Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA !

W ramach miejskiego geoportalu - Elektronicznego Systemu Informacji Miejskiej - udostępniono usługi przeglądania Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz. Postal dostępny jest na stronie internetowej raciborz.imapcity.pl.

Po otwarciu strony na pasku kompozycji należy wybrać moduł Planowanie przestrzenne. W Zawartości mapy domyślnie ustawiono zakres tematyczny wyświetlanej mapy tj. Plany miejscowe.

Instrukcja obsługi geoportalu miejskiego dostępna jest tutaj.

Aby przeglądać Plany miejscowe na miejskim geoportalu wystarczy kliknąć w poniższy baner:

Logo portalu ESIM

_____________________________________________________________________________________________________________________

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala przeznaczenie terenów oraz określa sposób ich zagospodarowania i zabudowy. Plan miejscowy stanowi akt prawa miejscowego.

Sposób korzystania z Rejestru miejscowych planów 

Około 40% obszaru miasta objęte jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie w całości lub w części obowiązuje kilkadziesiąt planów miejscowych, dlatego też część graficzna planów została przedstawiona na mapach poglądowych: planszy zbiorczej oraz poszczególnych sekcjach. Mapy poglądowe stanowią ujednolicony rysunek planu i obejmują wyłącznie plany miejscowe w granicach ich obowiązywania. Większość planów posiada swoje unikalne oznaczenie ustalone w ramach symbolu terenu np. dla jednostki strukturalnej Śródmieście jest to litera "H", która jednocześnie stanowi pierwszy człon symbolu terenu.

Przykładowy symbol terenu mpzp

Plan miejscowy identyfikujemy na podstawie jego unikalnego oznaczenia, które znajduje się na mapie (sekcji), ewentualnie na podstawie wpisanego na mapie (sekcji) numeru uchwały. W przypadku, gdy nie występuje unikalne oznaczenie planu oraz nie wpisano numeru uchwały to jest to plan dla obszaru Arboretum Bramy Morawskiej (RA_17).

identyfikacjA planu
    1. Należy odszukać na mapie zbiorczej obszar miasta, którym jesteśmy zainteresowani oraz ustalić numer odpowiedniej sekcji,
    2. Na podstawie danej sekcji [Tabela 1] zidentyfikować interesujący nas teren,
    3. Należy odczytać z rysunku planu miejscowego symbol terenu,
    4. Na podstawie informacji zawartych w kolumnie drugiej [Tabela 2] można ustalić, jaki plan obowiązuje dla odszukanego terenu,
    5. Treść planu oraz legendę oznaczeń można pobrać klikając na aktywny tekst odpowiednio w kolumnach trzeciej i czwartej [Tabela 2].

Uwaga ! Jeżeli plan nie został opatrzony unikalnym oznaczeniem, to obok symbolu przeznaczenia terenu został podany numer uchwały i na tej podstawie należy zidentyfikować dany plan. Wyjątek stanowi plan dla obszaru Arboretum Bramy Morawskiej, gdzie w ramach planu nie zostało przyjęte unikalne oznaczenie planu oraz nie podano numeru uchwały, a jego identyfikacja odbywa się na podstawie symbolu terenu, który został opisany następująco: symbol przeznaczenia terenu wraz z numerem terenu (np. ZP7).

Uwaga ! Na poszczególnych sekcjach plany miejscowe uchwalone w latach 2016 - 2022 zostały opisane numerem planu np. RA_40, a załączniki graficzne pobiera się wraz z uchwałą zamieszczoną w Tabeli 2.

Z planem miejscowym można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu, w pokoju 208 na II piętrze, a także otrzymać wypis i wyrys - opis procedury oraz druk wniosku dostępny jest tutaj.

