• Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Praca w Urzędzie. Nabór na stanowisko podinspektora ds. (..)

Praca w Urzędzie. Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i remontów

2021-07-21

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji i remontów w zakresie dróg w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania :

1) niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo
 2. obywatelstwo polskie
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. nieposzlakowana opinia.

 

2)  dodatkowe:

 1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej
 2. 1 rok stażu pracy w obszarze zgodnym z zadaniami na stanowisku lub 4 lata stażu pracy w administracji,
 3. znajomość przepisów ustaw:
 • ustawy o samorządzie gminnym;
 • ustawy Prawo budowlane.

 Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
 • Sprawowanie kontroli i nadzoru nad remontami i inwestycjami drogowymi.
 • Zlecanie i merytoryczne weryfikowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 • Przygotowanie materiałów przetargowych i współpraca z Referatem Zamówień Publicznych – przy przeprowadzaniu przetargów.
 • Przygotowanie i doprowadzenie do zawarcia umów o roboty budowlane i prace projektowe.
 • Organizowanie odbiorów, rozliczenie i przekazanie zakończonej inwestycji wydziałowi zlecającemu lub użytkownikowi.
 • Opracowanie wspólnie z wydziałami i jednostkami merytorycznymi założeń inwestycyjnych.
 • Współdziałanie z innymi wydziałami Urzędu oraz jednostkami zewnętrznymi w celu realizacji inwestycji.

 Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, o którym mowa w pkt. I ppkt. 2a,

w przypadku jego posiadania,

 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
  w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.

 

 

Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. V
ppkt. 4-9
dostępny jest w  Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl) w zakładce „Praca w Urzędzie” – „Druki do pobrania” lub Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i remontów w zakresie dróg w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki ” z podaniem imienia i nazwiska kandydata w terminie do 04.08.2021 r., w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Więcej informacji w załączniku.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2021-07-21 ogłoszenie o naborze.doc
ilość pobrań: 201
ogłoszenie o naborze.doc 50.5KB -

do góry