do góry

UCHWAŁA NR XIV/177/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 31 października 2007r.

w sprawie: ustanowienia znaku promocyjnego Miasta Racibórz oraz zasad jego używania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach ( Dz. U. 1978 Nr 31, poz. 130 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje :

§ 1

Ustanawia się znak promocyjny Miasta Racibórz w formie Logo. Specyfikacja Logo stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Logo Miasta Racibórz, jest znakiem promocyjnym i może być używane:

 • podczas wszystkich uroczystości krajowych i zagranicznych, w których Miasto Racibórz jest gospodarzem, współgospodarzem lub uczestnikiem,
 • podczas wszelkich imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym, które są wspierane finansowo przez Miasto Racibórz,
 • do sygnowania wydawnictw Urzędu Miasta,
 • jako element dekoracyjny na wszelkich upominkach i pamiątkach związanych z Miastem Racibórz,
 • w innych przypadkach jeżeli jest to związane z promocją Miasta Racibórz.

2. Logo może być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze specyfikacją. Nie dopuszcza się stosowania stylizacji Logo.

§ 3

Prawo do używania Logo przysługuje:

 1. organom Miasta Racibórz,
 2. Urzędowi Miasta Racibórz,
 3. jednostkom organizacyjnym Miasta Racibórz,
 4. Radnym Rady Miasta Racibórz w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu. 

§ 4

 1. Logo może być wykorzystywane przez inne organizacje, osoby prawne oraz fizyczne, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez Prezydenta Miasta, na podstawie wniosku stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Przeniesienie tego prawa na inne osoby wymaga odrębnej zgody Prezydenta Miasta.

§ 5

 1. Zgodę określoną w §4 ust. l i 2 wydaje się na czas określony, nie dłuższy jednak niż 1 rok. Może być ona przedłużona o kolejny okres jednoroczny.
 2. Prezydent może wyrażoną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeżeli osoba uprawniona nie zachowuje warunków, na których zgoda została udzielona. 

§ 6

Udzielona zgoda wygasa wskutek:

 1. upływu okresu, na który została udzielona,
 2. zrzeczenia się uprawnionego do korzystania z Logo miasta Racibórz,
 3. zaprzestania przez uprawnionego działalności, z którą zgoda była związana,
 4. przeniesienia prawa do używania Logo miasta Racibórz bez zgody Prezydenta Miasta na osobę trzecią.

§ 7

Udzielenie zgody, o której mowa w §4 ust. l, następuje nieodpłatnie. 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kategoria: Zasady używania logo [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Załącznik nr 1 - do Uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XIV/177/2007 z dnia 31 października 2007r. 12-04-16 11:46 193.5KB pobierz plik: Załącznik nr 1 - do Uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XIV/177/2007 z dnia 31 października 2007r.
doc Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XIV/177/2007 z dnia 31 października 2007 - Wniosek o używanie logo 12-04-16 11:47 25.5KB pobierz plik: Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XIV/177/2007 z dnia 31 października 2007 - Wniosek o używanie logo

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H