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz

Plansza zbiorcza z podziałem na sekcje 

 Rysunek zawiera mapę miasta z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodaorwania przestrzennego z podziałem na sekcje

 Planszę zbiorczą z podziałem na sekcje można również pobrać tutaj

[Tabela 1]
sekcje 1-10 sekcje 11-20 sekcje 21-30 sekcje 31-41

S1.pdf

S2.pdf

S2b.pdf

S3.pdf

S4.pdf

S5.pdf

S6.pdf

S7.pdf

S8.pdf

S9.pdf

S10.pdf

S11.pdf

S12.pdf

S13.pdf

S14.pdf

S15.pdf

S16.pdf

S17.pdf

S18.pdf

S19.pdf

S20.pdf

S21.pdf

S22.pdf

S23.pdf

S24.pdf

S25.pdf

S26.pdf

S27.pdf

S28.pdf

S29.pdf

S30.pdf

S31.pdf

S32.pdf

S33.pdf

S34.pdf

S35.pdf

S36.pdf

S37.pdf

S38.pdf

S39.pdf

S40.pdf

S41.pdf

[Tabela 2]

 

LP

NAZWA SKRÓCONA

OZN. NA MAPIE POGLĄDOWEJ (SEKCJI)

OGÓLNY / MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RACIBÓRZ

LEGENDA OZNACZEŃ

 

STAN  PRAWNY

1

2

3

4

RA_01

plan 97

nr uchwały

Uchwała Nr XXXV/316/97 Rady Miejskiej w Raciborzu z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza

Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 23 Poz. 158 z dnia 15 lipca 1997 r.

LEGENDA-RA_01

OBOWIĄZUJE *

RA_02

400 kV

nr uchwały

Uchwała Nr XLVIII/513/98 Rady Miejskiej w Raciborzu z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz

Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 20 Poz. 246 z dnia 10 lipca 1998 r.

LEGENDA-RA_02

 OBOWIĄZUJE *

RA_03

plan 99

nr uchwały

Uchwała Nr VII/73/99 Rady Miejskiej w Raciborzu z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza

Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 41 Poz. 1132 z dnia 24 września 1999 r.

LEGENDA-RA_03

OBOWIĄZUJE *

RA_04

Studzienna – Jasna

nr uchwały

Uchwała Nr XXIX/541/2001 Rady Miasta Racibórz z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz

Dz. Urz. Woj. Ś Nr 10 Poz. 183 z dnia 6 marca 2001 r.

LEGENDA-RA_04

OBOWIĄZUJE *

RA_05

Kamieniok

nie występuje na mapie poglądowej

Uchwała Nr XVI/193/2004 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza

Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 36 Poz. 1136 z dnia 30 kwietnia 2004 r.

Załącznik graficzny RA_05

NIEOBOWIĄZUJE

RA_06

droga Opava - Opole

A

Uchwała Nr XXVII/396/2004 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obwodnicy miasta Raciborza (drogi Opava – Opole) przebiegającej od granicy administracyjnej miasta Raciborza w jednostce strukturalnej Ocice do skrzyżowania ulicy Piaskowej z ulicą Rybnicką

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 11, Poz. 286 z 25 stycznia 2005 r.

LEGENDA-RA_06

OBOWIĄZUJE *

RA_07

droga Pszczyna - Rybnik - Opole

B

Uchwała Nr XXVIII/409/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obwodnicy miasta Raciborza (drogi Pszczyna - Rybnik – Opole) przebiegającej od granicy administracyjnej miasta Raciborza w jednostce strukturalnej Brzezie do granicy administracyjnej miasta w jednostce strukturalnej Miedonia

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 25, Poz. 742 z 11 marca  2005 r.

LEGENDA-RA_07

OBOWIĄZUJE *

RA_08

Ostróg

K

Uchwała Nr XXXII/469/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 85, Poz. 2337 z 14 lipca  2005 r.

LEGENDA-RA_08

OBOWIĄZUJE *

RA_09

Brzezie

D

Uchwała Nr XXXIV/508/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 128, Poz. 3176 z 25 października 2005 r.

