Z myślą o przedsiębiorcach Racibórz wprowadził ulgi i zachęty mające ułatwić inwestorom podjęcie decyzji o lokalizacji inwestycji na terenie miasta, zaś realizowane przez miejskie władze programy wspierające gwarantują przedsiębiorcy pomoc również po sfinalizowaniu procesu inwestycyjnego.

Inwestor ma także możliwość skorzystania z wybranych zwolnień szczebla regionalnego i krajowego. Szczegółowe informacje znaleźć można na portalach internetowych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pod adresem: http://ksse.com.pl/o-ksse-1 oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu pod adresem: https://www.paih.gov.pl/pl.

 

Infografika przedstawiająca możliwości wsparcia dla biznesu

Ulgi i zachęty

Poziom lokalny

 Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Miasto Racibórz oferuje od kilku lat ulgę w podatku od nieruchomości. Obecnie jest ona dostępna na podstawie Uchwały nr XLI/576/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku. Pomoc udzielona zgodnie z nią jest pomocą de minimis, a jej udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 35).

Wobec faktu, iż okres obowiązywania przedmiotowej Uchwały kończył się z dniem 31.12.2020 r., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców oraz mając na względzie konieczność stwarzania warunków do rozwoju przedsiębiorczości, na mocy Uchwały Nr XXVII/363/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 grudnia 2020 r. wydłużono okres stosowania rzeczonych przepisów do 31 grudnia 2023 r.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dotyczą:
 • nowo wzniesionych na podstawie pozwolenia na budowę budynków i budowli, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • budynków już istniejących, w których dokonano przebudowy i nadbudowy na podstawie pozwolenia na budowę, w których przez ostatnie 3 lata od daty złożenia wniosku nie była prowadzona działalność gospodarcza. Zwolnienie od podatku dotyczy tylko tej części, budynku, która została  przebudowana lub nadbudowana.

Przez budynki i budowle należy rozumieć, budynki i budowle wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Maksymalna kwota zwolnienia określonego w okresie 3 lat nie może przekroczyć 50% udokumentowanych nakładów na inwestycję.

Przypominamy, że:
Przedsiębiorca - jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – prowadząca działalność gospodarczą. Za przedsiębiorcę uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Przepisy regulujące kwestie pomocy de minimis:
Uchwała Nr XLI/576/2014 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis. Szczegółu dotyczące pomocy:https://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php

„Lokale na Start”

Oferta „Lokale na start” polega na udostępnianiu mikro i małym przedsiębiorcom rozpoczynających swoją działalność bądź obecnych na rynku nie dłużej niż 3 lata oraz przedsiębiorcom wywodzących się ze środowiska akademickiego powierzchni użytkowej w formie samodzielnego lokalu użytkowego. Miasto w ramach programu udostępnia lokale biurowe znajdujące się w Ośrodku Współpracy Gospodarczej w Raciborzu oraz inne powierzchnie użytkowe (zlokalizowane poza Ośrodkiem Współpracy Gospodarczej) na terenie Miasta Racibórz wyznaczone na ten cel przez Prezydenta Miasta. Podmioty korzystające z oferty zwolnione są z opłaty czynszowej przez okres 18 lub 24 miesięcy od podpisania umowy najmu lokalu.

Więcej informacji oraz lista „Lokali na Start” wraz z lokalizacjami dostępne są na stronie internetowej miasta https://www.raciborz.pl/dla_inwestorow_i_przedsiebiorcow/Lokale_na_Start

 Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości działający w Ośrodku Współpracy Gospodarczej oferuje liczne usługi doradcze dla przedsiębiorców, w tym regularne dyżury doradców, szkolenia, spotkania informacyjno-edukacyjne. W ramach swej działalności oferuje:

 • instrumenty wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób podejmujących działalność gospodarczą;
 • pomoc w zakresie pozyskiwania środków na działalność z Powiatowego Urzędu Pracy;
 • środków na biznes w ramach sieci Aniołów Biznesu i Venture Capital;
 • nowoczesnych metod badań marketingowych;
 • finansów i rachunkowości w małej firmie;
 • social media, marketingu i PR;
 • modele biznesowe;
 • crowdfundingu;
 • firma bez ZUS.

Inkubator Przedsiębiorczości wspiera zarówno raciborskich przedsiębiorców, ale i mieszkańców Raciborza zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej oraz studentów i absolwentów, gotowych urzeczywistnić swoje biznesowe plany.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.przedsiebiorczyraciborz.pl/inkubator-przedsiebiorczosci-w-raciborzu/

Przedsiębiorczy Racibórz

Przedsiębiorczy Racibórz to tzw. raciborski ekosystem lokalnego biznesu, za pośrednictwem którego każdy przedsiębiorca może w łatwy sposób znaleźć wiele informacji niezbędnych w prowadzeniu własnego biznesu w Raciborzu, poprzez który może promować swój biznes wśród mieszkańców, jak również komunikować się bezpośrednio z władzami miasta i innymi instytucjami współpracującymi z Miastem, jak ZUS, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy.
Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej http://www.przedsiebiorczyraciborz.pl/ oraz za pośrednictwem profilu Przedsiębiorczy Racibórz działającym na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/PrzedsiebiorczyRaciborz/?fref=ts

