• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i (..)

Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i remontów

2021-09-15

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji i remontów w zakresie dróg w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 w pełnym wymiarze czasu pracy.

I Wymagania:
1) niezbędne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo
b) obywatelstwo polskie
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
e) nieposzlakowana opinia.

2)  dodatkowe:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej
b) 1 rok stażu pracy w obszarze zgodnym z zadaniami na stanowisku lub 4 lata stażu pracy w administracji,
c) znajomość przepisów ustaw:
- ustawy o samorządzie gminnym;
- ustawy Prawo budowlane.

II Warunki pracy na stanowisku:
a) praca biurowa 60%
b) praca w terenie 40%
c) praca przy komputerze
d) pełny wymiar czasu pracy
e) planowany termin rozpoczęcia pracy od 01.09.2021 r.

III Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu kwietniu 2021 tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił  powyżej 6%.

IV Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Sprawowanie kontroli i nadzoru nad remontami i inwestycjami drogowymi.
2) Zlecanie i merytoryczne weryfikowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
3) Przygotowanie materiałów przetargowych i współpraca z Referatem Zamówień Publicznych – przy przeprowadzaniu przetargów.
4) Przygotowanie i doprowadzenie do zawarcia umów o roboty budowlane i prace projektowe.
5) Organizowanie odbiorów, rozliczenie i przekazanie zakończonej inwestycji wydziałowi zlecającemu lub użytkownikowi.
6) Opracowanie wspólnie z wydziałami i jednostkami merytorycznymi założeń inwestycyjnych.
7) Współdziałanie z innymi wydziałami Urzędu oraz jednostkami zewnętrznymi w celu realizacji inwestycji.

V Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy,
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
3) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, o którym mowa w pkt. I ppkt. 2a,
w przypadku jego posiadania,
4) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych,
9) oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.

Więcej informacji w załączniku. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 75 50 663.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2021-09-15 ogłoszenie o naborze
ilość pobrań: 52
ogłoszenie o naborze 50KB -

do góry