Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

ZARZĄDZENIE NR 1007/2020 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad używania logo Miasta Racibórz Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), Uchwały nr XXIV/345/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Miasta Racibórz zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się zasady używania logo Miasta Racibórz.

§ 2.

Logo Miasta Racibórz może być używane:
1) podczas wszystkich uroczystości krajowych i zagranicznych, w których Miasto Racibórz jest gospodarzem, współgospodarzem lub uczestnikiem,
2) podczas wszelkich imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym, które są wspierane finansowo przez Miasto Racibórz,
3) do sygnowania wydawnictw Urzędu Miasta,
4) jako element dekoracyjny na wszelkich upominkach i pamiątkach związanych z Miastem Racibórz,
5) w innych przypadkach jeżeli jest to związane z promocją Miasta Racibórz.

§ 3.

Logo może być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zawartych w Podstawowej księdze identyfikacji, stanowiącej załącznik do Uchwały nr XXIV/345/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Miasta Racibórz.

§ 4.

1. Prawo do używania logo bez ubiegania się o zgodę przysługuje:
1) organom Miasta Racibórz,
2) Urzędowi Miasta Racibórz,
3) jednostkom organizacyjnym Miasta Racibórz,
4) gminnym osobom prawnym,
5) spółkom kapitałowym, w których Miasto Racibórz jest udziałowcem, akcjonariuszem lub
członkiem
6) Radnym Rady Miasta Racibórz w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu.
2. Prawo do używania logo bez ubiegania się o zgodę przysługuje także podmiotom, które na mocy odrębnych umów i porozumień realizują wspólne projekty kulturalne, promocyjne, sportowe i inne, na zlecenie Gminy realizują powierzone im zadania publiczne lub są organizatorami przedsięwzięcia objętego Patronatem Prezydenta Miasta Racibórz, a używanie logo ma miejsce w trakcie realizacji tych projektów, zadań i przedsięwzięć oraz w związku z ich realizacją.

§ 5.

1. Wykorzystanie logo w celach komercyjnych jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Racibórz.
2. Przez komercyjne wykorzystanie logo rozumie się w szczególności:
1) umieszczenie logo na produktach przeznaczonych do sprzedaży lub na materiałach powiązanych bezpośrednio z takim produktem jak: opakowania, instrukcje i inne,
2) umieszczenie logo na materiałach reklamowych bezpośrednio zachęcających do kupna produktów lub usług,
3) posługiwanie się prawem do korzystania z logo jako gwarancji określonego poziomu jakości towarów lub usług,
4) wykorzystanie logo w każdy inny sposób, mający na celu promocję produktów lub usług.

§ 6.

1. Zgodę na wykorzystanie logo udziela się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu, zawierający informację na temat prowadzonej działalności i zamierzonego sposobu
wykorzystania znaku.
2. Prezydent Miasta Racibórz wyraża zgodę na wykorzystanie logo, określając zakres posługiwania się logo. Wyrażenie zgody można uzależnić od przedstawienia do akceptacji projektu graficznego wykorzystania logo.
3. Wszelkie działania i materiały promocyjne przygotowywane z użyciem logo Miasta Racibórz, według wytycznych zawartych w Podstawowej księdze identyfikacji, należy konsultować z Wydziałem Informacji i Promocji.
4. Interpretacja zapisów Podstawowej księgi identyfikacji, w sytuacjach wykraczających poza jej założenia, należy do Prezydenta Miasta Racibórz.

§ 7.

1. Zgoda na wykorzystywanie logo może być cofnięta w przypadku naruszenia postanowień niniejszego zarządzenia, odstępstwa od warunków wydanej zgody, odstępstwa od zasad określonych w Podstawowej księdze identyfikacji.
2. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystywanie logo lub po wygaśnięciu okresu, na który przyznane zostało prawo do jego wykorzystywania, korzystający z logo jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania posługiwania się nim.

§ 8.

1. Logo nie może być wykorzystywane w sposób godzący w interes i dobre imię Miasta Racibórz, jego organów i jednostek organizacyjnych.
2. Logo nie może być wykorzystywane w kampaniach związanych z wyborami lub referendum.
3. Osoby, które uzyskały zgodę na wykorzystanie logo, nie mogą odstępować osobom trzecim prawa do posługiwania się znakiem.

§ 9.

Udzielona zgoda wygasa wskutek:
1) upływu okresu, na który została udzielona,
2) zrzeczenia się uprawnionego do korzystania z logo Miasta Racibórz,
3) zaprzestania przez uprawnionego działalności, z którą zgoda była związana,
4) przeniesienia prawa do używania logo miasta Racibórz bez zgody Prezydenta Miasta na osobę trzecią.
5) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

§ 10.

Udzielenie zgody, o której mowa w §6 ust. 1 następuje nieodpłatnie.

§ 11.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Informacji i Promocji, a nadzór nad wykonaniem będę sprawował osobiście.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kategoria: Logo Miasta Racibórz [12]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
cdr LOGA RACIBÓRZ CDR COREL 20-11-26 15:02 1.37MB pobierz plik: LOGA RACIBÓRZ CDR COREL
pdf LOGA RACIBÓRZ LOGO alternatywne grafit 20-11-26 15:02 1.31MB pobierz plik: LOGA RACIBÓRZ LOGO alternatywne grafit
pdf LOGA RACIBÓRZ PDF 20-11-26 15:02 19.38KB pobierz plik: LOGA RACIBÓRZ PDF
png LOGO NEGATYWOWE PNG 20-11-26 15:03 309.45KB pobierz plik: LOGO NEGATYWOWE PNG
png LOGO PODSTAWOWE PNG 20-11-26 15:03 349.73KB pobierz plik: LOGO PODSTAWOWE PNG
jpg Racibórz logo alternatywne grafit JPG 20-11-26 15:03 1.95MB pobierz plik: Racibórz logo alternatywne grafit JPG
png Racibórz logo alternatywne GRAFIT PNG 20-11-26 15:04 55.04KB pobierz plik: Racibórz logo alternatywne GRAFIT PNG
jpg Racibórz logo alternatywne JPG 20-11-26 15:04 1.93MB pobierz plik: Racibórz logo alternatywne JPG
png Racibórz logo alternatywne PNG 20-11-26 15:04 38.04KB pobierz plik: Racibórz logo alternatywne PNG
jpg Racibórz logo negatyw JPG 20-11-26 15:04 1.99MB pobierz plik: Racibórz logo negatyw JPG
jpg Racibórz logo podstawowe JPG 20-11-26 15:05 2.06MB pobierz plik: Racibórz logo podstawowe JPG
png Racibórz logo podstawowe PNG 20-11-26 15:05 228.73KB pobierz plik: Racibórz logo podstawowe PNG
kategoria: Zasady używania logo Miasta Racibórz [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie - zasady używania logo 20-12-07 12:58 202.1KB pobierz plik: Zarządzenie - zasady używania logo
pdf Podstawowa księga identyfikacji RACIBÓRZ 20-12-07 12:57 3.1MB pobierz plik: Podstawowa księga identyfikacji RACIBÓRZ

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H