Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Racibórz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urząd Miasta Racibórz .

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.

Elementy niedostępne

 • wybrane pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo,
 • wybrane treści na stronie mogą posiadać błędy redakcyjne,
 • materiały audio-wizualne w zewnętrznych kanałach informacyjnych mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo,
 • materiały w zewnętrznych kanałach społecznościowych mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-11
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu: ALT + 0
 • Przejdź do treści: ALT + 1
 • Mapa strony: ALT + 2
 • Panel WCAG: ALT + 3
 • Przejdź do wyszukiwarki: ALT + 4

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Marek Okrent, or19@um.raciborz.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 327 550 701. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna. Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Najbliżej położone dostępnego wejścia miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami są zlokalizowane naprzeciw windy, w pobliżu skrzyżowania ulicy Podwale i Króla Stefana Batorego. Pomiędzy dwoma miejscami parkingowymi a windą ułożono ścieżkę z płyt, która ułatwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Kolejne miejsca parkingowe znajdują się: przed budynkiem od strony ul. Króla Stefana Batorego oraz przy ulicy Środkowej.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście dostępne zlokalizowane jest w pobliżu skrzyżowania ulic: Króla Stefana Batorego i Podwale. Winda zewnętrzna pozwala z poziomu ziemi na dostęp do parteru oraz pięter od 1 do 3.
Komunikację głosową z Biurem Obsługi Interesanta zapewnia domofon zainstalowany w wiatrołapie przy windzie.

Wejście główne do budynku znajduje się w zabytkowym portalu od ulicy Króla Stefana Batorego. Przy drzwiach wejściowych został zainstalowany dzwonek do zasygnalizowania pomocy.
Wzdłuż biegu schodów zainstalowano prowadnice z platformą do przewozu osób poruszających się na wózku (platforma zapewniała dostęp do parteru osobom z niepełnosprawnością ruchową przed instalacją windy).
Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący
Wśród pracowników Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego dwanaście osób szkolonych jest z języka migowego, aby zapewnić kontakt z osobami niesłyszącymi. Biuro Obsługi Interesantów, pełniące również funkcję punktu informacyjnego znajduje się w okolicy wejścia. Na wyposażeniu biura znajdują się lupy powiększające tekst oraz pętla indukcyjna umożliwiająca wzmocnienie sygnału dźwiękowego i wytłumienie dźwięków pochodzących z tła.
Do budynku Urzędu Miasta Racibórz może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku nie mają rozgałęzień.Posadzka na korytarzach jest równa bez nagłych uskoków. Wejścia do pomieszczeń są bez progowe, a szerokość przejścia jest nie węższa niż 0,9 m.

Komunikacja pionowa

Komunikacja pionowa odbywa się za pośrednictwem windy oraz w mniejszym stopniu platformy przy schodowej.
Łączniki korytarzy z windą są wykonane w taki sposób, że pomimo zabezpieczeń przeciwpożarowych umożliwiają swobodne przejście lub przejazd wózkiem i wjazd na korytarz.
Oznakowane zostały stopnie (pierwszy i ostatni na stopnicy i podstopnicy w klatkach schodowych), które są dwie wewnątrz Urzędu Miasta.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Na parterze, pierwszym i drugim piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto w toalecie na parterze zainstalowany jest przewijakdla dziecka. W Biurze Obsługi Interesantów znajduje się miejsce do karmienia niemowląt oraz stanowisko zabaw dla dzieci wyposażone w dostosowane meble, kredki i kolorowanki.

Urząd Stanu Cywilnego w Raciborzu, ul. Wileńska 7

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się oznaczone miejsce parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu wewnętrznego. Przed drzwiami głównymi znajduje się przycisk przywołujący obsługę Urzędu Stanu Cywilnego.

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów / uskoków, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa

Winda platformowa zewnętrzna dla osób z niepełnosprawnościami. Aby skorzystać z windy,należy wezwać pracownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Dostępność architektoniczna Straży Miejskiej w Raciborzu

Siedziba Straży Miejskiej w Raciborzu mieści się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz.

Kontakt telefoniczny:

Dostępność wejść

Wejście główne do siedziby Straży usytuowane jest od strony ul. Podwale poprzez drzwi otwierane automatycznie (w godzinach pracy Urzędu Miasta w Raciborzu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 07:30 – 15:30, środa godz. 07:30 – 17:30, piątek 07:30 – 13:30), po godzinach pracy Urzędu oraz w soboty w godz. 07:00 – 22:00 przez drzwi wyjścia ewakuacyjnego po przywołaniu do wideodomofonu znajdującego się po prawej stronie drzwi ewakuacyjnych dyżurnego Straży Miejskiej.

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami od strony wejścia głównego

Dojazd do siedziby Straży Miejskiej możliwy jest komunikacją publiczną (przystanek ul. Króla Stefana Batorego) lub własnym środkiem transportu.

Przy budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych z dwoma miejscami parkingowymi przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko dyżurnego Straży Miejskiej znajduje się w holu głównym, do którego prowadzą pięciostopniowe schody. Pierwszy i ostatni stopień schodów w holu głównym posiada kontrastowe oznaczenie. Brak jest podjazdu lub rampy dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku.

W celu zgłoszenia interwencji lub załatwienia sprawy należy przywołać dyżurnego Straży Miejskiej przy pomocy wideodomofonu znajdującego się po prawej stronie drzwi wyjściowych ewakuacyjnych.

Wobec osób ze szczególnymi potrzebami (np. osób niepełnosprawnych) pomoc lub obsługa stron przeprowadzana jest bezpośrednio przez dyżurnego lub strażnika miejskiego.

Do siedziby Straży Miejskiej w Raciborzu i wszystkich dostępnych dla klientów pomieszczeń, można wejść z psemasystującym i psemprzewodnikiem.

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: deklaracja dostępności
docx 2023-08-04 Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
ilość pobrań: 41
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 19.96KB -
docx 2023-08-04 Audyt architektoniczny
ilość pobrań: 50
Audyt architektoniczny 92.37KB -
docx 2023-08-04 audyt WCAG.docx
ilość pobrań: 51
audyt WCAG.docx 24.71KB -
do góry