Położenie

Działki gruntu położone w Raciborzu przy ul. Koszalińskiej

Dane podstawowe

Działki położone są w Raciborzu przy ul. Koszalińskiej. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a ich najbliższe otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tereny rolnicze.
Na działce nr 1532/1187 będącej przedmiotem sprzedaży, zlokalizowana jest sieć infrastruktury technicznej o uregulowanym stanie prawnym w formie nieograniczonej w czasie służebności przesyłu, szczegółowo opisanej w dziale III księgi wieczystej nr GL1R/00036855/6. Przedmiotowa działka powstała w wyniku podziału działki nr 1240/1187.
W ewidencji gruntów i budynków działki opisane są użytkiem „R”–grunty orne, zatem zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.), na nabywcy będzie spoczywał obowiązek wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.

Oznaczenia geodezyjne

Działki oznaczone ewidencyjnie numerami:
1) nr 563/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1023 ha,
2) nr 564/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0742 ha,
3) nr 565/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0741 ha,
4) nr 566/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1026 ha,
5) nr 567/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1027 ha,
6) nr 568/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0742 ha,
7) nr 569/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0744 ha,
8) nr 570/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0854 ha,
9) nr 572/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1333 ha,
10) nr 573/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0741 ha,
11) nr 574/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1024 ha,
12) nr 575/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1021 ha,
13) nr 576/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0894 ha,
14) nr 577/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0750 ha,
15) nr 578/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1428 ha,
16) nr 579/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1471 ha,
17) nr 1241/1187 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,0889 ha,
18) nr 1532/1187 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1066 ha.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIII/648/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2018 r.
(Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5496 z dnia 6 września 2018 r.), działki będące przedmiotem sprzedaży, zlokalizowane są na terenach oznaczonych symbolem:
- działki nr 563/552, 564/552, 565/552, 566/552: GZ3/2MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (100% powierzchni działki),
- działka nr 567/552: GZ3/2MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (98,1% powierzchni działki), G18R - Tereny upraw rolnych (1,9% powierzchni działki),
- działka nr 568/552: GZ3/2MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (97,0% powierzchni działki), G18R - Tereny upraw rolnych (3,0% powierzchni działki),
- działka nr 569/552: GZ3/2MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (96,0% powierzchni działki), G18R - Tereny upraw rolnych (4,0% powierzchni działki),
- działka nr 570/552: GZ3/2MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (95,2% powierzchni działki), G18R - Tereny upraw rolnych (4,8% powierzchni działki),
- działki nr 572/552, 573/552, 574/552: GZ3/1MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (94,0% powierzchni działki), G18R - Tereny upraw rolnych (6,0% powierzchni działki),
- działka nr 575/552: GZ3/1MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (94,7% powierzchni działki), G18R - Tereny upraw rolnych (5,3% powierzchni działki),
- działka nr 576/552: GZ3/1MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (96,0% powierzchni działki), G18R - Tereny upraw rolnych (4,0% powierzchni działki),
- działka nr 577/552: GZ3/1MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (97,0% powierzchni działki), G18R - Tereny upraw rolnych (3,0% powierzchni działki),
- działka nr 578/552: GZ3/1MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (98,0% powierzchni działki), G18R - Tereny upraw rolnych (2,0% powierzchni działki),
- działka nr 579/552: GZ3/1MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (100% powierzchni działki), - działki nr 1241/1187, 1532/1187: GZ3/3MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (100% powierzchni działki).

Numer księgi wieczystej

Działki wymienione w pkt. 1-16 zapisane są w księdze wieczystej nr GL1R/00056803/3 Sądu Rejonowego w Raciborzu.
Działki wymienione w pkt. 17-18 zapisane są w księdze wieczystej nr GL1R/00036855/6 Sądu Rejonowego w Raciborzu.

Forma zbycia

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu.
Cena wywoławcza nieruchomości netto:
1) nr 554/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 155 000 zł,
2) nr 555/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 103 000 zł,
3) nr 556/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 104 000 zł,
4) nr 557/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 104 000 zł.

Wadium

10000.00

Miejsce przetargu

Termin i miejsce przetargu:
 -Przetarg na sprzedaż działek nr 563/552, 564/552 i 565/552 odbędzie się w dniu 12 października 2020 r., o godzinie 11.00, w sali nr 108 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
- Przetarg na sprzedaż działek nr 566/552, 567/552 i 568/552 odbędzie się w dniu 15 października 2020 r., o godzinie 11.00, w sali nr 108 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
- Przetarg na sprzedaż działek nr 569/552, 570/552 i 572/552 odbędzie się w dniu 19 października 2020r., o godzinie 11.00, w sali nr 108 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
- Przetarg na sprzedaż działek nr 573/552, 574/552 i 575/552 odbędzie się w dniu 22 października 2020 r., o godzinie 11.00, w sali nr 108 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
Przetarg na sprzedaż działek nr 576/552, 577/552 i 578/552 odbędzie się w dniu 27 października 2020 r., o godzinie 11.00, w sali nr 108 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
- Przetarg na sprzedaż działek nr 579/552, 1241/1187 i 1532/1187 odbędzie się w dniu 29 października 2020 r., o godzinie 11.00, w sali nr 108 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
Cena wywoławcza nieruchomości netto :
1) nr 563/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 120 000 zł,
2) nr 564/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 89 000 zł,
3) nr 565/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 89 000 zł,
4) nr 566/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 121 000 zł,
5) nr 567/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 121 000 zł,
6) nr 568/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 89 000 zł,
7) nr 569/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 90 000 zł,
8) nr 570/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 102 000 zł,
9) nr 572/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 147 000 zł,
10) nr 573/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 82 000 zł,
11) nr 574/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 113 000 zł,
12) nr 575/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 113 000 zł,
13) nr 576/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 99 000 zł,
14) nr 577/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 83 000 zł,
15) nr 578/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 158 000 zł,
16) nr 579/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 162 000 zł,
17) nr 1241/1187 k.m. 7 obręb Racibórz - 98 000 zł,
18) nr 1532/1187 k.m. 7 obręb Racibórz - 118 000 zł.
Cena uzyskana w wyniku przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 poz. 106 z póżn. zm.).
Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w wysokości 10 000 zł, na konto bankowe Nr 97 1050 1070 1000 0004 0003 3544 ING Bank Śląski S.A, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy:
- najpóźniej w dniu 7 października 2020 r., w przypadku działek: 563/552, 564/552, 565/552, 566/552, 567/552 i 568/552.
- najpóźniej w dniu 14 października 2020 r., w przypadku działek nr 569/552, 570/552, 572/552, 573/552, 574/552 i 575/552,
- najpóźniej w dniu 21 października 2020 r., w przypadku działek nr 576/552, 577/552 i 578/552  579/552, 1241/1187 i 1532/1187.

Miejsce publikacji ogłoszenia

Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości.

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 220 (II piętro), tel. 32 755 07 41.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf ogłoszenie ul Koszalińska.pdf 20-09-11 13:14 142.16KB pobierz plik: ogłoszenie ul Koszalińska.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H