Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020 został przyjęty Uchwałą nr XXII/297/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r., na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Tekst jedn. Dz.U.z 2018 r. poz.
1398 z późn.zm.).

Cele wyznaczone w programie:

  • wzmocnienie kapitału społecznego,
  • wysokiej jakości sfera funkcjonalno–przestrzenna i techniczna,
  • aktywizacja gospodarcza.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014–2020 objął szereg komplementarnych przedsięwzięć – o charakterze kluczowym (podstawowe - LISTA A) i uzupełniającym (LISTA B). Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR sporządzana jest w postaci raportu z realizacji programu, która zgodnie z ustawą o rewitalizacji dokonywana jest raz na 3 lata. W 2019 roku został przygotowany pierwszy „Raport z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014 -2020”. W wyniku analizy uznano, że GPR jest nadal aktualny i biorąc pod uwagę trwające zadania oraz przez wzgląd na fakt, iż program obowiązuje do końca 2020 roku, nie stwierdzono potrzeby dokonywania jego aktualizacji.

Przedmiotowa Uchwała utraciła moc z dniem 31 grudnia 2020 roku. W 2021 roku Miasto Racibórz planuje podjąć prace w celu opracowania nowego Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zaświadczenia o położeniu nieruchomości/działek w obszarze rewitalziacji lub obszarze zdegradowanym

Szczegóły dotyczące wydawania zaświadczeń o położeniu nieruchomości/działki w obszarze rewitalizacji lub obszrze zdegradowanym zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce e-urząd/załatwianie spraw w Urzędzie. (klik)

Informacje dot. rewitalziacji

Zespół ds. rewitalizacji powołany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego pozytywnie ocenił Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020. Miasto Racibórz jako jedno z nielicznych w Polsce otrzymało pozytywną ocenę bez konieczności wnoszenia poprawek do Programu, co niewątpliwie jest zasługą zarówno Komitetu Rewitalizacji, Pracowników Urzędu Miasta Racibórz, jak i wszystkich mieszkańców, którzy aktywnie włączyli się w proces.

Program służy wszystkim interesariuszom rewitalizacji, zwłaszcza zaś mieszkańcom oraz   przedsiębiorcom prowadzącym działalność w okolicach śródmieścia i zawiera listę zadań do wykonania przez Miasto Racibórz, a także szereg przedsięwzięć jakie chcą wykonać podmioty zewnętrzne.

Rewitalizacja - proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Rewitalizacja poprzez wzmacnianie funkcji mieszkaniowych, gospodarczych i kulturalnych ma sprzyjać poprawie jakości życia mieszkańców i obniżać presję urbanistyczną na terenach podmiejskich oraz koszty funkcjonowania miasta lub aglomeracji. Prowadzenie zintegrowanych działań rewitalizacyjnych pozwala na osiągnięcie pozytywnych skutkow w sferze społecznej, ekonomicznej, a także w zakresie jakości tkanki miejskiej. Idea przywracania świetności zdegradowanym obszarom traktowana jest już powszechnie jako czynnik warunkujący rozwój i poprawę warunków życia mieszkańców i innych użytkowników tych terenów.

