Położenie

Nieruchomość położona w Raciborzu u zbiegu ulicy Karola Miarki i Placu Wolności

Dane podstawowe

Nieruchomość położona jest w centrum Raciborza, pomiędzy ul. Karola Miarki a Pl. Wolności. Bezpośrednie otoczenie stanowią budynki wielomieszkaniowe oraz usługowe. Dostęp do gminnej drogi publicznej - ulicy Karola Miarki zapewniony jest poprzez działkę oznaczoną ewidencyjnie numerem 2542/173 k.m. 4 obręb Racibórz stanowiącą własność Gminy Miasta Racibórz.
Stan techniczny składnika budowlanego określa się jako zły.

Oznaczenia geodezyjne

Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej GL1R/00018501/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu na własność Gminy Miasta Racibórz, oznaczona ewidencyjnie numerami działek 3604/173, 3069/173 i 5046/173 k.m. 4 obręb Racibórz o łącznej powierzchni 0,1557 ha, której częścią składową są zabudowania po byłej Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu, tj. − budynek administracyjno – biurowy o powierzchni użytkowej 928,58 m2, − wiata o powierzchni użytkowej 68,58 m2, − kojce dla psów o powierzchni użytkowej 131,15 m2, − garaże o powierzchni użytkowej 99,00 m2.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Śródmieście, zatwierdzonego uchwałą Nr XLIII/651/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia
24 maja 2006r., (Dz.Urz.Woj.Śl. z 28 sierpnia 2006r., nr 103, poz. 2899), przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową, na rysunku planu oznaczoną symbolem H6U.
Ustalenia ogólne i szczegółowe zawarte zostały w tekście powołanego planu.

Numer księgi wieczystej

Księga wieczysta GL1R/00018501/8

Forma zbycia

Pozostaje w ofercie Miasta.

Miejsce przetargu

Pozostaje w ofercie Miasta.

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 220 (II piętro), tel. 32 755 06 68.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H