Uwaga! Zmiana rachunku bankowego

W związku ze zmianą art. 6r. ust. 1 ab ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1579) z dnia 06.09.2019 r. Urząd Miasta został zobligowany do utworzenia nowego rachunku bankowego dedykowanego wyłącznie opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Nowy nr rachunku dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to :
52 1050 1070 1000 0024 5938 2475.

Wpłat na nowe konto należy dokonywać już od 1 października 2019 roku.

Jak działa system gospodarowania odpadami komunalnymi w Raciborzu?

1 lipca 2013r. Miasto Racibórz przejęło obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi, a wszyscy mieszkańcy zostali objęci zorganizowanym przez Miasto Racibórz systemem odbioru odpadów komunalnych. Do dnia 31.12.2019 roku usługę realizuje Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Tylmanowej (Lider) i Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (Partner).

Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych znajdziesz w tabeli na dole strony.

Pojemniki lub worki należy wystawiać w dniu odbioru najpóźniej do godz. 6.00 rano zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 

Jako właściciel nieruchomości jesteś zobowiązany do wyposażenia jej w pojemniki na odpady. Możesz to zrobić w jeden z następujących sposobów:

 1. Zakupić pojemniki w zadeklarowanej liczbie i zgodne z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Racibórz; 
 2. Wydzierżawić pojemniki w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o., ( tel. 32 415 3424);

Pojemniki na bioodpady możesz bezpłatnie użyczyć od Miasta Racibórz o ile w danej chwili są dostępne. W przypadku braku pojemników w danej chwili sporządzana jest lista osób oczekujących, która jest podstawą do podjęcia decyzji o zakupie kolejnej partii pojemników. Sprawy związane z użyczeniem pojemników w imieniu Miasta Racibórz prowadzi Empol Sp. z o.o.

Zbiórka odpadów segregowanych organizowana w tzw. gniazdach segregacyjnych/dzwonach jest systemem miejskim ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców. Oznacza to, że z wszystkich punktów segregacyjnych może korzystać każdy mieszkaniec.

Na dzielnicach został utrzymany system workowy zbiórki odpadów segregowanych.

Każdy ma obowiązek zbierać odpady komunalne selektywnie. Jeżeli narusza ten obowiązek firma wywożąca odpady, przyjmie je jako zmieszane i powiadomi o tym gminę. Za niesegregowane odpady obowiązuje wyższa opłata. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta znajdują się na dole strony. Miasto zapewni zagospodarowanie 11 frakcji odpadów tj.:

1) papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury,
2) szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,
3) metali i tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
4) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
5) odpadów zielonych, a w szczególności pochodzących z utrzymania zieleni miejskiej, przydrożnej, przydomowej, cmentarnej, ogródków działkowych,
6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności lodówek, telewizorów, monitorów, kuchenek gazowych, pralek,
7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, a w szczególności  dywanów, wykładzin, wózków dziecięcych, tekstyliów, a w szczególności odzieży, tkanin, wełny,
8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a w szczególności gruzu betonowego, ceglanego, dekarskiego, stolarki okiennej i drzwiowej,
9) zużytych opon,
10) żużli i popiołów,
11) odpadów niebezpiecznych, a w szczególności przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, zużytych baterii i akumulatorów, chemikaliów, opakowań po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, farb, rozpuszczalników.

Radni podjęli uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami. Postanowiono, że Miasto Racibórz przejmuje obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uszczelnia to system gospodarki odpadami oraz pozwola kontrolować, monitorować i prawidłowo zagospodarować cały strumień odpadów komunalnych powstających na terenie miasta. Oznacza to, że Miasto Racibórz zorganizuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w firmach, przedsiębiorstwach instytucjach publicznych i innych. Szczegółowe informacje dotyczące tego systemu odbioru odpadów znajdziesz tu.

Dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych wysokość opłaty jest zależna od ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość, czyli korzystających z systemu odbioru odpadów komunalnych.

