Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Rewitalizacja/Aktualności/Konsultacje dokumentu "Prognoza oddziaływania na (..)

Konsultacje dokumentu "Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030"

2023-03-22
 

Działając na podstawie zapisów działu IV, rozdziału 3. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) informuje się o opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030” (dalej zwanego GPR).

Zakres dokumentu Prognozy został zdefiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (pismem z dnia 27.01.2023 r. znak WOOŚ.411.10.2023.AB) oraz przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (pismem z dnia 15.02.2023 r. znak NS-NZ.9022.22.2.2023).

Zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, informuje się niniejszym o możliwości składania uwag i wniosków do projektu GPR wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski można składać, z oznaczeniem zgłaszającego, w dniach od 22 marca do 11 kwietnia 2023 r.:

  • w formie pisemnej do Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz na adres korespondencyjny (ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz), przez elektroniczną skrzynkę podawczą lub e-mailem na adres: rozwoj@um.raciborz.pl;
  • ustnie do protokołu w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz (pok. nr 301, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz);

podając informację o dokumencie i jego części, do której odnosi się uwaga lub wniosek (rozdział, strona itp.) oraz treść uwagi lub wniosku wraz z uzasadnieniem.

Uwagi przesłane po wskazanym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Organem właściwym do rozpatrywania składanych uwag i propozycji jest Prezydent Miasta Racibórz.

Projekt GPR oraz dokument prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu są dostępne w załącznikach poniżej.

Kategoria: Konsultacje społeczne i ankiety [6]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-03-22 Mapa wizualizacja
ilość pobrań: 181
Mapa wizualizacja 46.65MB zobacz
pdf 2023-03-22 Mapa zasadnicza - załącznik do GPR
ilość pobrań: 222
Mapa zasadnicza - załącznik do GPR 3.65MB zobacz
docx 2023-03-22 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
ilość pobrań: 88
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 17.31KB -
pdf 2023-03-22 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu GPR dla Miasta Racibórz
ilość pobrań: 324
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu GPR dla Miasta Racibórz 2.46MB zobacz
pdf 2023-03-22 Projekt GPR
ilość pobrań: 364
Projekt GPR 6.63MB zobacz
pdf 2023-03-22 Załącznik do prognozy - oświadczenie
ilość pobrań: 109
Załącznik do prognozy - oświadczenie 108.49KB zobacz
do góry