Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA !

W ramach geoportalu miejskiego - Elektronicznego Systemu Informacji Miejskiej - udostępniono usługi przeglądania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza. Portal dosępny jest na stronie internetowej https://raciborz.imapcity.pl.

Po otwarciu stronynależy wybrać moduł Planowanie przestrzenne. Na pasku Zawartość mapy użytkownik wybiera zakres tematyczny wyświetlanej mapy tj. Oryginalne rastry studium - zestaw.

Instrukcja obsługi geoportalu miejskiego dostępna jest tutaj.

Aby przeglądać Studium uwarunkowań i kierunków na miejskim geoportalu esim.raciborz.pl wystarczy przejść tutaj.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza zostało przyjęte 30 grudnia 2009 r. Uchwałą Rady Miasta Racibórz Nr XXXVIII/575/2009. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium uwarunkowań i kierunków określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. Dokument ten nie jest aktem prawa miejscowego, jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 

Ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu, w pokoju 208 na II piętrze, a także otrzymać wypis i wyrys - opis procedury oraz druk wniosku dostępny jest tutaj.

kategoria: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza” 16-05-19 10:20 12.73KB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza”
kategoria: Załącznik nr 1 - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - część tekstowa [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf TOM I - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - tekst studium 16-05-19 10:21 207.47KB pobierz plik: TOM I - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - tekst studium
pdf TOM I - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - załączniki tekstowo-tabelaryczne UT/1–UT/36 16-05-19 10:21 899.44KB pobierz plik: TOM I - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - załączniki tekstowo-tabelaryczne UT/1–UT/36
kategoria: Załącznik nr 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - część tekstowa [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf TOM II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - tekst studium 16-05-19 10:22 494.53KB pobierz plik: TOM II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - tekst studium
pdf TOM II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - załączniki tekstowo tabelaryczne KT/1.1; KT/2.1–KT/2.14; KT/3.1; KT/4.1–KT/4.3 16-05-19 10:22 272.26KB pobierz plik: TOM II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - załączniki tekstowo tabelaryczne KT/1.1; KT/2.1–KT/2.14; KT/3.1; KT/4.1–KT/4.3
kategoria: Załącznik nr 3 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - część rysunkowa [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Rysunek IIA – Kierunki zagospodarowania przestrzennego - plansza zbiorcza 16-05-19 10:24 19.91MB pobierz plik: Rysunek IIA – Kierunki zagospodarowania przestrzennego - plansza zbiorcza
pdf Rysunek IIB – Kierunki ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 16-05-19 10:24 15.62MB pobierz plik: Rysunek IIB – Kierunki ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
pdf Rysunek IIC – Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - plansza zbiorcza 16-05-19 10:24 11.46MB pobierz plik: Rysunek IIC – Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - plansza zbiorcza
kategoria: Załącznik nr 3 - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - część rysunkowa [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Rysunek IA – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – zagospodarowanie terenu 16-05-19 10:22 16.1MB pobierz plik: Rysunek IA – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – zagospodarowanie terenu
pdf Rysunek IB – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – komunikacja i infrastruktura techniczna 16-05-19 10:22 12.16MB pobierz plik: Rysunek IB – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – komunikacja i infrastruktura techniczna
pdf Rysunek IC – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – uwarunkowania przyrodnicze 16-05-19 10:23 15.63MB pobierz plik: Rysunek IC – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – uwarunkowania przyrodnicze
pdf Rysunek ID – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – uwarunkowania kulturowe 16-05-19 10:23 9.66MB pobierz plik: Rysunek ID – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – uwarunkowania kulturowe
pdf Rysunek IE – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – stan prawny gruntów 16-05-19 10:23 13.7MB pobierz plik: Rysunek IE – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – stan prawny gruntów
pdf Rysunek IF – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – plany miejscowe i przesądzenia lokalizacyjne 16-05-19 10:23 14.93MB pobierz plik: Rysunek IF – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – plany miejscowe i przesądzenia lokalizacyjne
kategoria: Załącznik nr 4 - Rozpatrzenie uwag [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium 16-05-19 10:24 79.53KB pobierz plik: Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H