Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

 Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Online formularz elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • Pobierasz gotowy plik PDF
 • Drukujesz, podpisujesz i składasz w urzędzie!

https://deklaracjazaodpadykomunalne.raciborz.pl/

Jak działa system gospodarowania odpadami komunalnymi w Raciborzu?

Od dnia 1 stycznia 2022r. usługę odbioru odpadów realizuje Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.

Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych znajdziesz w tabeli na dole strony.

Pojemniki lub worki należy wystawiać w dniu odbioru najpóźniej do godz. 6.00 rano zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 

Jako właściciel nieruchomości jesteś zobowiązany do wyposażenia jej w pojemniki na odpady. Możesz to zrobić w jeden z następujących sposobów:

 1. Zakupić pojemniki w zadeklarowanej liczbie i zgodne z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Racibórz; 
 2. Wydzierżawić pojemniki w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o., ( tel. 32 415 3424);

Zbiórka odpadów segregowanych organizowana w tzw. gniazdach segregacyjnych/dzwonach jest systemem miejskim ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców. Oznacza to, że z wszystkich punktów segregacyjnych może korzystać każdy mieszkaniec.

Na dzielnicach został utrzymany system workowy zbiórki odpadów segregowanych.

Każdy ma obowiązek zbierać odpady komunalne selektywnie. Jeżeli narusza ten obowiązek firma wywożąca odpady, przyjmie je jako zmieszane i powiadomi o tym gminę. Za niesegregowane odpady obowiązuje wyższa opłata. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta znajdują się na dole strony. Miasto zapewni zagospodarowanie 10 frakcji odpadów tj.:

1) papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury,
2) szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,
3) metali i tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
4) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
5) odpadów zielonych, a w szczególności pochodzących z utrzymania zieleni miejskiej, przydrożnej, przydomowej, cmentarnej, ogródków działkowych,
6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności lodówek, telewizorów, monitorów, kuchenek gazowych, pralek,
7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, a w szczególności  dywanów, wykładzin, wózków dziecięcych, tekstyliów, a w szczególności odzieży, tkanin, wełny,
8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a w szczególności gruzu betonowego, ceglanego, dekarskiego, stolarki okiennej i drzwiowej,
9) zużytych opon,
10) odpadów niebezpiecznych, a w szczególności przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, zużytych baterii i akumulatorów, chemikaliów, opakowań po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, farb, rozpuszczalników.

Oprócz odbioru odpadów od mieszkańców Miasto Racibórz organizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w firmach, przedsiębiorstwach instytucjach publicznych i innych.

Dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych wysokość opłaty jest zależna od ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość, czyli korzystających z systemu odbioru odpadów komunalnych.

Opłatę samodzielnie wylicza się w „deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Miasta Racibórz. Wzór deklaracji znajdziesz na dole strony. Również w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość należy zmienić deklarację.

Opłatę należy wnosić co kwartał, w terminach do 15 dnia miesiąca po kwartale, którego dotyczy ta opłata tj. do 15 października, 15 stycznia, 15 kwietnia i 15 lipca.

nr rachunku dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to :
52 1050 1070 1000 0024 5938 2475.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta Racibórz  lub w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 13 (parter) i pokój nr 116 (I piętro).

 

STAWKI OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 stycznia 2021 rokU:

 • 21,00 zł na miesiąc od osoby w przypadku zbierania i przekazywania odpadów w sposób selektywny,
 • 19,00 zł na miesiąc od osoby w przypadku zbierania i przekazywania odpadów w sposób selektywny oraz kompostowania odpadów w kompostowniku przydomowym,
 • 42,00 zł na miesiąc od osoby w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

W przypadku zmiany stawki wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Raciborza, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w wcześniej złożonych deklaracjach.

Zmiana wysokości stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji.

UWAGA! Jeśli jesteś najemcą, lokatorem lub właścicielem lokalu, mieszkania w budynku wielorodzinnym deklarację zamiast do Urzędu Miasta Racibórz złóż swojemu zarządcy lub administratorowi budynku. Opłata będzie pobierana z pozostałymi opłatami za dany lokal czy mieszkanie.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, prezydent miasta wyda decyzję administracyjną, w której określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Pamiętajmy, że to, co codziennie trafia do koszy na śmieci, znika z naszych oczu, ale pozostaje w naszym środowisku naturalnym.

