• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Baza nieruchomości/Działka rolna nr 741/133 w rejonie ulicy Bogumińskiej

Działka rolna nr 741/133 w rejonie ulicy Bogumińskiej

Położenie

Działka rolna nr 741/133 w rejonie ulicy Bogumińskiej

Dane podstawowe

Nieruchomość położona jest w obrębie Studzienna, w rejonie ul. Bogumińskiej, w sąsiedztwie gruntów użytkowanych rolniczo, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej „Bogumińska”. Nieruchomość pozbawiona jest dostępu do drogi publicznej. Celem ustanowienia takiego dostępu niezbędne jest podjęcie przez nabywcę działań, własnym kosztem i staraniem, w oparciu o art. 145 k.c., skutkujących ustanowieniem służebności drogowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomości sąsiednie stanowiące własność prywatną.
Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, w związku z brakiem dostępu do drogi publicznej, a także przez wzgląd na to, że nabycie przedmiotowej nieruchomości może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, sprzedaż działki następuje w formie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. W przetargu będą mogli brać udział właściciele lub użytkownicy wieczyści działek sąsiadujących ze zbywaną działką tj. działek oznaczonych ewidencyjnie nr
740/133 k.m. 2 obręb Studzienna, 379/133 k.m. 2 obręb Studzienna, 382/133 k.m. 2 obręb Studzienna, 742/134 k.m. 2 obręb Studzienna.

Oznaczenia geodezyjne

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 741/133 k.m. 2 obręb Studzienna, o powierzchni 0,0816ha

Plan zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce
strukturalnej Studzienna-Sudół zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/626/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 66, poz. 1770) zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolem I17R (tereny rolnicze) W ewidencji gruntów i budynków teren sklasyfikowany jest klasą bonitacyjną jako rola-R klasy II i IIIa.

Numer księgi wieczystej

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr GL1R/00025960/5 Sądu Rejonowego w Raciborzu, na własność Gminy Racibórz

Forma zbycia

Pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu

Cena wywoławcza

10000.00

Wadium

1000.00

Termin przetargu

2023-12-12

Miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023r. o godzinie 13.00 w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 1000,00 zł, na konto bankowe Nr 97 1050 1070 1000 0004 0003 3544 ING Bank Śląski S.A, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej w dniu 5 grudnia 2023r.

Miejsce publikacji ogłoszenia

Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 220 (II piętro), telefon: 32 755 0708

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia o przetargach
pdf 2023-11-10 Ogłoszenie 741_133 Bogumińska.pdf
ilość pobrań: 16
Ogłoszenie 741_133 Bogumińska.pdf 116.86KB zobacz
pdf 2023-11-10 Mapa 2 (skala 500 format A4) 741_133 Bogumińska.pdf
ilość pobrań: 17
Mapa 2 (skala 500 format A4) 741_133 Bogumińska.pdf 246.83KB zobacz
png 2023-11-10 Ortofotomapa 741_133 Bogumińska.png
ilość pobrań: 9
Ortofotomapa 741_133 Bogumińska.png 805.71KB zobacz
pdf 2023-11-10 Mapa- MPZP Bogumińska.pdf
ilość pobrań: 19
Mapa- MPZP Bogumińska.pdf 1.55MB zobacz

 

do góry