LEGENDA-RA_09

OBOWIĄZUJE *

RA_10

Ocice

G

Uchwała Nr XXXV/523/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 136, Poz. 3433 z 22 listopada  2005 r.

Uchwała Nr XL/585/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 1403 z dnia 4 marca 2022 r.

Uchwała Nr XLVII/692/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 6455 z dnia 12 października 2022 r.

EGENDA-RA_10

OBOWIĄZUJE *

RA_11

Miedonia

C

Uchwała Nr XXXIX/583/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Miedonia w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 37, Poz. 1060 z 27 marca  2006 r.

LEGENDA-RA_11

OBOWIĄZUJE *

RA_12

Markowice

E

Uchwała Nr XL/602/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 49, Poz.1401 z 24  kwietnia  2006 r.

LEGENDA-RA_12

OBOWIĄZUJE *

RA_13

Studzienna i Sudół

I

Uchwała Nr XLI/626/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 66, Poz. 1770  z 30 maja 2006 r.

LEGENDA-RA_13

OBOWIĄZUJE *

RA_14

Proszowiec - Stara Wieś

F

Uchwała Nr XLIII/648/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl.  Nr 103, Poz. 2898  z 28 sierpnia 2006 r.

Uchwała Nr XL/586/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 1404 z dnia 4 marca 2022 r.

 LEGENDA-RA_14

OBOWIĄZUJE *

RA_15

Śródmieście

H

Uchwała Nr XLIII/651/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu z rozstrzygnięciem nadzorczym

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 103, Poz. 2899 z 28 sierpnia 2006 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr  PN-N-0911/473/R/06 z dnia 11 sierpnia 2006 r.

LEGENDA-RA_15

OBOWIĄZUJE *

RA_16

Płonia

J

Uchwała Nr XLIV/667/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 89, Poz. 2500 z 1 sierpnia 2006 r.

LEGENDA-RA_16

OBOWIĄZUJE *

RA_17

Arboretum

symbol terenu

Uchwała Nr XIII/147/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Arboretum Bramy Morawskiej

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 202, Poz. 3995 z dnia  4 grudnia 2007 r.

LEGENDA-RA_17

OBOWIĄZUJE

RA_18

Adamczyka

nr uchwały

Uchwała Nr XVI/210/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Adamczyka w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr12, Poz.344 z dnia 25 stycznia 2008 r.

LEGENDA-RA_18

OBOWIĄZUJE 

RA_19

Cecylii

nr uchwały

Uchwała Nr XVIII/252/2008 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Cecylii w jednostce strukturalnej „Ostróg” w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 94, Poz. 1949 z dnia 23 maja 2008 r.

LEGENDA-RA_19

OBOWIĄZUJE

RA_20

-

nr uchwały

Uchwała Nr XXIII/329/2008 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów w jednostkach strukturalnych Płonia, Śródmieście i Ostróg w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 192, Poz.3525 z dnia 30 października 2008 r.

LEGENDA-RA_20

OBOWIĄZUJE *

RA_21

Plac Długosza

nr uchwały

Uchwała Nr XXIV/331/2008 Rady Miasta Racibórz z dnia 17 września 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy Placu Długosza w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 195, Poz.3563 z dnia 5 listopada 2008 r.

LEGENDA-RA_21

OBOWIĄZUJE

RA_22

Stary Szpital

nr uchwały

Uchwała Nr XXIV/332/2008 Rady Miasta Racibórz z dnia 17 września 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego u zbiegu ulic Bema-Staszica-Opawskiej w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 195, Poz.3564 z dnia 5 listopada 2008 r.

LEGENDA-RA_22

OBOWIĄZUJE

RA_23

Bojanowska

nr uchwały

Uchwała Nr XXXV/532/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Studzienna i Sudół w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 207, Poz. 3873 z dnia 24 listopada 2009 r.

LEGENDA-RA_23

OBOWIĄZUJE

RA_24

-

nr uchwały

Uchwała Nr XLII/668/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 133, Poz. 2196 z dnia 22 lipca 2010 r.

