• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Rewitalizacja/Aktualności/Konsultacje społeczne regulaminu Komitetu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne regulaminu Komitetu Rewitalizacji

2022-09-16

 Prezydenta Miasta na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021 r. poz. 485 t.j.)  powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 23 września 2022 r. do 22 października 2022 r.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta.

Do udziału w niniejszych konsultacjach w szczególny sposób zaproszeni są interesariusze rewitalizacji, którymi są m.in: mieszkańcy, właściciele i użytkownicy nieruchomości, przedstawiciele sektora biznesu, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji przez Radę Miasta planowane jest w listopadzie 2022 roku.

Projekt Uchwały oraz formularz zgłaszania uwag zostaną udostępnione najpóźniej w dniu 23 września br. na stronach internetowych www.bipraciborz.pl (w zakładce konsultacje) i www.raciborz.pl/Rewitalizacja oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6 w Raciborzu.

Uwagi do projektu uchwały prosimy przesyłać do Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz do 22 października 2022 r. w wersji edytowalnej, wyłącznie na formularzu elektronicznym, na adres e-mail: rozwoj@um.raciborz.pl. Uwagi przesłane po wskazanym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Jednocześnie informuje się, że konsultacje społeczne będą również prowadzone w formach:
•    zbierania uwag ustnych, w tym celu zapraszam Państwa do Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta (pok. 303);
•    spotkania, które odbędzie się w piątek 23 września 2022 r. na Ogródku Jordanowskim, od godz. 11:00 do godz. 15:00.

Organem właściwym do rozpatrywania składanych uwag i propozycji jest Prezydent Miasta Racibórz.

do góry