Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Invest in Raciborz/Przewodnik po Urzędzie dla Przedsiębiorcy

Przewodnik po Urzędzie dla Przedsiębiorcy

W poszczególnych Wydziałach/Referatach Urzędu Miasta Racibórz przedsiębiorcy, a także osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej mogą uzyskać kompleksowe informacje na temat wielu zagadnień związanych z funkcjonowaniem własnego biznesu.   

Zachęca się przedsiębiorców do elektronicznego załatwiania niektórych spraw za pośrednictwem Platformy ePUAP

 

Przewodnik po Urzędzie MiastaRys. Przewodnik po urzędzie dla przedsiębiorcy

PARTER

Wydział Spraw Obywatelskich      

Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, telefon 327550753, 327550613 – pokój nr 7
                e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

 • realizacja zadań związanych z podejmowaniem, zmianą, zawieszeniem, wznowieniem i zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne poprzez przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • przekształcanie wniosków na formę dokumentu elektronicznego, przesyłanie wniosków droga elektroniczną do CEIDG,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Wydział Lokalowy

 Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, telefon 327550659, 327550699
lub 327550612  - pokój nr 18 lub 19, e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

wynajem lokali użytkowych w trybie:     
 • przetargu nieograniczonego,
 • przetargu ograniczonego,
 • bezprzetargowym z możliwością negocjacji, gdzie ustala się czas obowiązywania stawek czynszu oraz obniżkę stawek czynszu,
 • użyczenia.

Ogłoszenia o przetargach na wynajem lokali użytkowych, a także pozostających do oddania w najem w trybie bezprzetargowym zamieszczane są na stronie www.bipraciborz.pl w zakładce: Rejestr przetargów nieruchomości/ Ogłoszenia o przetargach/ Wynajem.  

wynajem lokali mieszkalnych:
 • dla podmiotów, których siedziba, oddział, filia znajduje się na terenie Miasta Racibórz celem zakwaterowania osób posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, z którymi podmiot zawarł umowę o pracę,
 • dla osób posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe na czas trwania stosunku pracy w podmiocie, którego siedziba, oddział, filia znajduje się na terenie Miasta Racibórz – na wniosek podmiotu.

Referat ds. Gospodarki Odpadami

Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, telefon 327550757 – pokój nr 20
               e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ   

 • złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym,
 • wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych,

 I PIĘTRO

Wydział Finansowy

Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, telefon 327550604 – pokój nr 118
                e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ  

 • podatek od środków transportowych,
 • podatek rolny,
 • opłaty targowe,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek leśny.

II PIĘTRO

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, telefon 327550668 – pokój nr 220
                e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
   

 • sprzedaż prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy,
 • sprzedaż prawa własności mieszkań i budynków,
 • prowadzenie scalania i podziału nieruchomości gminnych,
 • nadanie numeru porządkowego nieruchomości (wnioski i procedury zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta),
 • wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości stanowiących własność Gminy.

Wydział Inwestycji i Urbanistyki

Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, telefon 327550603 – pokój nr 208
                e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 

 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 • wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innego inwestora,
 • złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 • przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu,
 • przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu,
 • ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed zbyciem nieruchomości.

Wydział Komunalny

Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, telefon 327550674 – pokój nr 202
                e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

 • odpłatne przekazanie wybudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej na rzecz Miasta Racibórz (wniosek do pobrania ze strony internetowej www.bipraciborz.pl) 

Wydział Dróg Miejskich

Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, telefon 327550673 – pokój nr 204
                e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ  

 • uzyskanie zgody zarządcy drogi na ewentualne zajęcie pasa drogowego w celach: wykonania niezbędnych robót budowlanych, reklamowych, handlowych lub gastronomicznych (wnioski i procedury dotyczące dróg gminnych zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta),
 • informacje o przebiegu projektowanej obwodnicy miasta / drogi regionalnej w obrębie terenów inwestycyjnych.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, telefon 327550677 – pokój 224
                e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ   

 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,
 • opisy procedur dostępne są na stronie www.sekap.pl  lub www.bipraciborz.pl

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą również uzyskać dofinansowanie do modernizacji kotłowni, montażu instalacji solarnej lub pompy ciepła w lokalu/budynku, w którym prowadzona jest ich działalność lub usunięcia elementów zawierających azbest z tych obiektów.
Procedury (w tym regulaminy udzielania dotacji i druki wniosków) również można znaleźć na stronie http://www.bipraciborz.pl/bip/ w zakładce załatwianie spraw w Urzędzie/procedury w kategorii dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:   

 • przyznawanie dotacji z budżetu miasta Racibórz na realizację inwestycji związanych z usuwaniem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Raciborza,
 • przyznawanie dotacji z budżetu miasta Racibórz na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu ekologicznych systemów przegotowania ciepłej wody użytkowej.

III PIĘTRO

Referat Zamówień Publicznych

Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, telefon 327550710 – pokój 310
                e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ  

 • udostępnianie informacji dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych (w tym również na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w zakładce „zamówienia publiczne”).

Wydział Rozwoju

Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora

Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, telefon 327550720 – pokój nr 303
                e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ   

 • Obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych w tym doradztwo w zakresie wyboru terenów pod inwestycje, pakiet ofert inwestycyjnych, pomoc w załatwianiu wszelkich formalności w jednostkach odpowiedzialnych za poszczególne etapy procesu inwestycyjnego, świadczenie inwestorowi pomocy w zakresie nawiązywania współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami,
 • wdrażanie Programu Wspierania Przedsiębiorczości,
 • wdrażanie programu „Lokale na Start” oraz inicjatyw na rzecz wspierania przedsiębiorczości,
 • koordynacja komunikacji z przedsiębiorcami poprzez witrynę Przedsiębiorczy Racibórz,
 • koordynowanie działań Inkubatora Przedsiębiorczości świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorców i osób planujących założyć własną działalność gospodarczą,

Treść Przewodnika została przygotowana i opracowana przez Wydział Spraw Obywatelskich

Ostatnia aktualizacja: 17.08.2023 r.

do góry