Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

Instytucje wspierajace

Inwestor decydujący się na realizację inwestycji w Raciborzu ma możliwość skorzystania ze wsparcia licznych instytucji lokalnych, regionalnych, wojewódzkich i narodowych, oferujących pomoc zarówno inwestorom krajowym, jak i zagranicznym. Świadczą one usługi stwarzające możliwości do optymalnego rozwoju biznesu.

INSTYTUCJE WSPARCIA BIZNESU

Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta

Do głównych zadań Referatu należy m.in.:

 • koordynowanie i monitoring procesu wdrażania Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027+;
 • przygotowanie informacji o możliwościach inwestycyjnych miasta;
 • asystowanie inwestorowi we wszystkich procedurach administracyjnych i prawnych występujących w trakcie realizacji projektu;
 • zapewnienie dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej i otoczenia gospodarczo - prawnego inwestycji;
 • udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora oraz partnerów i poddostawców;
 • zapewnienie opieki proinwestycyjnej dla firm;
 • przekazywanie informacji o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez Miasto Racibórz oraz prowadzenie tzw. drzwi otwartych dla przedsiębiorcy;
 • koordynacja działalności Ośrodka Współpracy Gospodarczej, w ramach którego przedsiębiorcy mogą  korzystać z lokali biurowych i powierzchni użytkowych będących w zasobie Miasta Racibórz na preferencyjnych warunkach - tzw. „Lokale na Start”;
 • nadzorowanie komunikacji z biznesem poprzez platformę internetową http://www.przedsiebiorczyraciborz.pl/ oraz profil na portalu społecznościowym Facebook „Przedsiębiorczy Racibórz”: https://www.facebook.com/PrzedsiebiorczyRaciborz/?fref=ts;

Kompleksowa obsługa inwestora

Miasto Racibórz wspiera inwestora na każdym etapie procesu inwestycyjnego i pozyskiwania decyzji administracyjnych, oferuje również pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z inwestycją. Gwarantuje także objęcie przedsiębiorcy szeroką opieką poinwestycyjną. Każdemu Inwestorowi zostanie przydzielony osobisty Project Manager, który jest w stanie wesprzeć inwestora podczas całego procesu inwestycyjnego (poczynając od uzyskania pozwolenia na budowę, znaleźć odpowiednią firmę budowlaną, pracowników itp.).

Dane teleadresowe:
Urząd Miasta Racibórz
Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju
ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz
Tel.: +48 (32) 755 07 20
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Strona internetowa: https://www.raciborz.pl/

Inkubator Przedsiębiorczości

W odpowiedzi na zapotrzebowanie notującego wzrost gospodarczy miasta, władze chcąc stale stymulować przedsiębiorczość Raciborzan uruchomiły w Ośrodku Współpracy Gospodarczej Inkubator Przedsiębiorczości. W ramach kompleksowego projektu raciborski inkubator inicjuje aktywności adresowane do kreatywnych, chętnych spróbować swoich sił w biznesie osób, organizując konkursy oraz cykle różnorodnych szkoleń.

Inkubator przedsiębiorczości został powołany w ramach Ośrodka Współpracy Gospodarczej. Oprócz wspierania przedsiębiorców, świadczy także na ich rzecz usługi informacyjno-doradcze.

Dane teleadresowe:
Inkubator Przedsiębiorczości w Raciborzu
Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Króla Stefana Batorego 7, pok. 4 (II piętro), 47-400 Racibórz.
Tel.: +48 791 761 057
e-mail:WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Aktualności Inkubatora: http://www.przedsiebiorczyraciborz.pl/

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

W Mobilnym Punkcie Informacyjnym można skorzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Ponadto zainteresowanym udostępniane są informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.
Spotkania organizowane są w Raciborzu średnio raz w miesiącu w ramach Ośrodka Współpracy Gospodarczej.