BIP UM Racibórz

kategoria: Rewitalizacja [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc GPR_karta projektu.doc 22-06-30 10:02 45.5KB pobierz plik: GPR_karta projektu.doc
doc GPR_karta projektu1.doc 22-06-30 15:00 45.5KB pobierz plik: GPR_karta projektu1.doc
kategoria: Konsultacje dotyczące delimitacji obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport z konsultacji społecznych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz 22-05-09 10:34 1.8MB pobierz plik: Raport z konsultacji społecznych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz
pdf Projekt Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz 22-05-09 10:44 179.38KB pobierz plik: Projekt Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz
pdf Załącznik nr 1 do Uchwały - mapa w skali 1:5000 22-05-09 10:45 60.65MB pobierz plik: Załącznik nr 1 do Uchwały - mapa w skali 1:5000
pdf Załącznik nr 2 do Uchwały - mapa poglądowa 22-05-09 10:46 4.61MB pobierz plik: Załącznik nr 2 do Uchwały - mapa poglądowa
pdf Załącznik nr 3 do Uchwały - Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Racibórz 22-05-09 10:46 6.27MB pobierz plik: Załącznik nr 3 do Uchwały - Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Racibórz
kategoria: Rewitalizacja 2007-2013 [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Wykaz zadań 12-11-08 13:55 598KB pobierz plik: Wykaz zadań
doc Lokalny Program Rewitalizacji 2007-2013 12-11-08 13:55 4.11MB pobierz plik: Lokalny Program Rewitalizacji 2007-2013
pdf Raport.pdf 14-07-09 12:37 2.05MB pobierz plik: Raport.pdf
pdf Tabela.pdf 14-07-09 12:37 330.01KB pobierz plik: Tabela.pdf
kategoria: Rewitalizacja 2014-2020 [16]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport z konsultacji społecznych uchwały dot. Komitetu Rewitalizacji i uchwały dot. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 16-06-14 10:33 0.96MB pobierz plik: Raport z konsultacji społecznych uchwały dot. Komitetu Rewitalizacji i uchwały dot. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
pdf Uchwała nr XV/185/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu 16-06-14 10:37 117.78KB pobierz plik: Uchwała nr XV/185/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu
pdf Uchwała nr XV/184/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz.pdf 16-06-14 10:35 38.37MB pobierz plik: Uchwała nr XV/184/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz.pdf
pdf Uchwała nr XVIII/238/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020.pdf.pdf 16-06-14 10:27 180.98KB pobierz plik: Uchwała nr XVIII/238/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020.pdf.pdf
pdf Zarządzenie nr 714/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.pdf.pdf 16-06-14 10:28 72.35KB pobierz plik: Zarządzenie nr 714/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.pdf.pdf
pdf Uchwała nr XXII/297/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020.pdf 16-11-07 11:01 2.97MB pobierz plik: Uchwała nr XXII/297/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020.pdf
pdf Raport z konsultacji GPR.pdf 16-08-11 14:19 257.73KB pobierz plik: Raport z konsultacji GPR.pdf
docx Sprawozdanie z otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Racibórz.docx 16-08-11 14:22 169.82KB pobierz plik: Sprawozdanie z otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Racibórz.docx
pdf Mapa obszaru rewitalizacji, kierunki zmian funkcjonalno -przestrzennych, HD.pdf 16-11-07 11:05 54.14MB pobierz plik: Mapa obszaru rewitalizacji, kierunki zmian funkcjonalno -przestrzennych, HD.pdf
pdf Zarządzenie nr 1151/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 714/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.pdf 17-01-19 13:02 129.08KB pobierz plik: Zarządzenie nr 1151/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 714/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.pdf
pdf Zarządzenie nr 1167/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 1151/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2017.pdf 17-02-16 09:10 125.56KB pobierz plik: Zarządzenie nr 1167/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 1151/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2017.pdf
pdf Zarządzenie nr 1630/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 714/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji 17-11-30 12:55 117.25KB pobierz plik: Zarządzenie nr 1630/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 714/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji
pdf Informacja dla notariuszy - obowiązuje od 04.01.2021 r..pdf 21-01-04 14:18 333.46KB pobierz plik: Informacja dla notariuszy - obowiązuje od 04.01.2021 r..pdf
pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji - 01.2022.pdf 22-03-07 12:28 120.73KB pobierz plik: Wniosek o wydanie zaświadczenia położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji - 01.2022.pdf
pdf RAPORT z realizacji GPR.pdf 21-02-08 12:42 1.09MB pobierz plik: RAPORT z realizacji GPR.pdf
pdf Opinia Komitetu.pdf 21-02-08 12:43 83.57KB pobierz plik: Opinia Komitetu.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H