Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Moje Ciepło, czyli program dopłat do pomp ciepła

Moje Ciepło, czyli program dopłat do pomp ciepła

2023-02-21
 

Program “Moje Ciepło” został przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby wspierać zakup i montaż pomp ciepła w świeżo wybudowanych domach jednorodzinnych. Nabór trwa od 29 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2026.Formularz wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania dostępny jest w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie czyli „GWD”, po utworzeniu konta i zalogowaniu na stronie internetowej NFOŚiGW, pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl, po wybraniu odpowiedniego programu priorytetowego.


Dla kogo jest skierowany program Moje Ciepło?

 1. Beneficjentem może być osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
   albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
 2. Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 3. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Warunki dofinansowania programu Moje Ciepło:

 • Dla wniosków składanych od 2023r obowiązuje wymóg Ep dla budynku latach 55 kWh/m2/rok.
 • Kolejnym warunkiem koniecznym do spełnienia, by otrzymać dofinansowanie jest zakup pompy ciepła, która jest fabrycznie nowa (wyprodukowana maksymalnie 24 miesiące przed montażem).
 • Osoba korzystająca z dofinansowania jest zobowiązana do eksploatacji pompy ciepła przez co najmniej 5 lat od wpływu dotacji.
 • Dofinansowanie będzie udzielone tylko i wyłącznie kiedy beneficjent złoży wniosek po zakończonym montażu.
 • Jeżeli budynek posiada współwłaścicieli – muszą oni wydać zgodę.
 • Dofinansowanie z programu nie będzie udzielone, jeżeli potencjalny beneficjent użył na sfinansowanie przedsięwzięcia środków publicznych z budżetu Unii Europejskiej.
 • W budynku nie może być żadnego źródła ciepła na paliwo stałe.
 • Nowym wymogiem, który muszą spełniać instalacje grzewcze są parametry zasilania, nie wyższe niż 35 stopni Celsjusza.
 • Dofinansowaniu podlegają również pompy ciepła powietrze – powietrze.
 

A co z osobami, które zamontowały pompę ciepła przed wejściem programu Moje Ciepło?

Jest możliwość otrzymania dofinansowania jeżeli beneficjent zamontował pompę ciepła przed wejściem programu – a dokładnie można zrefundować koszty poniesione od 01.01.21 do 31.12.26, pod kilkoma warunkami:

 • Potencjalny beneficjent musi ponieść pierwsze koszty (opłacenie pierwszej faktury)
  lub
 • Pompa musi być zamontowana i uruchomiona wraz z niezbędnymi częściami instalacji, w dodatku należy opłacić całość faktur za zakup i montaż urządzeń

 


Wysokość dofinansowań

Jest to zawsze dofinansowanie do 30% kosztów kwalifikowanych – w zależności od rodzaju pompy ciepła kwota maksymalna dofinansowania się różni:

 • Dla powietrznej pompy ciepła – 7 000 zł
 • Dla gruntowej pompy ciepła – 21 000 zł"

 

do góry