Jak działa system gospodarowania odpadami komunalnymi w Raciborzu?

1 lipca 2013r. Miasto Racibórz przejęło obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi, a wszyscy mieszkańcy zostali objęci zorganizowanym przez Miasto Racibórz systemem odbioru odpadów komunalnych. Do dnia 31.12.2019 roku usługę realizuje Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Tylmanowej (Lider) i Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (Partner).

Uwaga! Od 1 lipca 2016r. wprowadzono zmiany terminów wywozu odpadów. Obowiązujący harmonogram został Państwu dostarczony do posesji, można go również pobrać w wersji elektronicznej z niniejszej strony. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami! 

Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych znajdziesz w tabeli na dole strony.

Uwaga! Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmieni się harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Raciborza.

Kalendarze z podanymi terminami odbioru poszczególnych odpadów dla dzielnic Raciborza są dostepne do pobrania w tabeli na dole strony.

Konsorcjum firm EMPOL Sp. z o.o. oraz PK Sp. z o.o. Racibórz od 1 stycznia 2018 roku wprowadza nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w dzielnicach Raciborza. Zmiany terminów odbioru poszczególnych odpadów dokonano przede wszystkim ze względu na liczne prośby mieszkańców. Niebawem raciborzanie otrzymają nowe kalendarze z zaznaczonymi na kolorowo datami, kiedy należy wystawić odpowiednie pojemniki lub worki.

Co ważne, nie zmienia się godzina odbiorów. Pojemniki lub worki należy wystawiać najpóźniej do godz. 6.00 rano zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 

Jako właściciel nieruchomości jesteś zobowiązany do wyposażenia jej w pojemniki na odpady. Możesz to zrobić w jeden z następujących sposobów:

 1. Zakupić pojemniki w zadeklarowanej liczbie i zgodne z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Racibórz; 
 2. Wydzierżawić pojemniki w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o., ( tel. 32 415 3424);

Pojemniki na bioodpady możesz bezpłatnie użyczyć od Miasta Racibórz o ile w danej chwili są dostępne. W przypadku braku pojemników w danej chwili sporządzana jest lista osób oczekujących, która jest podstawą do podjęcia decyzji o zakupie kolejnej partii pojemników.

Zbiórka odpadów segregowanych organizowana w tzw. gniazdach segregacyjnych/dzwonach jest systemem miejskim ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców. Oznacza to, że z wszystkich punktów segregacyjnych może korzystać każdy mieszkaniec.

Na dzielnicach został utrzymany system workowy zbiórki odpadów segregowanych.

 

Każdy ma obowiązek zbierać odpady komunalne selektywnie. Jeżeli narusza ten obowiązek firma wywożąca odpady, przyjmie je jako zmieszane i powiadomi o tym gminę. Za niesegregowane odpady obowiązywać będzie wyższa opłata. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta (do pobrania na końcu artykułu). Miasto zapewni odbiór 14 frakcji odpadów tj.:

 1. papieru i tektury, a w szczególności opakowań papierowych i kartonowych, czasopism, katalogów, zeszytów, książek,  wolnych od zszywek i innych części metalowych,
 2. szkła, a w  szczególności opakowań szklanych – butelek, słoików i innych, stłuczek szklanych wolnych od zanieczyszczeń metalowych i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych,
 3. tworzywa sztucznego, a w szczególności opakowań z tworzyw sztucznych – butelek po napojach, butelek po płynach do prania i mycia, opakowań po artykułach spożywczych i kosmetykach,
 4. opakowań wielomateriałowych, a w szczególności  opakowań po sokach i mleku typu Tetra – Pack,
 5. metali, a  w szczególności opakowań aluminiowych, opakowań ze stali,
 6. odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a w szczególności odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
 7. odpadów zielonych, a w szczególności pochodzących z utrzymania zieleni miejskiej, przydrożnej, przydomowej, cmentarnej, ogródków działkowych,
 8. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności lodówek, telewizorów, monitorów, kuchenek gazowych, pralek,
 9. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, a w szczególności  dywanów, wykładzin, wózków dziecięcych,
 10. tekstyliów, a w szczególności   odzieży, tkanin, wełny,
 11. odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a w szczególności  gruzu betonowego, ceglanego, dekarskiego, stolarki okiennej i drzwiowej,
 12. zużytych opon,
 13. żużli i popiołów,
 14. odpadów niebezpiecznych, a w szczególności przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, zużytych baterii i akumulatorów, chemikaliów, opakowań po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, farb, rozpuszczalników.