Dane teleadresowe:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik
Godziny pracy: pn 7:00-17:00, wt-pt  7:30-15:30
Tel.: +48 (32) 431 50 25, +48 (32) 423 70 32
Strona internetowa: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Raciborska Izba Gospodarcza

To organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Członkami Izby są m.in. potentaci z branży energetycznej realizujący wielomilionowe inwestycje w całym kraju. Podstawowym celem funkcjonowania Raciborskiej Izby Gospodarczej jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Izba zrzesza obecnie ponad 60 członków z różnych branż, w tym handlowo-usługowej, gastronomicznej, produkcyjnej czy budowlanej.
Jej członkowie mogą korzystać z możliwości wsparcia i uczestnictwa w szeroko zakrojonych inicjatywach, promocji własnej firmy i oferowanych produktów. Członkom umożliwia się także uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach. W ramach Izby dokonywane są także grupowe zakupy gazu i energii elektrycznej, co pozwala lokalnym przedsiębiorcom osiągnąć realne oszczędności.

Dane teleadresowe:
Raciborska Izba Gospodarcza
ul. Króla Stefana Batorego 7, 47-400 Racibórz
Tel.: +48 (32) 415 51 89
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Strona internetowa: http://www.rig-raciborz.pl/

Cech Rzemiosł Różnych

Jest to najdłużej działająca organizacja pozarządowa zajmująca się problemami gospodarczymi w mieście. Obecnie zrzesza 150 przedsiębiorców - przede wszystkim tych, którzy zajmują się typowo rzemieślniczą działalnością: fryzjerów, piekarzy, cukierników, stolarzy, itp.

Celem organizacji jest m.in. nadzór nad praktyczną nauką zawodu (w 146 zakładach szkoli się 481 uczniów), organizowanie kursów i szkoleń specjalistycznych i branżowych, dokształcających oraz informacyjnych. Cech nadzoruje proces kształcenia młodego człowieka przez okres 3 lat. Jest on zwieńczany egzaminem czeladniczym organizowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach. Stowarzyszenie udziela ponadto porad dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowej czy prawa pracy. W ramach Ośrodka Kształcenia Zawodowego „Rzemiosło” przy Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu odbywają się szkolenia i specjalistyczne kursy.

Dane teleadresowe:
Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu
ul. Kilińskiego 2, 47-400 Racibórz
Tel.: +48 (32) 415 29 32
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Strona internetowa: http://www.cechraciborz.com.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

Podstawowym celem Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Ponadto realizuje zadania związane ze wsparciem działających przedsiębiorców w zakresie pozyskania kompetentnych kadr. Inwestorom stawiającym dopiero pierwsze kroki na drodze do założenia własnej firmy udostępnia możliwość ubiegania się o bezzwrotną dotację na podjęcie działalności gospodarczej, a przedsiębiorcom już działającym oferowane jest finansowe odciążenie w postaci częściowej refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników. Co więcej, PUP w Raciborzu prowadzi ciągły monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, co pozwala Miastu w efektywny sposób reagować na zmianę rynkowych trendów.
Więcej informacji o ww. wsparciu oraz innych formach wsparcia dostępnych jest na stronie internetowej Urzędu - http://raciborz.praca.gov.pl/.

Dane teleadresowe:
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz
Tel.: +48 (32) 415 45 50
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Strona internetowa: http://raciborz.praca.gov.pl/

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. – Podstrefa Jastrzębsko-Żorska

Została powołana w 1996 r.  Jej zadaniem jest:

 • Promocja Strefy i poszukiwanie nowych inwestorów.
 • Sprzedaż nieruchomości objętych statusem Strefy.
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie.
 • Przyznanie praw do ulgi podatkowej.
 • Pomoc inwestorom w prowadzeniu działalności.