Opłatę samodzielnie wylicza się w „deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Miasta Racibórz. Wzór deklaracji znajdziesz na dole strony. Również w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość należy zmienić deklarację.

Elektroniczny druk deklaracji 

Opłatę należy wnosić co kwartał, w terminach do 15 dnia miesiąca po kwartale, którego dotyczy ta opłata tj. do 15 października, 15 stycznia, 15 kwietnia i 15 lipca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta Racibórz nr PL 52 1050 1070 1000 0024 5938 2475 (ING BSK S.A.) lub w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 13 (parter) i pokój nr 116 (I piętro).

 

STAWKI OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 lutego 2020 rokU:

 • 21,00 zł na miesiąc od osoby w przypadku zbierania i przekazywania odpadów w sposób selektywny,

 • 63,00 zł na miesiąc od osoby w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

W przypadku zmiany stawki wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Raciborza, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w wcześniej złożonych deklaracjach.

Zmiana wysokości stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji.

UWAGA! Jeśli jesteś najemcą, lokatorem lub właścicielem lokalu, mieszkania w budynku wielorodzinnym deklarację zamiast do Urzędu Miasta Racibórz złóż swojemu zarządcy lub administratorowi budynku. Opłata będzie pobierana z pozostałymi opłatami za dany lokal czy mieszkanie.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, prezydent miasta wyda decyzję administracyjną, w której określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Pamiętajmy, że to, co codziennie trafia do koszy na śmieci, znika z naszych oczu, ale pozostaje w naszym środowisku naturalnym.

Nowe prawo dla czystego środowiska - kampania informacyjna Ministerstwa Środowiska

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Racibórz jest:

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Tylmanowej (Lider) i Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (Partner).

tel. 887 227 003

tel 887 227 045

mail:

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Racibórz zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o., ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz Składowisko odpadów Innych niż Obojętne i Niebezpieczne

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o., ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz Kompostownia

Empol Sp. z o. o., ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz Mechaniczno - Biologiczna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Powyższe instalacje tworzą Zintegrowane Centrum Przetwarzania Odpadów Komunalnych gwarantujące zagospodarowanie całego strumienia odpoadów pochodzących z Raciborza.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów                                

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na terenie miasta Racibórz funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

Punkt jest profesjonalnie przygotowanym miejscem przeznaczonym do odbioru i magazynowania odpadów komunalnych wysegregowanych przez mieszkańców Raciborza. Jeśli nie masz pewności, co zrobić z powstałym odpadem, a jest on problematyczny i intuicyjnie czujesz, że nie powinien trafić do odpadów zmieszanych ze względu na potencjalnie niebezpieczne zawartości takie jak oleje, smary, farby, lakiery, detergenty, chemikalia czy inne substancje niebezpieczne dostarcz je do PSZOK. Zebrane w punkcie odpady zostaną zagospodarowane we właściwy sposób i nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska.

PSZOK mieści się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu - Płoni.

Można tu dostarczyć wszystkie rodzaje wysegregowanych odpadów. 

Godziny otwarcia PSZOK:

- poniedziałek: 9:00-15:00,

- wtorek: 12:00-18:00,

- środa: 9:00-15:00

- czwartek: 12:00- 18:00

- piątek: 9:00-15:00

- sobota: 9:00-13:00

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

W 2014 roku Miasto Racibórz osiągnęło:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:100 % (wymagany poziom dla 2014 r. wynosi ≥38 %)

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:16,7 % (wymagany poziom dla 2014 r. wynosi ≥14 %)

 • poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:82,6 % (wymagany poziom dla 2014 r. mógł wynosić nie więcej niż 50 %).

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2014 rok

W 2015r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom dla 2015 r. wynosi ≥40 %)

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:22,64 % (wymagany poziom dla 2014 r. wynosi ≥16 %)

 • poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:78,75 % (wymagany poziom dla 2014 r. mógł wynosić nie więcej niż 50 %).