Radni podjęli uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami. Postanowiono, że Miasto Racibórz przejmie na siebie obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Przyczyni się to do uszczelnienia systemu gospodarki odpadami oraz pozwoli kontrolować, monitorować i prawidłowo zagospodarować cały strumień odpadów komunalnych powstających na terenie miasta. Oznacza to, że Miasto Racibórz zorganizuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w firmach, przedsiębiorstwach instytucjach publicznych i innych. Szczegółowe informacje dotyczące tego systemu odbioru odpadów znajdziesz tu.

Dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych wysokość opłaty jest zależna od ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość, czyli korzystających z systemu odbioru odpadów komunalnych.

Opłatę samodzielnie wylicza się w „deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Pierwszą deklarację należało złożyć do 31 marca 2013 r. Jeśli nie dopełniłeś tego obowiązku zrób to bezzwłocznie.  Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Miasta Racibórz. Wzór deklaracji wraz z instrukcją wypełniania znajdziesz w tabeli poniżej.

Elektroniczny druk deklaracji  https://deklaracjazaodpady.raciborz.pl

Opłatę należy wnosić co kwartał, w terminach do 15 dnia miesiąca po kwartale, którego dotyczy ta opłata tj. do 15 października, 15 stycznia, 15 kwietnia i 15 lipca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta Racibórz nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 (ING BSK S.A.) lub w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 3 (parter) i pokój nr 116 (I piętro).

 

STAWKI OPŁAT OD DNIA 1 lipca 2017 rokU:

 • 13,50 zł na miesiąc od osoby w przypadku zbierania i przekazywania odpadów w sposób selektywny,

 • 27 zł na miesiąc od osoby w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

W przypadku zmiany stawki wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Raciborza, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w wcześniej złożonych deklaracjach.

Zmiana wysokości stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji. 

Pamiętaj o uiszczeniu najbliższej opłaty do dnia 15 października 2018 r.

UWAGA! Jeśli jesteś najemcą, lokatorem lub właścicielem lokalu, mieszkania w budynku wielorodzinnym deklarację zamiast do Urzędu Miasta Racibórz złóż swojemu zarządcy lub administratorowi budynku. Opłata będzie pobierana z pozostałymi opłatami za dany lokal czy mieszkanie.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, prezydent miasta wyda decyzję administracyjną, w której określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ustawodawca wprowadził wiele zmian w zakresie gospodarki odpadami. Niekoniecznie zmiany te będą odczuwalne w naszym codziennym życiu. Pamiętajmy, że to, co codziennie trafia do koszy na śmieci, znika z naszych oczu, ale pozostaje w naszym środowisku naturalnym.

Nowe prawo dla czystego środowiska - kampania informacyjna Ministerstwa Środowiska

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Racibórz jest:

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Tylmanowej (Lider) i Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (Partner).

tel. 887 227 003

tel 887 227 045

mail:

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Racibórz zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o., ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz Składowisko odpadów Innych niż Obojętne i Niebezpieczne

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o., ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz Kompostownia

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o., ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz Mechaniczno - Biologiczna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów                                

W związku z organizacją nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na terenie miasta Racibórz uruchomiono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

Punkt jest profesjonalnie przygotowanym miejscem przeznaczonym do odbioru i magazynowania odpadów komunalnych wysegregowanych przez mieszkańców Raciborza. Jeśli nie masz pewności, co zrobić z powstałym odpadem, a jest on problematyczny i intuicyjnie czujesz, że nie powinien trafić do odpadów zmieszanych ze względu na potencjalnie niebezpieczne zawartości takie jak oleje, smary, farby, lakiery, detergenty, chemikalia czy inne substancje niebezpieczne dostarcz je do PSZOK. Zebrane w punkcie odpady zostaną zagospodarowane we właściwy sposób i nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska.

PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10.

PSZOK mieści się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu - Płoni.

Można tu dostarczyć wszystkie rodzaje wysegregowanych odpadów. 