Nowe prawo dla czystego środowiska - kampania informacyjna Ministerstwa Środowiska

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Racibórz jest:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10

tel. 32 415 34 24 wew. 135

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Racibórz zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o., ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz Składowisko Odpadów Innych niż Obojętne i Niebezpieczne

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o., ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz Kompostownia Odpadów

Empol Sp. z o. o., ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz Mechaniczno - Biologiczna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Powyższe instalacje tworzą Zintegrowane Centrum Przetwarzania Odpadów Komunalnych gwarantujące zagospodarowanie całego strumienia odpadów pochodzących z Raciborza.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                              

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na terenie miasta Racibórz funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

Punkt jest profesjonalnie przygotowanym miejscem przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych wysegregowanych przez mieszkańców Raciborza. Jeśli nie masz pewności, co zrobić z powstałym odpadem, a jest on problematyczny i intuicyjnie czujesz, że nie powinien trafić do odpadów zmieszanych ze względu na potencjalnie niebezpieczne zawartości takie jak oleje, smary, farby, lakiery, detergenty, chemikalia czy inne substancje niebezpieczne dostarcz je do PSZOK. Zebrane w punkcie odpady zostaną zagospodarowane we właściwy sposób i nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska.

PSZOK mieści się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu - Płoni.

Można tu dostarczyć wszystkie rodzaje wysegregowanych odpadów. 

Godziny otwarcia PSZOK:

- poniedziałek: 9:00-15:00,

- wtorek: 12:00-18:00,

- środa: 9:00-15:00

- czwartek: 12:00- 18:00

- piątek: 9:00-15:00

- sobota: 9:00-13:00

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

W 2020r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 79% (wymagany poziom dla 2020 r. wynosi ≥60 %)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 48% (wymagany poziom dla 2020 r. wynosi ≥50 %)
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0% (wymagany poziom dla 2020 r. mógł wynosić nie więcej niż 40 %)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2020 rok

W 2019r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 82% (wymagany poziom dla 2019 r. wynosi ≥60 %)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 29% (wymagany poziom dla 2019 r. wynosi ≥40 %)
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0% (wymagany poziom dla 2019 r. mógł wynosić nie więcej niż 40 %)

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2019 rok

W 2018r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 79% (wymagany poziom dla 2018 r. wynosi ≥50 %)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 36% (wymagany poziom dla 2018 r. wynosi ≥30 %)
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0% (wymagany poziom dla 2018 r. mógł wynosić nie więcej niż 40 %)

Powyższe poziomy podano na podstawie sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok korygowanego wg wskazań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w sierpniu 2019r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2018 rok

W 2017r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 81,9% (wymagany poziom dla 2017 r. wynosi ≥45 %)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 22,62% (wymagany poziom dla 2017 r. wynosi ≥20 %)
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0% (wymagany poziom dla 2017 r. mógł wynosić nie więcej niż 45 %)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2017 rok

W 2016r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100% (wymagany poziom dla 2016 r. wynosi ≥42 %)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 22,58% (wymagany poziom dla 2016 r. wynosi ≥18 %)
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0% (wymagany poziom dla 2016 r. mógł wynosić nie więcej niż 45 %)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2016 rok

W 2015r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom dla 2015 r. wynosi ≥40 %)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:22,64 % (wymagany poziom dla 2014 r. wynosi ≥16 %)
 • poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:78,75 % (wymagany poziom dla 2014 r. mógł wynosić nie więcej niż 50 %).

  Wymagany poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania nie został osiągnięty jednak poczyniono działania zmierzające do jego poprawy. Miasto Racibórz zrealizowało program naprawczy, który został zaapceptowany przez WIOŚ w Katowicach. Działania doprowadziły do uruchomienia w Raciborzu zintegrowanego centrum przetwarzania odpadów komunalnych. Instalacje umożliwiły na osiągnięcie wymaganych poziomów w kolejnych latach.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2015 rok

W 2014 roku Miasto Racibórz osiągnęło:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:100 % (wymagany poziom dla 2014 r. wynosi ≥38 %)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:16,7 % (wymagany poziom dla 2014 r. wynosi ≥14 %)
 • poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:82,6 % (wymagany poziom dla 2014 r. mógł wynosić nie więcej niż 50 %).

