• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Baza nieruchomości/Kompleks nieruchomości inwestycyjnych zlokalizowanych w (..)

Kompleks nieruchomości inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie ulicy Rudzkiej

Położenie

Działki gruntu położone w Raciborzu w rejonie ul. Rudzkiej

Dane podstawowe

Nieruchomość położona jest w Raciborzu, w obrębie Ostróg, w rejonie ul. Rudzkiej, w pobliżu ujścia Kanału Ulga do rzeki Odry. Bezpośrednie otoczenie stanowią tereny przemysłowo-magazynowe oraz uprawiane rolniczo.
W sąsiedztwie terenu przebiega Regionalna Droga Racibórz – Pszczyna. Teren stanowią nieużytki i wody stojące po byłych wyrobiskach eksploatacji złóż kruszyw mineralnych. Teren porośnięty jest zróżnicowaną roślinnością i licznym drzewostanem. Znaczną jego część zajmują wody stojące, tj. stawy poprzedzielane groblami. Część obszaru obejmuje drogi dojazdowe o nawierzchni wyłożonej płytami betonowymi lub o nawierzchni nieutwardzonej.
Od północno-wschodniej strony terenu występuje obwałowanie Kanału Ulga.
Na nieruchomości znajdują się również dwa stawy - zbiorniki zastępcze dla płazów.
Nieruchomość skomunikowana jest z ulicą Rudzką, poprzez ulicę Franciszka Grzonki i ulicę Huzarską. Wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do dostosowania, przebudowy na własny koszt
istniejącego układu komunikacyjnego, w celu przystosowania go do potrzeb planowanej funkcji, na warunkach uzgodnionych z zarządcą dróg.
Przez nieruchomość przebiegają sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, sanitarnej.

Oznaczenia geodezyjne

W skład nieruchomości wchodzą działki gruntu oznaczone ewidencyjnie:
1) nr 965/883 i 907/884 k.m. 3 obręb Ostróg o łącznej powierzchni 36,8533 ha, ,
2) nr 716/189 i 640/132 k.m. 3 obręb Ostróg o łącznej powierzchni 3,7795 ha.
Powyższe działki stanowią jeden przedmiot sprzedaży tj. nieruchomość o łącznej
powierzchni 40,6328 ha.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciborza, zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/73/99 Rady Miejskiej w Raciborzu z dnia 25 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 24 września 1999 r. Nr 41, poz. 1132) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ostróg, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/469/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 14 lipca 2005 r. Nr 85, poz. 2337), działki zlokalizowane są na terenach oznaczonych symbolami:
1) działka nr 965/883:
- K1US - Tereny sportu i rekreacji (co stanowi 98,1% powierzchni działki),
- K1RO - Tereny upraw ogrodniczych i sadowniczych (co stanowi 1,4% powierzchni działki),
- K1KDD - Tereny dróg publicznych klasy dojazdowa (co stanowi 0,5% powierzchni działki).
2) działka nr 907/884:
- K1US - Tereny sportu i rekreacji (co stanowi 99,0% powierzchni działki),
- ZK - Teren występowania udokumentowanego złoża kopaliny (co stanowi 0,8% powierzchni działki),
- K1KDD - Tereny dróg publicznych klasy dojazdowa (co stanowi 0,1% pow. działki),
- K2KDD - Tereny dróg publicznych klasy dojazdowa (co stanowi 0,1% pow. działki).
3) działka nr 716/189:
- ZK - Teren występowania udokumentowanego złoża kopaliny (co stanowi 51,7% powierzchni działki),
- K4ZI - Tereny zieleni urządzonej izolacyjnej (co stanowi 35,3% pow. działki),
- K1US - Tereny sportu i rekreacji (co stanowi 12,4% powierzchni działki),
- K1KP, KR - Tereny ciągów pieszych i rowerowych (co stanowi 0,4% pow. działki),
- K2KDD - Tereny dróg publicznych klasy dojazdowa (co stanowi 0,2% pow. działki).
4) działka nr 640/132:
- K1US - Tereny sportu i rekreacji (co stanowi 100% powierzchni działki).

Numer księgi wieczystej

1) Działki gruntu oznaczone ewidencyjnie nr 965/883 i 907/884 k.m. 3 obręb Ostróg, zapisane są w księdze wieczystej nr GL1R/00017573/6 Sądu Rejonowego w Raciborzu na własność Gminy Miasta Racibórz,
2) Działki gruntu oznaczone ewidencyjnie nr 716/189 i 640/132 k.m. 3 obręb Ostróg, zapisane są w księdze wieczystej nr GL1R/00021882/6 Sądu Rejonowego w Raciborzu na własność Gminy Miasta Racibórz.

Forma zbycia

Nieruchomość pozostaje w zasobie Miasta

Cena wywoławcza

0.00

Wadium

0.00

Termin przetargu

0000-00-00

Miejsce przetargu

Nieruchomość pozostaje w zasobie Miasta

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 216 (II piętro), tel. 32 755 07 41, 32 755 06 68.

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia o przetargach
pdf 2023-12-12 ortofotomapa A3 ul Rudzka.pdf
ilość pobrań: 12
ortofotomapa A3 ul Rudzka.pdf 5.61MB zobacz
pdf 2023-12-12 ewidencyjna A1 ul Rudzka.pdf
ilość pobrań: 10
ewidencyjna A1 ul Rudzka.pdf 1.17MB zobacz
pdf 2023-12-12 zasadnicza A1 ul Rudzka.pdf
ilość pobrań: 9
zasadnicza A1 ul Rudzka.pdf 2.86MB zobacz
pdf 2023-12-12 plan ul Rudzka.pdf
ilość pobrań: 9
plan ul Rudzka.pdf 2.7MB zobacz
jpg 2023-12-12 ul Rudzka.JPG
ilość pobrań: 7
ul Rudzka.JPG 329.56KB zobacz

 

do góry