• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Baza nieruchomości/Działka nr 1034/153 w rejonie ulicy Kozielskiej

Działka nr 1034/153 w rejonie ulicy Kozielskiej

Położenie

Nieruchomość rolna połozona w Raciborzu w rejonie ulicy Kozielskiej

Dane podstawowe

Nieruchomość położona jest w rejonie ul. Kozielskiej, w sąsiedztwie gruntów użytkowanych rolniczo. Faktyczny dostęp do drogi odbywa się w sposób ustalony zwyczajowo, przez kompleks działek stanowiących własność prywatną lub własność Gminy Miasta Racibórz. Zbywany teren nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej. Celem ustanowienia takiego dostępu niezbędne jest podjęcie przez nabywcę działań, własnym kosztem i staraniem, w oparciu o art. 145 k.c., skutkujących ustanowieniem służebności drogowej polegającej na prawie przejścia
i przejazdu przez nieruchomości sąsiednie, umożliwiające skomunikowanie działki.

Oznaczenia geodezyjne

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem nr 1034/153 k.m. 4, obręb Starawieś o powierzchni ewidencyjnej 0,4466 ha.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą
Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. działka zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten w części oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne). W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest klasą bonitacyjną jako grunty orne klasy: II, IIIa.

Numer księgi wieczystej

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej numer GL1R/00004596/9 Sądu Rejonowego w Raciborzu na własność Gminy Miasta Racibórz.

Forma zbycia

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Cena wywoławcza

48000.00

Wadium

4800.00

Termin przetargu

2023-12-05

Miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023r. o godzinie 11.00, w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w wysokości 4.800,00 zł, na konto bankowe Nr 97 1050 1070 1000 0004 0003 3544 ING Bank Śląski S.A, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej w dniu 28 listopada 2023r.

Miejsce publikacji ogłoszenia

Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości.

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 216 (II piętro), tel. 32 755 0708.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia o przetargach
pdf 2023-11-06 Ogłoszenie pierwszy 1034 KOWR.pdf
ilość pobrań: 9
Ogłoszenie pierwszy 1034 KOWR.pdf 103.99KB zobacz

 

do góry