Godziny otwarcia PSZOK:
od poniedziałku do piątku 9:00 - 17:00
sobota 9:00 - 13:00

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

W 2014 roku Miasto Racibórz osiągnęło:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:100 % (wymagany poziom dla 2014 r. wynosi ≥38 %)

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:16,7 % (wymagany poziom dla 2014 r. wynosi ≥14 %)

 • poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:82,6 % (wymagany poziom dla 2014 r. mógł wynosić nie więcej niż 50 %).

W 2015r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom dla 2015 r. wynosi ≥40 %)

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:22,64 % (wymagany poziom dla 2014 r. wynosi ≥16 %)

 • poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:78,75 % (wymagany poziom dla 2014 r. mógł wynosić nie więcej niż 50 %).

  Wymagany poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania nie został osiągnięty jednak poczyniono działania zmierzające do jego poprawy. Realizowany jest program naprawczy. Miasto Racibórz uruchomiło kompostownię odpadów zielonych na terenie obecnego Zakładu Przetwarzania Odpadów Sp. z o.o., rozbudowuje system zbórki odpadów zielonych (w ramach systemu zbiórki zapewniono mieszkańcom m.in. bezpłatnie pojemniki do zbiórki tych odpadów). Prowadzone są również działania w kierunku uruchomienia w Raciborzu instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, która wraz z istniejącymi instalacjami (tj. składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz kompostownią odpadów zielonych) stanowić będą zintegrowane centrum przetwarzania odpadów komunalnych. Postępowanie na realizację przedmiotowej inwestycji zakończyło się podpisaniem w dniu 30.10.2014r. umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Instalacja została zakończona 30 grudnia 2015r.. W związku z zaistnieniem sporu kompetencyjnego między Starostą Raciborskim, a Marszałkiem Województwa Śląskiego w Katowicach nie udało się w tym terminie uzyskać pozwolenia zintegowanego niezbędnego do użytkowania tej instalacji. Od stycznia 2016r. wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powstające na terenie Gminy Racibórz trafiają na instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Knurowie, posiadającą status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Po oddaniu do użytkowania instalacji w Raciborzu strumień odpadów zmieszanych będzie kierowany na przedmiotową instalację.

W 2016r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100% (wymagany poziom dla 2016 r. wynosi ≥42 %)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 22,58% (wymagany poziom dla 2016 r. wynosi ≥18 %)
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0% (wymagany poziom dla 2016 r. mógł wynosić nie więcej niż 45 %)

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Miasta Racibórz

 • Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  ul. Adamczyka 10
  47-400 Racibórz
  Punkt zbierania ZSEE w Raciborzu: ul. Adamczyka 10
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWOCZESNA
  ul. Wileńska 3
  47-400 Racibórz
  Punkt zbierania ZSEE w Raciborzu: ul. Nad Koleją
 • "B&WJ" Sp. z o.o.
  ul. Stalowa 4
  47-400 Racibórz
  Punkt zbierania ZSEE w Raciborzu: ul. Stalowa 4
 • GP ECO Sp. z o.o.
  ul. Stalowa 4
  47-400 Racibórz
  Punkt zbierania ZSEE w Raciborzu: ul. Stalowa 4

DO NIEODPŁATNEGO przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zobowiązani są także:

 • sprzedawcy detaliczni i hurtowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego - przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju

 • prowadzący punkt serwisowy - w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt 