  Wymagany poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania nie został osiągnięty jednak poczyniono działania zmierzające do jego poprawy. Miasto Racibórz zrealizowało program naprawczy, który został zaapceptowany przez WIOŚ w Katowicach. Działania doprowadziły do uruchomienia w Raciborzu zintegrowanego centrum przetwarzania odpadów komunalnych. Instalacje umożliwiły na osiągnięcie wymaganych poziomów w kolejnych latach.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2015 rok

W 2016r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100% (wymagany poziom dla 2016 r. wynosi ≥42 %)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 22,58% (wymagany poziom dla 2016 r. wynosi ≥18 %)
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0% (wymagany poziom dla 2016 r. mógł wynosić nie więcej niż 45 %)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2016 rok

W 2017r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 81,9% (wymagany poziom dla 2017 r. wynosi ≥45 %)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 22,62% (wymagany poziom dla 2017 r. wynosi ≥20 %)
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0% (wymagany poziom dla 2017 r. mógł wynosić nie więcej niż 45 %)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2017 rok

W 2018r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 79% (wymagany poziom dla 2018 r. wynosi ≥50 %)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 36% (wymagany poziom dla 2018 r. wynosi ≥30 %)
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0% (wymagany poziom dla 2018 r. mógł wynosić nie więcej niż 35 %)

Powyższe poziomy podano na podstawie sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok korygowanego wg wskazań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w sierpniu 2019r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2018 rok

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Miasta Racibórz

 • Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  ul. Adamczyka 10
  47-400 Racibórz
  Punkt zbierania ZSEE w Raciborzu: ul. Adamczyka 10
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWOCZESNA
  ul. Wileńska 3
  47-400 Racibórz
  Punkt zbierania ZSEE w Raciborzu: ul. Nad Koleją
 • "B&WJ" Sp. z o.o.
  ul. Stalowa 4
  47-400 Racibórz
  Punkt zbierania ZSEE w Raciborzu: ul. Stalowa 4
 • GP ECO Sp. z o.o.
  ul. Stalowa 4
  47-400 Racibórz
  Punkt zbierania ZSEE w Raciborzu: ul. Stalowa 4

DO NIEODPŁATNEGO przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zobowiązani są także:

 • sprzedawcy detaliczni i hurtowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego - przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju

 • prowadzący punkt serwisowy - w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt 

kategoria: Odpady komunalne [10]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
jpg Plakat - Kochasz dzieci nie pal śmieci 12-11-09 13:06 907.83KB pobierz plik: Plakat - Kochasz dzieci nie pal śmieci
pdf Poradnik segregacji odpadów w Raciborzu 13-07-12 12:25 1.47MB pobierz plik: Poradnik segregacji odpadów w Raciborzu
pdf Druk deklaracji 13-07-12 12:26 102.69KB pobierz plik: Druk deklaracji
pdf Druk deklaracji domki letniskowe i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.pdf 16-09-14 11:25 50.56KB pobierz plik: Druk deklaracji domki letniskowe i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.pdf
pdf Plakat 2017 - odcinek 3/3 18-10-03 15:49 5.69MB pobierz plik: Plakat 2017 - odcinek 3/3
pdf Plakat 2017 - odcinek 2/3 18-10-03 15:50 11.36MB pobierz plik: Plakat 2017 - odcinek 2/3
pdf Plakat 2017 - odcinek 1/3 18-10-03 15:49 3.88MB pobierz plik: Plakat 2017 - odcinek 1/3
pdf Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racibórz 20-01-31 10:55 285.92KB pobierz plik: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racibórz
pdf Instrukcja wypełniania deklaracji-NIEZAMIESZKAŁE.pdf 19-08-20 11:49 122.32KB pobierz plik: Instrukcja wypełniania deklaracji-NIEZAMIESZKAŁE.pdf
pdf Załącznik do deklaracji - klauzula informacyjna 20-06-26 12:38 26.25KB pobierz plik: Załącznik do deklaracji - klauzula informacyjna
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020 20-01-31 10:55 1.59MB pobierz plik: Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H