• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Rewitalizacja/Aktualności/Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji

2023-02-03

Prezydent Miasta Racibórz na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021 r. poz. 485 t.j.)  w związku z art. 17 ust. 3 cytowanej Ustawy powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu gminnego programu rewitalizacji.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 10 lutego 2023 r. do 12 marca 2023 r.

Do udziału w niniejszych konsultacjach w szczególny sposób zaproszeni są interesariusze rewitalizacji, którymi są m.in: mieszkańcy, właściciele i użytkownicy nieruchomości, przedstawiciele sektora biznesu, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta ustaliła Rada Miasta Racibórz w dniu 25 maja 2022 r. Uchwałą nr XLIV/630/2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej: https://www.raciborz.pl/Rewitalizacja/Obszar_zdegradowany_i_obszar_rewitalizacji

Projekt gminnego programu rewitalizacji oraz opis możliwych sposobów zgłaszania uwag zostaną opublikowane 10 lutego 2023 r. na stronach internetowych www.bipraciborz.pl (w zakładce konsultacje) i www.raciborz.pl/Rewitalizacja oraz udostępnione w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6 w Raciborzu.

Uwagi do projektu będzie można składać do Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz do 12 marca 2023 r. w postaci papierowej, elektronicznej lub ustnej do protokołu. Zorganizowane zostanie także spotkanie informacyjne, którego termin będzie ogłoszony wraz z opublikowaniem projektu gminnego programu rewitalizacji.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag składanych w konsultacjach społecznych jest Prezydent Miasta Racibórz.

Podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji planowane jest w II kwartale 2023 r.

do góry