LEGENDA-RA_24

OBOWIĄZUJE

RA_25 nie występuje na mapie poglądowej

Uchwała Nr XLII/669/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 133, Poz. 2197 z dnia 22 lipca 2010 r.

LEGENDA-RA_25

NIEOBOWIĄZUJE

RA_26

-

nr uchwały

Uchwała Nr XLII/670/2010  Rady Miasta Racibórz z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów w jednostkach strukturalnych Śródmieście i Ostróg w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 133, Poz. 2198 z dnia 22 lipca 2010 r.

LEGENDA-RA_26

OBOWIĄZUJE

RA_27

4 jednostki

nr uchwały

Uchwała Nr XII/168/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Brzezie, Markowice, Płonia, Śródmieście w Raciborzu z rozstrzygnięciem nadzorczym

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 685 z 7 lutego 2012 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.4.2011 z dnia 9 stycznia 2012 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 701 z 7 lutego 2012 r.

LEGENDA-RA_27

OBOWIĄZUJE *

RA_28

zmiana Brzezie

DZ

Uchwała Nr XII/169/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu z rozstrzygnięciem nadzorczym

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 686 z 7 lutego 2012 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.5.2011 z dnia 9 stycznia 2012 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 702 z 7 lutego 2012 r.

LEGENDA-RA_28

OBOWIĄZUJE

RA_29

zmiana droga Opawa - Opole

AZ

Uchwała Nr XII/170/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar obwodnicy miasta Raciborza (drogi Opawa - Opole) z rozstrzygnięciem nadzorczym

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 687 z 7 lutego 2012 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.6.2011 z dnia 9 stycznia 2012 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 703 z 7 lutego 2012 r.

LEGENDA-RA_29

OBOWIĄZUJE *

RA_30

zmiana Markowice

EZ

Uchwała Nr XII/171/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu z rozstrzygnięciem nadzorczym

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 688 z 7 lutego 2012 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.7.2011 z dnia 9 stycznia 2012 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 704 z 7 lutego 2012 r.

LEGENDA-RA_30

OBOWIĄZUJE *

RA_31

zmiana Miedonia

CZ

Uchwała Nr XII/172/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Miedonia w Raciborzu z rozstrzygnięciem nadzorczym

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 689 z 7 lutego 2012 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.8.2011 z dnia 9 stycznia 2012 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 705 z 7 lutego 2012 r.

LEGENDA-RA_31

OBOWIĄZUJE

RA_32

zmiana Ocice

GZ

Uchwała Nr XII/173/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu z rozstrzygnięciem nadzorczym

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 690 z 7 lutego 2012 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.9.2011 z dnia 9 stycznia 2012 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 706 z 7 lutego 2012 r.

LEGENDA RA_32

OBOWIĄZUJE

RA_33

zmiana Ostróg

KZ

Uchwała Nr XII/174/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu z rozstrzygnięciem nadzorczym

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 691 z 7 lutego 2012 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.10.2011 z dnia 9 stycznia 2012 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 707 z 7 lutego 2012 r.

LEGENDA RA_33

OBOWIĄZUJE

RA_34

zmiana Płonia

JZ

Uchwała Nr XII/175/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu z rozstrzygnięciem nadzorczym

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 692 z 7 lutego 2012 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.11.2011 z dnia 9 stycznia 2012 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 708 z 7 lutego 2012 r.

LEGENDA RA_34

OBOWIĄZUJE

RA_35

zmiana Proszowiec - Stara Wieś

FZ

Uchwała Nr XII/176/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec – Stara Wieś w Raciborzu z rozstrzygnięciem nadzorczym

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 693 z 7 lutego 2012 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.12.2011 z dnia 9 stycznia 2012 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 709 z 7 lutego 2012 r.

LEGENDA RA_35

OBOWIĄZUJE

RA_36

zmiana Śródmieście

HZ

Uchwała Nr XII/177/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu z rozstrzygnięciem nadzorczym

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 694 z 7 lutego 2012 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.13.2011 z dnia 9 stycznia 2012 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 710 z 7 lutego 2012 r.

