Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Język migowy

Język migowy w urzędzie

 

1 kwietnia 2012 r. zaczęła obowiązywać ustawa  o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011r (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1824).  Urząd Miasta informuje, że osoby mające trudności w komunikowaniu się - przy załatwianiu spraw w tut. urzędzie - mogą korzystać z.:

  • tłumacza języka migowego (PJM, SJM) (trzeba wcześniej się umówić)
  • poczty elektronicznej
  • innych środków wspierających komunikację (pętla indukcyjna….)

Jednocześnie informujemy, że w wybranych wydziałach pracownicy urzędu posługują się językiem migowym (PJM) w stopniu podstawowym. Stanowiska pracy tych osób są odpowiednio oznakowane, specjalnym znakiem.

niesłyszący ikona

Językiem migowym posługują się urzędnicy zatrudnieni w Sekretariacie Prezydenta Miasta oraz w następujących wydziałach Urzędu:

  1. Biurze Obsługi Interesantów, znajdującym się na parterze Urzędu – udzielanie informacji o sprawach realizowanych przez Urząd.
  2. Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój Nr 5 oraz pokój Nr 12– w zakresie spraw dotyczących ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.
  3. Wydziale Lokalowym, pokój Nr 17 – w zakresie spraw dotyczących lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.
  4. Wydziale Finansowym, kasa pokój Nr 116 (I piętro) – sprawy dotyczace płatności.
  5. Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Wileńskiej 7 - w zakresie sprawach dotyczących urodzeń, zgonów i zawierania małżeństw.

Osoba, która przy załatwianiu sprawy w urzędzie, chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN – zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić sprawę - w formie pisemnej lub osobiście - w Biurze Obsługi Interesantów, co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie można przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mailowy:  boi@um.raciborz.pl.

W przypadku braku możliwości spotkania z udziałem tłumacza w podanym terminie, urząd zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego terminu do jego realizacji, zawiadamiając osobę zainteresowaną.

 

Urząd Miasta Racibórz dysponuje miejscami parkingowymi na ulicy Króla Stefana Batorego.

Godziny w których będą przyjmowane osoby niesłyszące:

Biuro Obsługi Interesantów
poniedziałek, wtorek, czwartek : godz. 7.30 - 15.30
środa: godz. 7.30 - 17.30
piątek: godz. 7.30 - 13.30

Wydziały Urzędu Miasta/ Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 8.30 - 15.30
środa : godz. 8.30 - 17.30
piątek: godz. 8.30 - 13.30

Straż Miejska
od poniedziałku do soboty: godz. 7.00 - 22.00

Prezydent Miasta i Zastępcy Prezydenta
Przyjmują w sprawie skarg i wniosków po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie prezydenta we wtorki w godzinach od 14.00 do 16.00

Kierownicy Działów
Przyjmują w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach przyjęć w Urzędzie.


Kasy w Urzędzie Miasta Racibórz znajdują się:

na I piętrze w pok.116
na parterze pok. nr 13

 

Załatwianie spraw w urzędzie/Procedury

 

Sposób dostarczania dokumentów do Urzędu Miasta Racibórz

Pisma w sprawach załatwianych przez Urząd Miasta Racibórz mogą być przesyłane do Urzędu drogą pocztową, składane osobiście w godzinach przyjęć w Biurze Obsługi Interesantów lub w sekretariacie wydziału załatwiającego daną sprawę oraz przesyłane elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Urząd Miasta Racibórz udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą na Platformie ePUAP. Adres skrzynki podawczej na Platformie ePUAP: /xp47en3j9b/skrytka

 

 

 

 

do góry