Szczegółowe informacje o Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w tym o Podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej, można uzyskać na stronie internetowej http://ksse.com.pl/.
Zobacz tereny inwestycyjne Raciborza w ramach KSSE: https://www.raciborz.pl/invest_in_raciborz/ul_Cecylii

Dane teleadresowe:
Podstrefa Jastrzębsko-Żorska KSSE
ul. Muzealna 1/1, 44-240 Żory
Tel.: +48 (32) 435 16 13
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Strona internetowa: http://ksse.com.pl/

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest certyfikowanym Partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA., który zapewnia kompleksową obsługę inwestorów na poziomie województwa i jest miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem w regionie.

Dane teleadresowe:
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Reymonta 24 (budynek PEMUG), Katowice
Adres do korespondencji:
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
Tel.: +48 (32) 774 00 67/68/77
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Strona internetowa: http://invest-in-silesia.pl/

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, która pełni funkcję instytucji pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) 2014-2020. Oferuje wsparcie dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dane teleadresowe:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
tel. +48 (32) 743 91 60
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Strona internetowa: https://www.scp-slask.pl/

Fundusz Górnośląski S.A.

To najistotniejszy w województwie śląskim podmiot kreujący i udostępniający nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego. Aktywnie uczestniczy w realizacji polityki rozwoju regionu oraz tworzy warunki dla wykorzystywania środków krajowych i europejskich na rzecz rozwoju województwa śląskiego. Więcej informacji o Funduszu oraz produktach finansowych przez niego oferowanych znaleźć można na stronie internetowej: http://www.fundusz-silesia.pl/

Dane teleadresowe:
Fundusz Górnośląski S.A.
ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice
Tel. +48 (32) 200 84 44, (32) 200 84 00, (32) 201 00 12
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Strona internetowa: http://www.fundusz-silesia.pl/

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

To organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w województwie śląskim. RIG organizuje pomoc członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, a także prowadzi działalność promocyjną na rzecz członków Izby i wspiera zrzeszonych przedsiębiorców w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą. Na mocy porozumienia o współpracy z 29 października 2015 roku w budynku RIG w Katowicach otworzony został Punkt Konsultacyjny Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Dane teleadresowe:
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
ul. Opolska 15, 40-084 Katowice
tel.: +48 (32) 351 11 80, (32) 351 11 90
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Strona internetowa: http://rig.katowice.pl/

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Mająca swoją siedzibę w Warszawie Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy możliwy sposób wykorzystać istniejące na nim szanse. Inwestorzy mogą liczyć na przeprowadzenie przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu. Firmy, które już działają w PAIH, mogą liczyć na stałe wsparcie. Szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji to kilka z możliwości oferowanych przez Agencję.
PAIH za swoją misję stawia kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocję krajowych produktów i usług.

Dane teleadresowe:
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa.
Tel.: +48 22 334 98 00, Fax: +48 22 334 99 99
E-mail dla inwestorów: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Strona internetowa: http://www.paiz.gov.pl/pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBR jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizuje zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Z czasem poszerzyło zakres swojej działalności o nowe inicjatywy i możliwości. W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w realizacji programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.
Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. Oprócz tego, do zadań NCBR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki.

Dane teleadresowe:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a , 00-695 Warszawa  
Tel: +48 (22) 39 07 401
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Godziny pracy: 8:15 - 16:15
Strona internetowa: http://www.ncbr.gov.pl/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowisa i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest głównym źródłem finansowania w Polsce inwestycji proekologicznych. Od 26 lat stanowi najważniejsze ogniwo polskiego systemu wsparcia kapitałowego ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym w kraju. Wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej NFOŚiGW tworzy system funduszy ekologicznych. Narodowy Fundusz oferuje beneficjentom pomoc w sprawnej i terminowej realizacji projektów. Zapewnia wsparcie finansowe przede wszystkim dla projektów, które realizują środowiskowe zobowiązania Polski, wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej.

Dane teleadresowe:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
Tel.: +48 (22) 459 00 00, +48 (22) 459 01 00
e-mail:WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Strona internetowa: https://www.nfosigw.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) to rządowa jednostka podlegająca Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Celem działalności PARP jest realizacja programów rozwoju gospodarki, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich (więcej informacji na http://www.parp.gov.pl/o-agencji).