LEGENDA RA_36

OBOWIĄZUJE *

RA_37

zmiana Studzienna i Sudół

IZ

Uchwała Nr XII/178/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu z rozstrzygnięciem nadzorczym

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 695 z 7 lutego 2012 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.14.2011 z dnia 9 stycznia 2012 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Poz. 711 z 7 lutego 2012 r.

LEGENDA RA_37

OBOWIĄZUJE

RA_38

plan przemysł

FZP, IZP, HZP, KZP

Uchwała Nr XXVIII/399/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w Raciborzu

Ogłoszenie tekstu jednolitego Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. Poz. 1916 z 7 marca 2019 r.

Uchwała Nr XL/587/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 1405 z dnia 4 marca 2022 r.

LEGENDA RA_38

OBOWIĄZUJE

RA_39

3 tereny 2015

K3, J3, H3

Uchwała Nr VII/72/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych przy ul. Cecylii w jednostce strukturalnej Ostróg, przy ul. 1-go Maja w jednostce strukturalnej Płonia, przy ul. ks. Londzina w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. Poz. 3064 z dnia 8 czerwca 2015 r.

LEGENDA RA_39

OBOWIĄZUJE

RA_40

3 jednostki 2016

RA_40

 

Uchwała Nr XVII/219/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Proszowiec - Stara Wieś oraz Ocice w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. Poz. 2700 z dnia 12 maja 2016 r.

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE *

RA_41

Brzezie 2016

RA_41

 

Uchwała Nr XVII/220/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. Poz. 2701 z dnia 12 maja 2016 r.

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

RA_42

Markowice 2016

RA_42

Uchwała Nr XXII/306/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 5718 z dnia 9 listopada 2016 r.

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE
RA_43

Miedonia 2016

RA_43

 

Uchwała Nr XVII/222/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Miedonia w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. Poz. 2703 z dnia 12 maja 2016 r. 

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

 
RA_44

Ocice 2016

RA_44

Uchwała Nr XVII/223/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. Poz. 2704 z dnia 12 maja 2016 r.
 

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

RA_45

Ostróg 2016

RA_45

 

Uchwała Nr XXII/307/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu - etap I

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 5719 z dnia 9 listopada 2016 r.

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE
 RA_46  

Płonia 2016

RA_46

Uchwała Nr XVII/225/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. Poz. 2706 z dnia 12 maja 2016 r.

 

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

RA_47

Proszowiec -

Stara Wieś 2016

RA_47

Uchwała Nr XXII/308/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec – Stara Wieś w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 5720 z dnia 9 listopada 2016 r.

 

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE
RA_48  

Studzienna i Sudół 2016

RA_48

Uchwała Nr XVII/227/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. Poz. 2708 z dnia 12 maja 2016 r.

 

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

RA_49

Śródmieście 2016

RA_49

Uchwała Nr XXI/287/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. Poz. 5151 z dnia 11 października 2016 r.

 

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

RA_50

Śródmieście 2018

RA_50

Uchwała Nr XL/614/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 3793 z dnia 7 czerwca 2018 r.

 OBOWIĄZUJE

Załącznik graficzny wraz z legendą został dołączony do uchwały

RA_51

Ocice 2018

RA_51

Uchwała Nr XLIII/648/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 5496 z dnia 6 września 2018 r.

OBOWIĄZUJE

Załącznik graficzny wraz z legendą został dołączony do uchwały

RA_53

Strefy cmentarne 2020

RA_53

Uchwała Nr XVII/252/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara Wieś, Ostróg oraz Markowice w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 3817 z dnia 8 maja 2020 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.18.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4602 z 8 czerwca 2020 r.

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE


 
RA_54

Ostróg 2020

RA_54

Uchwała Nr XVII/251/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu - etap I

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 3816 z dnia 8 maja 2020 r.