kategoria: Odpady komunalne [41]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
jpg Plakat - Kochasz dzieci nie pal śmieci 12-11-09 13:06 907.83KB pobierz plik: Plakat - Kochasz dzieci nie pal śmieci
pdf Instrukcja wypełniania deklaracji 13-02-11 14:54 112.24KB pobierz plik: Instrukcja wypełniania deklaracji
pdf Poradnik segregacji odpadów w Raciborzu 13-07-12 12:25 1.47MB pobierz plik: Poradnik segregacji odpadów w Raciborzu
pdf Druk deklaracji 13-07-12 12:26 102.69KB pobierz plik: Druk deklaracji
pdf Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racibórz 13-07-12 12:27 178.97KB pobierz plik: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racibórz
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2015 16-06-30 13:46 2.92MB pobierz plik: Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2015
pdf Druk deklaracji domki letniskowe i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.pdf 16-09-14 11:25 50.56KB pobierz plik: Druk deklaracji domki letniskowe i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.pdf
pdf harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2017 16-12-29 14:58 700.58KB pobierz plik: harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2017
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za rok 2016 .pdf 17-06-27 10:01 1.23MB pobierz plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za rok 2016 .pdf
pdf plakatoulotka_odcinek 3v3_DRUK.pdf 17-06-27 10:03 5.69MB pobierz plik: plakatoulotka_odcinek 3v3_DRUK.pdf
pdf plakatoulotka odc.2_DRUK.pdf 17-06-27 10:04 11.36MB pobierz plik: plakatoulotka odc.2_DRUK.pdf
pdf druk_odcinek1_A3.pdf 17-06-27 10:05 3.88MB pobierz plik: druk_odcinek1_A3.pdf
pdf nowy regulamin.pdf 17-09-20 11:18 177.68KB pobierz plik: nowy regulamin.pdf
jpg harmonogram kal 2018 Stara Wieś styczeń - czerwiec 17-12-11 10:20 427.05KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Stara Wieś styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Stara Wieś lipiec-grudzień 17-12-11 10:20 493.12KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Stara Wieś lipiec-grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Brzezie 1 + Dębicz styczeń - czerwiec 17-12-11 10:22 423.84KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Brzezie 1 + Dębicz styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Brzezie 1 + Dębicz lipiec - grudzień 17-12-11 10:22 490.36KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Brzezie 1 + Dębicz lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Centrum 1 + Nowe Zagrody styczeń - czerwiec 17-12-11 10:23 428.1KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Centrum 1 + Nowe Zagrody styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Centrum 1 + Nowe Zagrody lipiec - grudzień 17-12-11 10:24 494.24KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Centrum 1 + Nowe Zagrody lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Ostróg styczeń - czerwiec 17-12-11 10:26 431.72KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Ostróg styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Ostróg lipiec - grudzień 17-12-11 10:26 497.69KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Ostróg lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Obora + Płonia styczeń - czerwiec 17-12-11 10:27 431.84KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Obora + Płonia styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Obora + Płonia lipiec - grudzień 17-12-11 10:28 498.04KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Obora + Płonia lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Sudół styczeń - czerwiec 17-12-11 10:29 414.75KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Sudół styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Sudół lipiec - grudzień 17-12-11 10:30 480.71KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Sudół lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Brzezie 2 styczeń - czerwiec 17-12-11 10:33 423.21KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Brzezie 2 styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Brzezie 2 lipiec - grudzień 17-12-11 10:33 489.65KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Brzezie 2 lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Centrum 2 styczeń - czerwiec 17-12-11 10:34 412.99KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Centrum 2 styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Centrum 2 lipiec - grudzień 17-12-11 10:35 479.16KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Centrum 2 lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Ocice 2 styczeń - czerwiec 17-12-11 10:36 418.89KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Ocice 2 styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Ocice 2 lipiec - grudzień 17-12-11 10:37 485.43KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Ocice 2 lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Ocice 1 styczeń - czerwiec 17-12-11 10:38 425.16KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Ocice 1 styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Ocice 2 lipiec - grudzień 17-12-11 10:38 491.68KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Ocice 2 lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Markowice 2 styczeń - czerwiec 17-12-11 10:39 423.83KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Markowice 2 styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Markowice 2 lipiec - grudzień 17-12-11 10:42 490.21KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Markowice 2 lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Markowice 1 styczeń - czerwiec 17-12-11 10:43 417.62KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Markowice 1 styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Markowice 1 lipiec - grudzień 17-12-11 10:44 484.13KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Markowice 1 lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Miedonia styczeń - czerwiec 17-12-11 10:45 415.83KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Miedonia styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Miedonia lipiec - grudzień 17-12-11 10:45 482.32KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Miedonia lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Studzienna styczeń - czerwiec 17-12-11 10:47 423.24KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Studzienna styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Studzienna lipiec- grudzień 17-12-11 10:47 489.85KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Studzienna lipiec- grudzień
