Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Formy wsparcia na Start

Źródła dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla zarejestrowanych w PUP

Osoby zainteresowane założeniem firmy i jednocześnie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu jako osoby bezrobotne mogą ubiegać się o jednorazową dotację z Funduszu Pracy. Ta forma wsparcia jest najszybszą i najprostszą formą wsparcia jaką można uzyskać przy założeniu działalności gospodarczej w Polsce. Uzyskanie dotacji uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w przepisach prawnych.

Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz
telefon: 324154550 wew. 218 lub 219
e-mail:raciborz.praca.gov.pl

Bezzwrotne dotacje na ekonomizację organizacji pozarządowych 

Środki finansowe na rozpoczęcie działalności mogą również dotyczyć osób, które chciałby prowadzić działalność gospodarczą w ramach nowej lub istniejącej już organizacji pozarządowej. W ramach wsparcia z Unii Europejskiej można otrzymać na ten cel dotację w wysokości 20 000 zł na stworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym (nawet do 120 000 zł na podmiot) oraz ok 1000 zł przez pierwsze 12 miesięcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla każdej osoby w nowopowstałym przedsiębiorstwie społecznym.

Szczegółowych informacji udziela:

Fundacja Pozytywnie Nakręceni
ul. Króla Stefana Batorego 7, 47-400 Racibórz
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Niskoprocentowa pożyczka na start - fundusze pożyczkowe

Fundusze pożyczkowe oferują atrakcyjne oprocentowanie pożyczki zarówno firmom rozpoczynającym działalność, jak i już istniejącym przedsiębiorcom z sektora MŚP. Dzięki ich ofercie przedsiębiorca, może uzyskać środki na finansowanie i rozwój swojej działalności.

Szczegółowych informacji udziela:

Fundusz Górnośląski S. A.
ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice,
Telefon: 322008408
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Firma na próbę bez ZUS

Osoby które najpierw chcą przetestować swój pomysł na biznes i nabrać większego doświadczenia zawsze mogą skorzystać z alternatywy jakie oferują Inkubatory AIP. Założenie biznesu w Inkubatorach AIP trwa jeden dzień i pozwala na wystawianie faktur, podpisywanie umów z partnerami przy jednoczesnym braku kosztów z tytułu obowiązkowych składek na ZUS młodego przedsiębiorcy.
Inkubator AIP działa przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu  zlokalizowany jest w osobnym budynku, w centrum miasta, co umożliwia korzystanie z inkubatora 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  Powierzchnia raciborskiego Inkubatora to 40 m2. Do dyspozycji nowych biznesów przekazane są 3 stanowiska komputerowe wraz drukarką i kserem. Po wcześniejszych ustaleniach istnieje również możliwość wykorzystania sali konferencyjnej dla 12 osób.
Najlepsze inkubowane biznesy mają szansę na zaprezentowanie swoich pomysłów przed Funduszem Inwestycyjnym, który został powołany przez Inkubatory AIP. Jeśli pomysł na biznes zdobędzie uznanie inwestorów, młody przedsiębiorca może pozyskać nawet do 0,5 mln zł w zamian za 15% udział w biznesie.

Szczegółowych informacji udziela:

Inkubator AIP przy ANS w Raciborzu
ul. Słowackiego 55
47-400 Racibórz
telefon: 324155020

Inne możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości:

Powiatowy Urząd Pracy

Osoby prowadzące już działalność gospodarczą mogą starać się o wsparcie w formie częściowej refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników. Tego rodzaju pomoc przedsiębiorcy mogą uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy:

  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • Bon zatrudnieniowy na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30-go roku życia,
  • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego który ukończył 50-ty rok życia.
Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz
telefon: 324154550 wew. 218 lub 219
e-mai: raciborz.praca.gov.pl

POSTAW NA ROZWÓJ

Funduszu Górnośląski S.A. umożliwia przedsiębiorstwom należącym do sektora MŚP (mikro, małe, średnie) pozyskanie środków finansowych na usługi rozwojowe takie jak: szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kwalifikacyjne kursy zawodowe, usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring, oferowanych przez Bazę Usług Rozwojowych na stronie www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Z oferowanych usług mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, wspólnicy i partnerzy Poziom dofinansowania zależy od wielkości firmy: średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać 50% dofinansowania (z możliwością zwiększenia do 80%), małe - 70% (z możliwością zwiększenia do 80%), mikroprzedsiębiorstwa - 80%. Kwoty przeznaczone na jedną firmę w ramach jednego projektu mogą sięgać nawet 100 000,00 zł.

Szczegółowych informacji udziela:

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
ul.  Powstańców17
40-039 Katowice
telefon: 48327285800, fax. + 48327285803
email:  WYŚLIJ WIADOMOŚĆ, strona: www.bur.fgsa.pl

Pożyczki dla małych przedsiębiorców, absolwentów i osób bezrobotnych

Pożyczki dla małych przedsiębiorców, absolwentów i osób bezrobotnych.
Linia pożyczkowa przeznaczona jest dla małych przedsiębiorców działających na terenie województwa śląskiego, absolwentów oraz osób bezrobotnych rozpoczynających na terenie województwa śląskiego działalność gospodarczą.

Szczegółowych informacji udziela:

Fundusz Górnośląski S. A.,
ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice,
telefon: 322008408, 322010012, 322008461
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Pierwszy biznes - wsparcie w starcie

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”
W ramach Programu udzielane są:

  • pożyczka podstawowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • pożyczka uzupełniająca na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy
Szczegółowych informacji udziela:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
BGK Linia 801667655 lub 225965900 (8.00 - 16.00)
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ, http: www.bgk.pl

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Możliwość uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
Osoba niepełnosprawna planująca uruchomić działalność gospodarczą, może uzyskać ze środków PFRON dotację na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
Warunki uzyskania pomocy:
Dotację mogą uzyskać osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Podstawowym warunkiem uzyskania tej formy pomocy jest nieotrzymanie wcześniej przez zainteresowanego bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.  
Wysokość dotacji
Konkretna kwota dotacji podana jest w umowie cywilnoprawnej, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i osoby niepełnosprawnej).
Maksymalna wysokość pomocy wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia, tj. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
W przypadku działalności rolniczej wysokość pomocy nie może przekroczyć 7.500 euro.

Dysponentami środków są Powiatowe Urzędy Pracy i to one ustalają wysokość dotacji.

Gdzie szukać informacji?

Fundusze Europejskie w Polsce www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Fundusze Europejskie w woj. śląskim  www.rpo.slaskie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach   www.efs.wup-katowice.pl,
Bank Gospodarstwa Krajowego   www.bgk.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.armir.gov.pl, Fundusz Górnośląski   www.fgsa.pl

do góry