Dane teleadresowe:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
Tel.: + 48 (22) 432 80 80 / + 48 (22) 432 71 25
e-mail:WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Strona internetowa: http://www.parp.gov.pl/

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizująca się w obsłudze sektora finansów publicznych. Jest to także bank rozwoju, jako jedyny tego rodzaju w Polsce należący w całości do skarbu państwa. Został powołany do wspierania rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Rozwój społeczno-gospodarczy Polski jest wpisany w misję BGK.

Dane teleadresowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego - Oddział w Opolu
ul. Żeromskiego 1, 45-053 Opole
Tel.: +48 (77) 423 47 10 / Infolinia: 801 598 888, +48 (22) 599 88 88
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Strona internetowa: https://www.bgk.pl/

INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU

Firmy konsultingowe

Na rzecz raciborzan swoje usługi świadczy wiele specjalistycznych i rzetelnych firm konsultingowych, m.in.:

Lp. Nazwa firmy
Dane teleadresowe 
 Pozyskiwanie dotacji
dla firm
1. PLANERGIA Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103/1c
40-568 Katowice
tel. +48 501 151 996 - Patryk Swoboda
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Strona internetowa: http://www.planergia.pl/
 

TAK
2. AGROFUN
Ośrodek Szkolenia i Pozyskiwania Środków Unijnych
ul. Pocztowa 14
47-400 Racibórz
tel. +48 32 415 09 23 - Gabriela Skotarek
 

TAK
3. STAR CONSULTING Sp. J.
ul. Mickiewicza 23
47-450 Krzyżanowice
tel. 32 419 60 29
kom. +48 664 015 384 - Michał Kura
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Strona internetowa: http://www.starconsulting.pl/
 


TAK
4. NEXUM Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik
Tel.: +48 32 739 60 70-71 - Przemysław Ekiert
FAX: +48 32 757 02 21
E-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Strona internetowa: http://nexum.pl/
 


TAK

Oddziały i placówki bankowe

W Raciborzu swoje oddziały i placówki posiadają największe banki prowadzące działalność na polskim rynku, w tym:

 • Bank Spółdzielczy S.A., 
 • PKO Bank Polski S.A., 
 • ING Bank Śląski S.A., 
 • Santander Bank Polska S.A., 
 • Alior Bank SA, 
 • BNP Paribas Bank Polska, 
 • Bank Millennium S.A.,
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.

Pociąga to za sobą dużą dostępność bankomatów. 

Usługi prawnicze

W Raciborzu swoje kancelarie prowadzą radcy prawni oraz adwokaci, m.in. tacy jak:

Lp.  Nazwa firmy
Dane teleadresowe
1. KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Marta Bortel-Borowska
ul. Opawska 40 (I piętro Galeria Dukat), 47-400 Racibórz
tel. +48 608 203 818
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Strona internetowa: http://www.bortelborowska.pl/
2. KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Natalia Lewandowska-Fac
ul. Podwale 14/4, 47-400 Racibórz
tel. +48 664 762 877
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Strona internetowa: http://www.prawnik-raciborz.pl/
3. KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Adrian Mika
ul. Mickiewicza 13B/2, 47-400 Racibórz
tel. +48 508 592 255
e-mail:WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Strona internetowa: http://adwokat-mika.pl/
4. KANCELARIE ADWOKACKIE STEFAN ZIENTEK I MICHAŁ ZIENTEK
Adwokat Stefan Zientek
ul. Rynek 1/2, 47-400 Racibórz
tel.: +48 602 612 648
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Strona internetowa: http://www.zientek.com.pl/
5. ADWOKAT BARTOSZ KUNICKI
ul. Wojska Polskiego 21/11, Racibórz 47-400
tel.: 32 725 06 40
Telefon komórkowy: 604 942 331
Strona internetowa: http://www.adwokat-kunicki.pl

 Zaktualizowano: 2023-03-14

do góry