Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

2023-09-01

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (Wyprawka szkolna).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025, w latach szkolnych 2023/2024–2025/2026 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom szkół ponadpodstawowych:

 1.  słabowidzącym,
 2.  niesłyszącym,
 3.  słabosłyszącym,
 4.  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5.  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6.  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7.  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,
 8.  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 9.  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116), uczęszczającym w danym roku szkolnym do szkoły wskazanej w w/w Rozporządzeniu.

W latach 2023/2024, 2024-2025, 2025-2026 dofinansowanie do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych* do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych ** będzie udzielana uczniom uczęszczającym do:

 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

W latach 2023/2024, 2024-2025, 2025-2026 dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych* do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom uczęszczającym do:

 

 • branżowej szkoły I stopnia
 • branżowej szkoły II stopnia
 • technikum

*) materiał edukacyjny to:

 • materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym,
 • materiał do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiający realizację programu nauczania zawodu

mający postać papierową lub elektroniczną;

**) materiał ćwiczeniowy - to materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. Na podst. art. 3 pkt 24 lit. a) i b) oraz art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz.2230)

W zależności od typu szkoły dofinansowanie do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wynosi:

 • 445 zł – licea, technika, szkoły artystyczne,
 • 390 zł – branżowe szkoły I i II stopnia,
 • 225 zł - szkoły specjalne przysposabiające do pracy.

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodów.

Wniosek o udzielenie pomocy należy złożyć u dyrektora szkoły , do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 w terminie:

 • w roku szkolnym 2023/2024 do dnia 20 września 2023 r.
 • w roku szkolnym 2024/2025 do dnia 20 września 2024 r.
 • w roku szkolnym 2025/2026 do dnia 19 września 2025 r.

Wniosek może złożyć: rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia, pełnoletni uczeń, nauczyciel, pracownik socjalny,inna osoba za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Warunkiem otrzymania pomocy jest dołączenie do wniosku składanego w szkole dowodu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych a dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie. Do oświadczenia należy dołączyć wyszczególnienie dokonanych zakupów .

Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu i przekazuje ją prezydentowi miasta.

Po otrzymaniu środków pieniężnych na  pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych prezydent zwraca rodzicom koszty zakupu na podstawie przedstawionych dokumentów.

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności - rzecznik
doc 2023-09-01 Wniosek o dofinansowanie - 2023.doc
ilość pobrań: 25
Wniosek o dofinansowanie - 2023.doc 37.5KB -
pdf 2023-09-01 Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 maja 2023 r..pdf
ilość pobrań: 63
Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 maja 2023 r..pdf 188.4KB zobacz

do góry