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

RA_55

Śródmieście 2020

RA_55

Uchwała Nr XXII/309/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu – etap I

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 6352 z dnia 2 września 2020 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.32.2020 z dnia 1 października 2020 r.

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE


 
RA_56

Płonia 2018

RA_56

Uchwała Nr VIII/121/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 5165 z dnia 9 lipca 2019 r.

 OBOWIĄZUJE

Załącznik graficzny wraz z legendą został dołączony do uchwały

RA_57

Brzezie 2021

RA_57

Uchwała Nr XXVIII/379/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 999 z dnia 5 lutego 2021 r.

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

RA_58

Markowice 2021

RA_58

Uchwała Nr XXVIII/380/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 1000 z dnia 5 lutego 2021 r.

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

RA_59

Miedonia 2021

RA_59

Uchwała Nr XXVIII/381/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Miedonia w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 1001 z dnia 5 lutego 2021 r.

 

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

RA_60

Ocice 2021

RA_60

Uchwała Nr XXVIII/382/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 1002 z dnia 5 lutego 2021 r.

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

 RA_61

Płonia 2021

RA_61

Uchwała Nr XXVIII/383/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu
Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 1003 z dnia 5 lutego 2021 r.

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

RA_62

 Proszowiec - Stara Wieś 2021

RA_62

 

Uchwała Nr XXVIII/384/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec – Stara Wieś w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 1004 z dnia 5 lutego 2021 r. 

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

RA_63

Studzienna i Sudół 2021

RA_63

Uchwała Nr XXVIII/385/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 1005 z dnia 5 lutego 2021 r.

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

RA_64

Studzienna i Sudół
2022
RA_64

Uchwała Nr XL/584/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu
Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 1402 z dnia 4 marca 2022 r.

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

RA_65

Śródmieście 2022
RA_65

Uchwała Nr XLIII/615/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu - etap I
Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 3322 z dnia 10 maja 2022 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.33.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r.

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

RA_66

Brzezie 2022
RA_66

Uchwała Nr XLVII/686/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 6449 z dnia 12 października 2022 r.

 

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

RA_67

Markowice 2022
RA_67

 

Uchwała Nr XLVII/687/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 6450 z dnia 12 października 2022 r. 

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE


 
 RA_69  Ostróg 2022
RA_69
 

Uchwała Nr XLVII/688/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 6451 z dnia 12 października 2022 r. 
 

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

RA_70

Płonia 2022

RA_70

Uchwała Nr XLVII/689/2002 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 6452 z dnia 12 października 2022 r.

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

RA_71

Śródmieście 2023

RA_71

Uchwała Nr LIV/796/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 1920 z dnia 1 marca 2023 r.

 

Wejście w życie:

1 kwietnia 2023 r.

RA_72

Proszowiec - Stara Wieś 2022

RA_72

Uchwała Nr XLVII/691/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 6454 z dnia 12 października 2022 r.

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

RA_73

4 jednostki 2022

RA_73

Uchwała Nr XLVII/693/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Miedonia, Ocice oraz Śródmieście w Raciborzu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 6456 z dnia 12 października 2022 r.

Załączniki graficzne oraz legendy zostały dołączone do uchwały

OBOWIĄZUJE

  * -  Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wejście w życie planu miejscowego (odnosząc się do objętego nim obszaru) powoduje utratę mocy obowiązującej innych planów lub ich części. Plany miejscowe, które w kolumnie czwartej rejestru: stan prawny zostały oznaczone gwiazdką (OBOWIĄZUJE *) identyfikują powyższą sytuację. Oznaczenie to stanowi informację, że w obszarze danego planu w ramach poszczególnych obszarów wprowadzono nowym planem inne zasady zagospodarowania danego terenu. W celu uzyskania informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym nie ma to istotnego znaczenia, ponieważ na mapach poglądowych przedstawiono wyłącznie aktualnie obowiązujące plany miejscowe.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H