kategoria: Odpady_niezamieszkałe [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Instrukcja wypełniania deklaracji-NIEZAMIESZKAŁE.pdf 13-02-28 10:30 122.32KB pobierz plik: Instrukcja wypełniania deklaracji-NIEZAMIESZKAŁE.pdf
kategoria: Powiązane pliki [33]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Druk deklaracji domki letniskowe i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.pdf 16-09-14 11:25 50.56KB pobierz plik: Druk deklaracji domki letniskowe i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.pdf
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za rok 2016 .pdf 17-06-27 10:01 1.23MB pobierz plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za rok 2016 .pdf
pdf plakatoulotka_odcinek 3v3_DRUK.pdf 17-06-27 10:03 5.69MB pobierz plik: plakatoulotka_odcinek 3v3_DRUK.pdf
pdf plakatoulotka odc.2_DRUK.pdf 17-06-27 10:04 11.36MB pobierz plik: plakatoulotka odc.2_DRUK.pdf
pdf druk_odcinek1_A3.pdf 17-06-27 10:05 3.88MB pobierz plik: druk_odcinek1_A3.pdf
jpg harmonogram kal 2018 Stara Wieś styczeń - czerwiec 17-12-11 10:20 427.05KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Stara Wieś styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Stara Wieś lipiec-grudzień 17-12-11 10:20 493.12KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Stara Wieś lipiec-grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Brzezie 1 + Dębicz styczeń - czerwiec 17-12-11 10:22 423.84KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Brzezie 1 + Dębicz styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Brzezie 1 + Dębicz lipiec - grudzień 17-12-11 10:22 490.36KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Brzezie 1 + Dębicz lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Centrum 1 + Nowe Zagrody styczeń - czerwiec 17-12-11 10:23 428.1KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Centrum 1 + Nowe Zagrody styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Centrum 1 + Nowe Zagrody lipiec - grudzień 17-12-11 10:24 494.24KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Centrum 1 + Nowe Zagrody lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Ostróg styczeń - czerwiec 17-12-11 10:26 431.72KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Ostróg styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Ostróg lipiec - grudzień 17-12-11 10:26 497.69KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Ostróg lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Obora + Płonia styczeń - czerwiec 17-12-11 10:27 431.84KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Obora + Płonia styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Obora + Płonia lipiec - grudzień 17-12-11 10:28 498.04KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Obora + Płonia lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Sudół styczeń - czerwiec 17-12-11 10:29 414.75KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Sudół styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Sudół lipiec - grudzień 17-12-11 10:30 480.71KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Sudół lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Brzezie 2 styczeń - czerwiec 17-12-11 10:33 423.21KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Brzezie 2 styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Brzezie 2 lipiec - grudzień 17-12-11 10:33 489.65KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Brzezie 2 lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Centrum 2 styczeń - czerwiec 17-12-11 10:34 412.99KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Centrum 2 styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Centrum 2 lipiec - grudzień 17-12-11 10:35 479.16KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Centrum 2 lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Ocice 2 styczeń - czerwiec 17-12-11 10:36 418.89KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Ocice 2 styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Ocice 2 lipiec - grudzień 17-12-11 10:37 485.43KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Ocice 2 lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Ocice 1 styczeń - czerwiec 17-12-11 10:38 425.16KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Ocice 1 styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Ocice 2 lipiec - grudzień 17-12-11 10:38 491.68KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Ocice 2 lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Markowice 2 styczeń - czerwiec 17-12-11 10:39 423.83KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Markowice 2 styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Markowice 2 lipiec - grudzień 17-12-11 10:42 490.21KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Markowice 2 lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Markowice 1 styczeń - czerwiec 17-12-11 10:43 417.62KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Markowice 1 styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Markowice 1 lipiec - grudzień 17-12-11 10:44 484.13KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Markowice 1 lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Miedonia styczeń - czerwiec 17-12-11 10:45 415.83KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Miedonia styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Miedonia lipiec - grudzień 17-12-11 10:45 482.32KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Miedonia lipiec - grudzień
jpg harmonogram kal 2018 Studzienna styczeń - czerwiec 17-12-11 10:47 423.24KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Studzienna styczeń - czerwiec
jpg harmonogram kal 2018 Studzienna lipiec- grudzień 17-12-11 10:47 489.85KB pobierz plik: harmonogram kal 2018 Studzienna lipiec- grudzień

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H