Urząd Miasta Racibórz
https://www.raciborz.pl/urzad/organizacje_spoleczne
Drukuj grafikę : tak / nie

Organizacje społeczne

Niżej wymienione organizacje społeczne z terenu miasta współpracują z Biurem Zarządzania Kryzysowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Oddział Miejski WOPR Racibórz

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889), ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) i innych przepisów z zakresu ratownictwa wodnego oraz na podstawie statutu WOPR.

Ochotnicze Straże Pożarne

Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, gmina ma za zadanie m.in. zapewnić bezpieczeństwo obywateli w zakresie ochrony przeciwpożarowej, którą gmina realizuje przy pomocy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Działają one w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustawę z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zarejestrowana jest w sądzie jako stowarzyszenie, posiada osobowość prawną i jest jednostką ochrony przeciwpożarowej. Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych koszty funkcjonowania OSP są pokrywane w szczególności m.in. z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

Na terenie gminy Racibórz działają 4 jednostki OSP:

OSP Racibórz-Markowice

47-400 Racibórz-Markowice
ul. Arki Bożka 20 A

OSP Racibórz -Miedonia

47-400 Racibórz-Miedonia
ul. Podmiejska 38

OSP Racibórz-Sudół

47-400 Racibórz-Sudół
ul. Hulczyńska 154

OSP Racibórz-Brzezie

47-400 Racibórz-Brzezie
ul. Bitwy Olzańskiej 28

Wszystkie jednostki  wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
W 1992 roku jednostki OSP Brzezie, Sudół i Markowice brały udział w gaszeniu pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej.

Wszystkie 4 jednostki brały udział w akcji przeciwpowodziowej i w usuwaniu skutków powodzi "tysiąclecia" w 1997 roku.

Jednostki OSP wykonują zadania w zakresie: