Położenie

Niezabudowane działki gruntu położonych w Raciborzu przy ulicy Stanisława Moniuszki

Dane podstawowe

Przedmiotowe nieruchomości o regularnym kształcie, posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Moniuszki. Teren niezabudowany, dotychczas uprawiany rolniczo, a jego otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tereny rolnicze.
Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej, obejmujące sieć wodociągową, elektroenergetyczną i gazową, zlokalizowane jest w ulicy Stanisława Moniuszki. Natomiast wzdłuż południowych granic obu nieruchomości, w części przylegającej bezpośrednio do ulicy Moniuszki, przebiega sieć kanalizacji sanitarnej (ks 200).
Nowonabywcy działek zobowiązani zostaną do każdorazowego udostępnienia przedmiotowego terenu służbom odpowiedzialnym za eksploatację sieci sanitarnej w celu wykonywania niezbędnych czynności związanych
z eksploatacją, konserwacją, naprawami, remontami, przebudową, modernizacją oraz wymianą.
W północno - zachodnim narożniku działki nr 1061/88 zlokalizowany jest słup elektroenergetyczny, a przez jej północną część przebiega napowietrzna linia sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, służących do przesyłania
energii elektrycznej, o uregulowanym stanie prawnym w formie nieograniczonej w czasie służebności przesyłu, szczegółowo opisanej w dziale III KW nr GL1R/00025960/5.

Oznaczenia geodezyjne

1) 1060/88 k.m.2 obręb Studzienna o powierzchni 0,0847 ha,
2) 1061/88 k.m.2 obręb Studzienna o powierzchni 0,1703 ha.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu, zatwierdzonego uchwałą Nr XVII/227/2016 Rady Miasta Racibórz z
dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 12 maja 2016r., poz. 2708), teren objęty niniejszym zarządzeniem zlokalizowany jest na obszarze oznaczonym symbolem – IZ1/4MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Numer księgi wieczystej

Nieruchomości zapisane na własność Gminy Miasta Racibórz w księdze wieczystej GL1R/00025960/5 Sądu Rejonowego w Raciborzu

Forma zbycia

Pozostaje w ofercie Miasta

Miejsce przetargu

Pozostaje w ofercie Miasta

 

Miejsce publikacji ogłoszenia

Pozostaje w ofercie Miasta.

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Urzędu Miasta Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 220 (II piętro),tel. 32 755 07 41.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H