Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Rewitalizacja/Aktualności/Zmiana terminu konsultacji społecznych dotyczących (..)

Zmiana terminu konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji!

2022-03-04
Trwają prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji
Trwają prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji

Powiadamia się o zmianie terminu rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz.

Zmienia się termin przeprowadzenia konsultacji pierwotnie ustalonych na dzień od 4 marca 2022 r. do 2 kwietnia 2022 r.

Prezydent Miasta Racibórz na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021 r. poz. 485 t.j.) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 18 marca 2022 r. do 16 kwietnia 2022 r.

Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych współistniejących z problemami gospodarczymi, środowiskowymi, przestrzenno-funkcjonalnymi i technicznymi. Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

Propozycję obszarów wyznaczono w oparciu o zestaw wskaźników dotyczących m.in.: demografii, bezrobocia, ubóstwa, bezpieczeństwa publicznego, a także na podstawie spotkań bezpośrednich w trakcie których identyfikowano problemy oraz miejsca i obiekty wymagające podjęcia działań rewitalizacyjnych.

Do udziału w niniejszych konsultacjach w szczególny sposób zaproszeni są interesariusze rewitalizacji, którymi są m.in: mieszkańcy, właściciele i użytkownicy nieruchomości, przedstawiciele sektora biznesu, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Przyjęcie Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przez Radę Miasta planowane jest w maju 2022 roku po przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy problemów oraz identyfikacji miejsc i obiektów wymagających podjęcia działań rewitalizacyjnych.
Projekt Uchwały oraz formularz zgłaszania uwag zostaną udostępnione najpóźniej w dniu 18 marca br. na stronach internetowych www.bipraciborz.pl (w zakładce konsultacje) i www.raciborz.pl/Rewitalizacja oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6 w Raciborzu.

Uwagi do projektu Uchwały prosimy przesyłać do Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz do 16 kwietnia 2022 r. w wersji edytowalnej, wyłącznie na formularzu elektronicznym, na adres e-mail: rozwoj@um.raciborz.pl. Uwagi przesłane po wskazanym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Jednocześnie informuję że konsultacje społeczne będą również prowadzone w formach: spaceru studyjnego oraz ankiety internetowej. Informacje o możliwościach udziału w tych formach konsultacji zostaną opublikowane na stronie https://www.raciborz.pl/Rewitalizacja w terminie do 18 marca 2022 r.
Organem właściwym do rozpatrywania składanych uwag i propozycji jest Prezydent Miasta Racibórz.

do góry