Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji (..)

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

2023-02-08

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz.1327 z poźn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 2382/2023   Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 1 lutego 2023 r.  w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację w roku 2023 zadania publicznego  pn. „Organizacja zajęć mających na celu pobudzenie aktywności życiowej osób starszych – Prowadzenie Klubu Seniora”.

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

Do zadań komisji konkursowej należy:

  1. Opiniowanie złożonych przez organizacje ofert.
  2. Przedłożenie Prezydentowi Miasta Racibórz pozytywnej lub negatywnej opinii Komisji Konkursowej.

             

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach komisji ma charakter nieodpłatny.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na Formularzu zgłoszenia kandydata znajdującym się pod zamieszczonym ogłoszeniem w terminie do 16 lutego 2023 r.

Wypełniony Formularz zgłoszenia kandydata należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Racibórz, w Biurze Obsługi Interesanta, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz (decyduje data wpływu do Urzędu).

Spośród złożonych kandydatów Prezydent Miasta Racibórz dokona wyboru dwóch członków komisji. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 2da ustawy w przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych lub gdy osoby nie wezmą udziału w pracach komisji wówczas  komisja konkursowa  może działać bez ich  udziału.

Informacja o wynikach naboru do komisji konkursowej umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz w zakładce Organizacje pozarządowe. Konkursy ofert.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
odt 2023-02-08 Formularz zgłoszeniowy.odt
ilość pobrań: 30
Formularz zgłoszeniowy.odt 18.35KB -

do góry