• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Praca w Urzędzie Miasta. Nowe nabory

Praca w Urzędzie Miasta. Nowe nabory

2022-05-31

Trwają nowe nabory na wolne stanowiska urzędnicze. Poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowiskach: podinspektora ds. zarządzania personelem w Wydziale Organizacyjnym - oraz podinspektora ds. gospodarki lokalami w Wydziale Lokalowym. Nabory trwają do 14.06.2022 r.

Nabór na stanowisko podinspektora ds. zarządzania personelem w Wydziale Organizacyjnym.

Wymagania niezbędne:
a)    wykształcenie wyższe
b)    obywatelstwo polskie
c)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
d)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
e)    nieposzlakowana opinia.

2)  dodatkowe:

a)    1 rok stażu pracy w obszarze zgodnym z zadaniami na stanowisku lub 4 lata stażu pracy w administracji
b)    znajomość:
-    ustawy o samorządzie gminnym
-    ustawy o pracownikach samorządowych
-    Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej
-    Kodeksu pracy ( Dział I, II, III, IV, VI i VII).

  Planowany termin rozpoczęcia pracy – lipiec 2022 r.

  Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej pracowników Urzędu.
2)    Przygotowywanie do archiwizacji akt osobowych i dokumentacji pracowniczej pracowników zwolnionych.
3)    Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników oraz obsługa programu kadrowego, w tym modułu do elektronicznej rejestracji czasu pracy.
4)    Realizacja szkoleń dla pracowników, wystawianie ankiet oceny szkoleń oraz rozliczanie zrealizowanych szkoleń.
5)    Przygotowywanie dokumentów związanych z przyznawaniem nagród i zmianą wynagrodzenia pracowników.
6)    Prowadzenie spraw związanych z przyjęciem osób na praktyki zawodowe i studenckie oraz staże.
7)    Bieżąca obsługa pracowników Urzędu w zakresie spraw kadrowych

 Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki lokalami w Wydziale Lokalowym Wymagania :
1) niezbędne:

a)    wykształcenie wyższe,
b)    obywatelstwo polskie,
c)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)    nieposzlakowana opinia.

2) dodatkowe:

a)    1,5 roczny staż pracy w administracji,
b)    znajomość przepisów:
-   ustawy o samorządzie gminnym
-    ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
c)    znajomość języka migowego

II.    Warunki pracy na stanowisku:
 
-    planowany termin rozpoczęcia pracy – lipiec 2022 r.
-    zatrudnienie na czas określony do dnia 28.02.2023 r.


III.    Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    Prowadzenie spraw z zakresu najmu lokali mieszkalnych.
2)    Prowadzenie spraw związanych z adaptacją pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne.
3)    Prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem lokali mieszkalnych przez najemców osobom trzecim.
4)    Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Racibórz i zarządzeń Prezydenta Miasta Racibórz dotyczących zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz, wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
5)    Przyjmowanie od zarządców nieruchomości danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego celem przygotowania zestawienia wyżej wymienionych danych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 

Szczegóły dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

do góry