Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacyjnego

Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacyjnego

2021-07-14
 

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania :
1) niezbędne:

a) wykształcenie wyższe na kierunku administracja, prawo, ekonomia lub studia podyplomowe w tym zakresie,
b) 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,
c) obywatelstwo polskie,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia.

2) dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy:
-o samorządzie gminnym
-o pracownikach samorządowych
-o finansach publicznych
-Kodeksu Wyborczego
-Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Kierowanie pracami Wydziału Organizacyjnego w celu prawidłowej i sprawnej realizacji zadań ciążących na gminie Racibórz, a wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i Regulaminu Wewnętrznego Wydziału.
2) Realizacja zadań przypisanych do wykonania Kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
3) Wykonywanie funkcji kierownika Urzędu w stosunku do pracowników Wydziału oraz właściwe zarządzanie personelem.
4) Podejmowanie działań służących zapewnieniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej przy realizacji zadań Urzędu/Wydziału.
5) Nadzór nad właściwym i terminowym załatwianiem przez Urząd skarg i wniosków oraz petycji kierowanych do Prezydenta Miasta.
6) Koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami.

Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
2) kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
3) kopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa w pkt. I ppkt. 1b ogłoszenia – w przypadku jej prowadzenia,
5) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
7) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
10) oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.

Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl) w zakładce „Menu przedmiotowe” - „Praca w Urzędzie” – „Druki do pobrania” lub w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

Więcej informacji w załączniku.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2021-07-14 ogłoszenie o naborze.doc
ilość pobrań: 297
ogłoszenie o naborze.doc 59.5KB -

do góry