Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!
Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
24 Czerwiec 2016
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
             W ostatnim okresie do Urzędu Miasta Racibórz wpłynęły pisma Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rozwoju, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Wojewody Śląskiego i Biura Poselskiego Krzysztofa Gadowskiego  - Posła na Sejm RP jako odpowiedź na przyjętą przez Radę Miasta Racibórz uchwały z dnia    23 marca 2016 w sprawie dokończenia budowy Zbiornika Racibórz Dolny oraz poparcia koncepcji budowy kanału Odra Dunaj.


      Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  w piśmie z dnia 9 maja 2016 r. informuje, że plany resortu dotyczące budowy zbiornika Racibórz oraz budowy połączenia Odra – Dunaj traktowane są priorytetowo. Przygotowano dokument pn. Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2030, który wyznacza najważniejsze kierunki krajowej polityki śródlądowej. Jednym z planowanych działań inwestycyjnych jest zmiana funkcjonalności zbiornika retencyjnego Racibórz z „suchego” na „mokry”, przystosowanego do zasilania rzeki w okresach niżówkowych oraz zakończenie jego budowy jako części połączenia Odra – Dunaj.
        Ministerstwo Rozwoju w piśmie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany przeznaczenia zbiornika Racibórz Dolny z „suchego” na „wielofunkcyjny” przedstawiło stanowisko resortu rozwoju i Komisji Europejskiej. Finansowanie budowy przez Bank Światowy, UE, ryzyko osiągnięcia zakładanego celu (ochrona przeciwpowodziowa) oraz ścisłe powiązanie z  realizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego może skutkować wycofaniem środków BŚ i POIiŚ, a tym samym cały ciężar poniesienia kosztów niezbędnych do zrealizowania tej inwestycji musiałby ponieść budżet państwa.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014 – 2020 nie rekomenduje dokonywania zmiany funkcjonalności zbiornika Racibórz Dolny.


         W piśmie z dnia 6 czerwca 2016 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że zmianę przeznaczenia zbiornika Racibórz (dostosowanie polderu Racibórz do zbiornika retencyjnego z funkcją żeglugową) planuje wykonać po zakończeniu obecnie trwającej inwestycji oraz po wypełnieniu zobowiązań wynikających z jej współfinansowania ze środków POIiŚ 2014 – 2020.


         Wojewoda Śląski w piśmie z dnia 18 maja 2016 r. informuje, ze popiera zawarte w uchwale Rady Miasta Racibórz stanowisko dotyczące dokończenia budowy zbiornika  Racibórz oraz koncepcje budowy kanału Odra – Dunaj. Równocześnie zaznacza, że proponowana zmiana funkcji zbiornika na wielozadaniowy musi uwzględnić konieczność utrzymania rezerwy przeciwpowodziowej w wielkości 185 mln m3 . Stanowi to podstawowy warunek bezpieczeństwa zarówno dla miasta Raciborza jak i całej zlewni Odry do Wrocławia włącznie.
          W dniu 10 czerwca wpłynęło pismo z Biura Poselskiego Posła Krzysztofa Gadowskiego wraz o odpowiedzią Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka  na interpelację ww. w sprawie zmiany przeznaczenia zbiornika Racibórz Dolny i budowy kanału Odra – Dunaj.


Z odpowiedzi Pana Ministra wynika, że zaawansowanie rzeczowe robót na dzień 10 maja 2016 r. na zbiorniku wynosi 34%. planowanej do realizacji inwestycji. W Ministerstwie Środowiska trwają obecnie prace legislacyjne mające na celu opracowanie dokumentów strategicznych w dziedzinie gospodarki wodnej – aktualizację planów gospodarowania wodami w obszarze dorzeczy. W dotychczasowych planach, budowa zbiornika została przedstawiona w tzw. wariancie suchym. Kwestia zmiany koncepcji przeznaczenia zbiornika będzie przedmiotem dalszych analiz prowadzonych wspólnie przez Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Działania inwestycyjne będą realizowane po upływie trwałości projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.


Wieloletnie zaniedbania oraz problemy z terminową realizacją poszczególnych etapów  działań sprawiły, że praktycznie zmarnowano ponad 10 lat i nie ma gwarancji, że inwestycja zostanie ukończona w 2017 r., mimo że taki termin przewiduje aktualny harmonogram prac. Obecnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach prowadzi rozmowy z  wykonawcą w celu ustalenia harmonogramu i warunków budowy zbiornika w sposób realny i akceptowalny dla obu stron.


Do chwili obecnej na roboty budowlane wydano 499 mln zł, przy czym szacunkowa wartość inwestycji wynosi 1 269 mln zł.
W dniu 29.06.br z inicjatywy MGMiŻŚ odbędzie się posiedzenie Polsko –Czeskiej Grupy Roboczej do spraw połączenia Dunaj – Odra – Łaba. Podczas spotkania omawiany będzie harmonogram prac związanych przygotowaniem ww. inwestycji.


W 2016 r. MGMiŻŚ planuje ogłosić przetarg na studium wykonalności dla polskiego odcinka, które ma zawierać uzasadnienie gospodarcze oraz uwarunkowania techniczno – środowiskowe ww. przedsięwzięcia. Strona czeska jest w trakcie opracowywania studium wykonalności dla całego połączenia Dunaj – Odra – Łaba.


       

   Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  w piśmie z dnia 16 czerwca 2016 r. informuje, że „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze woj. Śląskie – polder” jest zadaniem priorytetowym zarówno dla Ministra Środowiska jak i jednostek mu podległych. Jednocześnie informuje, że zgodnie z Planami MGMiŻŚ . działania inwestycyjne będą realizowane po zakończeniu obecnie trwającej inwestycji oraz  upływie trwałości projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Opracowano na podstawie pism:
  Ministerstwa Rozwoju nr DPI.VII.8611.6.2016. AB z dnia 6 czerwca 2016 r.;
  Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr DZS.481.75.2016.IN z dnia 9 maja 2016 r.;
   Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr DZS.481.143.1.2016.ŁP z dnia 6 czerwca 2016 r.;
  Wojewody Śląskiego nr ZKI.6352.1.7.2016 z dnia 18 maja 2016 r.;
  Biura Poselskiego Posła Krzysztofa Gadowskiego Ldz. 109/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.;
 Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nr DIN-pi.0762.1.4.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.
Oryginały pism znajdują się w Biurze Zarządzania Kryzysowego UM Racibórz.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H