Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

Zasady parku kulturowego

Park kulturowy to w myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jedna z 4 form ochrony zabytków. Jego utworzenie następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ww. ustawy:

Art. 16. [Utworzenie parku kulturowego]

 1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.
  1. Rada gminy ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących projektu uchwały o utworzeniu parku kulturowego, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia.
 2. Uchwała określa nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także zakazy i ograniczenia, o których mowa w art. 17 ust. 1.
 3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, sporządza plan ochrony parku kulturowego, który wymaga zatwierdzenia przez radę gminy.
 4. W celu realizacji zadań związanych z ochroną parku kulturowego rada gminy może utworzyć jednostkę organizacyjną do zarządzania parkiem.
 5. Park kulturowy przekraczający granice gminy może być utworzony i zarządzany na podstawie zgodnych uchwał rad gmin (związku gmin), na terenie których ten park ma być utworzony.
 6. Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy, sporządza się obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Art. 17. [Zakazy i ograniczenia na terenie parku kulturowego]

 • 1. Na terenie parku kulturowego lub jego części mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia dotyczące:
  1. prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej;
  2. zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych;
  3. umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;
  4. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury;
 • składowania lub magazynowania odpadów.

W razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na skutek ustanowienia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 131-134 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).


W obrębie starego miasta w Raciborzu korzystne jest przyjęcie uchwały o parku kulturowym z powodu możliwości uporządkowania przestrzeni, jej harmonizowania poprzez:

 • likwidację bannerów i reklam,
 • ujednolicenie szyldów oraz witryn,
 • ochronę elewacji zabytkowych budynków.

Starówka raciborska zyska dzięki temu na atrakcyjności turystycznej i odsłoni walory architektoniczne oraz historyczne.

Prace nad szczegółami zapisów uchwały o parku kulturowym trwają. W pliku poniżej prezentujemy roboczy projekt uchwały i zachęcamy do składania swoich uwag oraz propozycji co do zapisów uchwały na adres mailowy: parkkulturowy@um.raciborz.pl

Na mocy poddanej pod konsultacje uchwały wprowadzone byłyby  m.in. regulacje dotyczące stosowania bilbordów i banerów, zakaz wieszania reklam i szyldów powyżej parteru. W uchwale znajdują się ponadto zapisy dotyczące witryn sklepowych.
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym projektem oraz do składania uwag.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-04-13 Projekt Uchwały.pdf
ilość pobrań: 89
Projekt Uchwały.pdf 12.92MB zobacz
jpg 2023-03-24 Załącznik+Nr+1+do+uchwały+o+parku+kulturowym.jpg
ilość pobrań: 73
Załącznik+Nr+1+do+uchwały+o+parku+kulturowym.jpg 3.29MB zobacz
do góry