 Zakupy grupowe i inne inicjatywy w ramach Raciborskiej Izby Gospodarczej

Członkowie RIG mogą korzystać z możliwości uczestnictwa w szeroko zakrojonych inicjatywach, wsparcia w promocji własnej firmy i oferowanych produktów. Członkom ułatwia się dostęp do specjalistycznych szkoleń. Co szczególnie ważne z ekonomicznego punktu widzenia, w ramach Izby dokonywane są grupowe zakupy gazu i energii elektrycznej po relatywnie niższych cenach. Szczegóły dostępne pod linkiem http://www.rig-raciborz.pl/site/index/68-aktualnosci/1-informacje-biezace/news/417-grupowy-zakup-energii-elektrycznej-na-2017r--.html

Dotacje dla przedsiębiorców na modernizację źródła ciepła lub montaż systemu przygotowania CWU

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do modernizacji źródła ciepła lub wdrożenia ekologicznego systemu przygotowania CWU (kolektory słoneczne lub pompa ciepła). Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnego wniosku. Wniosek należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu wraz z wymaganymi załącznikami. Szczegóły dotyczące programu dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Racibórz.

„Pracuj i mieszkaj w Raciborzu!”

W ramach programu Miasto Racibórz udostępnia lokale do wynajęcia dla osób wykonujących pracę na terenie Raciborza. O lokale mogą m.in. ubiegać się pracodawcy dla swoich pracowników (na czas trwania stosunku pracy lub na czas wykonywania pracy na terenie Raciborza). Nabór wniosków o przyznanie lokalu odbywa się cyklicznie dwa razy w roku na podstawie uchwały, która dostępna jest  tutaj http://www.bipraciborz.pl/bip/dokumenty-akcja-wyszukaj-idkategorii-64121?komunikat=12126090
Odpowiednie wnioski oraz wykaz lokali znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz: http://www.bipraciborz.pl/bipkod/12773738?komunikat=12797435

Wsparcie dla pracodawców oferowane przez  Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

Powiatowy Urząd Pracy oferuje wiele różnorodnych form wsparcia dla pracodawców, jest to m.in.:

 • pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników,
 • możliwość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • inne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu, ul. Klasztorna 6, dzwoniąc pod numer telefonu: +48 (32) 415 45 50 [wewnętrzny: 218 lub 219] lub odwiedzając stronę internetową: http://raciborz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/

 Poziom regionalny

Podstrefa Jastrzębsko-Żorska Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Decydując się na inwestycję na terenach należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (w tym w Podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej), przedsiębiorca może uzyskać pomoc publiczną na zasadzie zwolnienia podatkowego (ulga w podatku PIT lub CIT) naliczanego w oparciu o koszty inwestycyjne lub w oparciu o kreację nowych miejsc pracy.

1. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KOSZTY INWESTYCYJNE:

 • Dla dużych przedsiębiorstw łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 25% poniesionych kosztów inwestycyjnych.
 • Dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 10 i 20% więcej.

2. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KREACJĘ NOWYCH MIEJSC PRACY:

 • Łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 25% dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy w strefie.
 • Dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 10 i 20% więcej.

Zobacz oferta inwestycyjna pod linkiem https://www.raciborz.pl/invest_in_raciborz/ul_Cecylii

Szczegółowe informacje oraz zasady działania w Strefie dostępne są na stronie internetowej http://ksse.com.pl/.

STREFA EKSPORTERA wsparcie eksportu w ramach Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

Jest to projekt prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki zapewniający wsparcie polskim producentom chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność eksportową. Wsparcie merytoryczne zapewniają Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatów i Ambasad RP w 48 lokalizacjach na całym świecie.

Podstawowe cele projektu to podejmowanie działań mających na celu wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do kompleksowych i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji działalności eksportowej lub inwestycyjnej poza granicami kraju.

Szczegółowe informacje o formach wsparcia oferowanych przez ŚCOIE dostępne są na stronie internetowej http://www.invest-in-silesia.pl/?page=strefa-eksportera

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Jest to jeden z 16 Programów Regionalnych umożliwiający pozyskanie dofinansowania między innymi do działań prowadzonych przez przedsiębiorców. W ramach RPO WSL przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w ramach następujących działań:

 • działanie 1.2 – Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach,
 • działanie 3.2 – Innowacje w MSP,
 • działanie 3.3 – Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej,
 • działanie 4.2 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Szczegółowe informacje na stronie RPO WSL: www.rpo.slaskie.pl
oraz Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości odpowiedzialnego za projekty dla przedsiębiorców: www.scp-slask.pl

 Poziom krajowy

Polska Agencja Inwestycji i handlu – Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem.

Szczegółowe informacje wraz ze wzorami wniosków dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Informacji i Handlu https://www.paih.gov.pl/pl

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program finansujący badania, rozwój i innowacje. Umożliwia m.in. wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac B+R w gospodarce. „Od pomysłu do rynku” - to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację.
Więcej informacji na stronie programu: www.poir.gov.pl

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program, którego Główne obszary to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.
Więcej informacji na stronie programu: https://www.pois.gov.pl/

Horyzont 2020

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.
Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-horyzont-2020/

Zaktualizowano: 2021-02-18

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H