Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji (..)

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

2021-05-27

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej - dotyczy konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1253/2021 r. z dnia 17 maja 2021 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz.1057 z poźn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 1253/2021 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki, objętych "Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok". Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

1. Do zadań komisji konkursowej należy:

1)  Opiniowanie złożonych przez organizacje ofert.

2) Przedłożenie Prezydentowi Miasta Racibórz wypracowanej opinii Komisji Konkursowej.

2. Zasady działania komisji konkursowej:

1) Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu osobowego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

2) Osoby wchodzące w skład Komisji powołuje Prezydent w formie zarządzenia.

3) Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący Komisji.

4) Z prac komisji sporządza się  protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji oraz członkowie. Z chwilą podpisania protokołu Komisja ulega rozwiązaniu.

5) Podziału środków finansowych na realizację  zadań publicznych dokonuje Prezydent Miasta Racibórz,  po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

 

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Z 2021 poz.735) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach komisji ma charakter nieodpłatny.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na Formularzu zgłoszenia kandydata znajdującym się pod zamieszczonym ogłoszeniem w terminie do 2 czerwca 2021 r.

 Wypełniony Formularz zgłoszenia kandydata należy złożyć w Wydziale Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Miasta Racibórz, w Biurze Obsługi Interesanta, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz (decyduje data wpływu do Urzędu).

Spośród złożonych kandydatów Prezydent Miasta Racibórz dokona wyboru dwóch członków komisji. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 2da ustawy w przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych lub gdy osoby nie wezmą udziału w pracach komisji wówczas komisja konkursowa  może działać bez ich udziału.

Informacja o wynikach naboru do komisji konkursowej umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz w zakładce Organizacje pozarządowe. Konkursy ofert.

bipraciborz.pl

do góry