r. istnieje ryzyko
przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 152 199 osób.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy
ludności

osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca
(zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba
płuc),

osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,

osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne
skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać
pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej,
brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości,
w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się
objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.
W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu
zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki
ostrożności

Ogół ludności:

- unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

- nie wietrz pomieszczeń,

 

2
- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w
kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

- unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie
wychodź na zewnątrz,

- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność,
kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż
normalnie,

- nie wietrz pomieszczeń,

- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w
kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest
konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
niepełnosprawnymi,

- stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek
antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim
do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych
opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza
oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko
narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu
zawieszonego,

- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań
krótkoterminowych

Działania określone przez Zarząd Województwa w planach
działań krótkoterminowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania
04.12.2022 r. godz. 09:00
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w
sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 845)

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska dane z systemu
monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska

Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy
(IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach

Publikacja
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0

 
 

3
Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł
Uwaga! SMOG
Skrót
W dniu 04.12.2022 r. na części obszaru województwa
śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia
poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 μg/m3).

Treść całego powiadomienia

 

do góry