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2014 rok

 

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Miasta Racibórz

 • Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  ul. Adamczyka 10
  47-400 Racibórz
  Punkt zbierania ZSEE w Raciborzu: ul. Adamczyka 10
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWOCZESNA
  ul. Wileńska 3
  47-400 Racibórz
  Punkt zbierania ZSEE w Raciborzu: ul. Nad Koleją
 • "B&WJ" Sp. z o.o.
  ul. Stalowa 4
  47-400 Racibórz
  Punkt zbierania ZSEE w Raciborzu: ul. Stalowa 4
 • GP ECO Sp. z o.o.
  ul. Stalowa 4
  47-400 Racibórz
  Punkt zbierania ZSEE w Raciborzu: ul. Stalowa 4

DO NIEODPŁATNEGO przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zobowiązani są także:

 • sprzedawcy detaliczni i hurtowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego - przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju

 • prowadzący punkt serwisowy - w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt

kategoria: Aktualny harmonogram, druki, informacje - odpady komunalne [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Załącznik do deklaracji - informacje o danych współwłaścicieli.pdf 21-01-07 11:18 1.71MB pobierz plik: Załącznik do deklaracji - informacje o danych współwłaścicieli.pdf
pdf Druk deklaracji dla domków letniskowych.pdf 21-01-07 11:18 8.47MB pobierz plik: Druk deklaracji dla domków letniskowych.pdf
pdf Druk deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych.pdf 22-08-11 13:38 9.06MB pobierz plik: Druk deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych.pdf
pdf Druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.pdf 21-01-07 14:54 10.56MB pobierz plik: Druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.pdf
pdf Uchwala Nr XXVII-367-2020 - stawki opłat (obowiązuje do 31.10.2021).pdf 21-11-04 09:51 416.51KB pobierz plik: Uchwala Nr XXVII-367-2020 - stawki opłat (obowiązuje do 31.10.2021).pdf
pdf harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2023.pdf 22-12-14 13:02 4.57MB pobierz plik: harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2023.pdf
kategoria: Odpady komunalne [8]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Poradnik segregacji odpadów w Raciborzu 13-07-12 12:25 1.47MB pobierz plik: Poradnik segregacji odpadów w Raciborzu
pdf Ważne do 31.12.2020 r. Druk deklaracji. 21-02-18 08:47 102.69KB pobierz plik: Ważne do 31.12.2020 r. Druk deklaracji.
pdf Ważne do 31.12.2020 r. Druk deklaracji domki letniskowe i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.pdf 21-02-18 08:47 50.56KB pobierz plik: Ważne do 31.12.2020 r. Druk deklaracji domki letniskowe i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.pdf
pdf Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racibórz 21-02-16 07:45 398.51KB pobierz plik: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racibórz
pdf Ważne do 31.12.2020 r.Instrukcja wypełniania deklaracji-NIEZAMIESZKAŁE.pdf 21-02-18 08:47 122.32KB pobierz plik: Ważne do 31.12.2020 r.Instrukcja wypełniania deklaracji-NIEZAMIESZKAŁE.pdf
pdf Ważne do 31.12.2020 r. Załącznik do deklaracji - klauzula informacyjna 21-02-18 08:47 26.25KB pobierz plik: Ważne do 31.12.2020 r. Załącznik do deklaracji - klauzula informacyjna
pdf Uchwala Nr XXI-293-2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalny 21-02-16 07:49 213.1KB pobierz plik: Uchwala Nr XXI-293-2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalny
pdf Obowiązująca Uchwała Nr XXXV-513-2021 - stawki opłat-1.pdf 22-07-18 13:16 200.23KB pobierz plik: Obowiązująca Uchwała Nr XXXV-513-2021 - stawki opłat-1.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H