Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Wolne stanowisko w Wydziale Finansowym. Ogłoszono nabór

Wolne stanowisko w Wydziale Finansowym. Ogłoszono nabór

2022-07-04
 

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
referenta ds. przyjmowania wpłat i wypłat gotówkowych w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Wymagania :
1) niezbędne:
a) Spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne i 2 letni staż pracy, lub
  • wykształcenie wyższe

b) obywatelstwo polskie
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
e) nieposzlakowana opinia.

2) dodatkowe:
a) 0,5 roku stażu pracy w administracji
b) znajomość:
ustawy o samorządzie gminnym
ustawy o rachunkowości ( rozdział 1, 2, 3)
ustawy o finansach publicznych ( w dziale 1 rozdział od 1 do 5)

II. Warunki pracy na stanowisku:
a) praca biurowa 100 %
b) praca przy komputerze
c) pełny wymiar czasu pracy
d) planowany termin rozpoczęcia pracy sierpień 2022 r.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu czerwcu 2022 r. tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił powyżej 6%.

IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz kartą płatniczą z tytułu dochodów.
2) Dokonywanie wypłat gotówkowych oraz kartą płatniczą z tytułu wydatków.
3) Prowadzenie raportów kasowych dla poszczególnych operacji kasowych: podatków
i opłat, wydatków, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, depozytów, dewiz, wyceny i podziału nieruchomości, dochodów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania dla dowodów KP i KW oraz kart drogowych.
5) Bieżące odprowadzanie gotówki na właściwe rachunki bankowe w formie zamkniętej do wrzutni skarbca nocnego elektronicznego lub w kasie Oddziału Banku w bezpiecznej kopercie oznaczonej stosownym numerem.
6) Zapobieganie wprowadzaniu do obrotu finansowego fałszywych znaków pieniężnych.
7) Rozliczanie terminala płatniczego.
8) Drukowanie raportów podsumowania obrotów na terminalu każdego dnia po zakończeniu pracy.


V. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy,
2) kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
3) kopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
4) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych
9) oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.

Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. V
ppkt. 4-9 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl) w zakładce „Praca w Urzędzie” – „Druki do pobrania” lub Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne uczestniczyć będą w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmującym:

Etap I obejmować będzie test z wiedzy z zakresu ustaw wymienionych w pkt. I ppkt. 2b.
Etap II obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko referenta ds. przyjmowania wpłat i wypłat gotówkowych w Wydziale Finansowym” w terminie do 18.07.2022 r., w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru przez Komisję Rekrutacyjną – zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów zostaną zniszczone po upływie 14 dni od dnia opublikowania wyników naboru.

Kandydat wybrany do zatrudnienia, podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych podlega skierowaniu do odbycia służby przygotowawczej, o której mowa
w art. 19 niniejszej ustawy.

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U
z 2019 r. poz. 1282) publikacji w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 75 50 663.

 

do góry