• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Nabór na stanowisko podinspektora ds. nadzoru (..)

Nabór na stanowisko podinspektora ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami UM Racibórz

2021-11-04

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Wymagania:

1) niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) obywatelstwo polskie,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.

2) dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe na kierunku prawo, ekonomia lub studia podyplomowe w tym zakresie,
b) 1 rok stażu pracy w obszarze zgodnym z zadaniami na stanowisku lub 4 lata stażu pracy w administracji,
c) znajomość:
 ustawy o samorządzie gminnym
 ustawy o gospodarce komunalnej
 Kodeksu spółek handlowych

II. Warunki pracy na stanowisku:
a) praca biurowa 100 %
b) praca przy komputerze
c) pełny wymiar czasu pracy
d) planowany termin rozpoczęcia pracy od 01.12.2021 r.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu wrześniu 2021
tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił  powyżej 6%.

IV.  Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Realizacja zadań zapewniających właściwe pełnienie przez Prezydenta Miasta nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi oraz nadzoru nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.
2) Opracowywanie projektów aktów prawnych organów gminy związanych z działalnością spółek.
3) Przygotowywanie i aktualizowanie zasad nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Prezydenta Miasta nad spółkami z udziałem Gminy Racibórz oraz monitorowanie ich realizacji.
4) Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Urzędu w celu zapewnienia właściwego monitoringu działalności spółek.
5) Prowadzenie postępowań zmierzających do utworzenia, przekształcenia bądź likwidacji spółek.
6) Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej spółek oraz przygotowywanie korespondencji związanej z pełnieniem przez Prezydenta Miasta nadzoru właścicielskiego.
7) Prowadzenie i administrowanie zasobem danych osobowych członków rad nadzorczych oraz prowadzenie bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek.
8) Podejmowanie działań - wspólnie ze stanowiskiem Radcy Prawnego - zapewniających właściwą rejestrację całości korespondencji kancelarii zewnętrznej świadczącej pomoc prawną w Urzędzie.

V. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy,
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, o którym mowa w pkt. I ppkt. 2b,
4) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych,
9) oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.


Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. V
ppkt. 4-9 dostępny jest w  Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl) w zakładce „Praca w Urzędzie” – „Druki do pobrania” lub Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne uczestniczyć będą w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmującym:

Etap I obejmować będzie test z wiedzy z zakresu ustaw wymienionych w pkt. I  ppkt. 2c.
Etap II obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko  podinspektora ds. nadzoru nad spółkami ”z podaniem imienia i nazwiska kandydata
w terminie do 08.11.2021 r., w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy
ul. Króla Stefana Batorego 6, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru przez Komisję Rekrutacyjną – zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów zostaną zniszczone.

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U
z 2019 r. poz. 1282) publikacji w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 75 50 663.

Prezydent Miasta

Dariusz Polowy

do góry